Molekylärgenetiska förändringar vid uppkomst och progression av colorektal cancer | Application
Molekylärgenetiska förändringar vid uppkomst och progression av colorektal cancer
Registration number: LIO-10828
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Peter Söderkvist, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Cellbiologen
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Peter Söderkvist
Professor, Cellbiologen, IKE

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Coloncancer (CRC) är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och de molekylära orsakerna har studerats intensivt under snart två decennier. Trots god kunskap om genetiska förändringar i tumörcellerna, tillkommer ständigt ny betydelsefull kunskap för att bättre förstå sjukdomens beteende och som erbjuder nya principer och angreppssätt för en effektivare och mer individualiserad behandling.
I föreliggande projekt studeras aktivering av PI3K/PTEN/Akt signaleringsvägens betydelse för uppkomst och progression av CRC och interaktion med andra signalvägar (t ex Ras-Raf, Wnt/B-catenin och p53) som är störda i coloncancercellen
Den antitumorigena effekten av s k Cox-2 hämmare, beror på en hämning av prostaglandin E2 (PGE2) produktionen. Samtidigt påverkas en rad andra biologiskt aktiva arakidonsyrametaboliter som resulterar i svåra biverkningar. Vi kommer att studera genetiska förändringar och expression i de gener/proteiner som direkt står för syntes (prostaglandin E2 syntas) och degradation av PGE2 (15-OH prostaglandin dehydrogenas)som möjliga målgener för farmakologisk behandling.
Kroniisk inflammation i tarmen (t ex ulcerös colit) är predisponerande för CRC och bidrar till utvecklingen av CRC. De molekylära mekanismerna för hur kronisk inflammation verkar undersöks i syfte att uppskatta predisposition och finna alternativa antinflammatoriska behandlingsmetoder (till NSAID) för CRC.
Föreliggande projekt avser att med hjälp av humana tumörer, cellkultur experiment och användandet av djurmodeller studera hur genetiska förändringar och individuell genetisk variation påverkar uppkomst och utveckling av CRC. Sådan kunskap kommer i framtiden att vara avgörande för diagnostik, en effektiv behandling av sjukdomen, val av läkemedel och för utformning av nya specifika och mer effektiva läkemedel.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Seminariet ingår i Onkologiska klinikens seminarieserie och vid detta seminarium rapporterade läkaren och doktoranden Nils Elander om hur reglering och produktion av PGE2, en inflammationsmediator påverkar utvecklingen av colontumörer i cellkulturer och hos genetiskt modifierade möss.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Molekylärgenetiska förändringar vid uppkomst och progression av colorektal cancer | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10828