Trombocytaktivering vid thoraxkirurgi, perkutan intervention och kärlkramp | Application
Trombocytaktivering vid thoraxkirurgi, perkutan intervention och kärlkramp
Registration number: LIO-10832
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Tomas Lindahl, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Östergötland
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Tomas Lindahl
Professor, Överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Kärlkramp
Vid perkutan koronar intervention (PCI) får i regel patienterna behandling med den irreversibla P2Y12 antagonisten clopidogrel (PlavixÒ), acetylsalicylsyra och under operationen dessutom heparin intravenöst. De patienter som får en stent (en kärlprotes) inlagd får i regel dessutom antikroppar (abciximab= ReoproÒ) mot trombocytens fibrinogenreceptor GPIIb/IIIa intravenöst. Clopidogrel måste först metaboliseras i levern för att hämma trombocyterna. Det finns en stor variation i hur mycket och hur snabbt patienter svarar på behandling med clopidogrel, men inget enkelt labtest att monitorera med. Halveringstiden är kort, så aktivt läkemedel finns i blodet bara några få timmar per dygn. Kan det ha betydelse för grad av trombocythämning? Effekten av RheoproÒ kan också variera, något enkelt test finns ej i bruk i Sverige. Vi har tidigare visat att blockad av såväl GPIIb/IIIa som P2Y12 förlänger koagulationstiden, förstnämnda påverkar dessutom koagelelasticiteten. Om patienten är för mycket antikoagulerad finns blödningsrisk, för lite risk för trombos och kärkramp och hjärtinfarkt. Ibland måste patienten akut genomgå öppen hjärtkirurgi efter PCI och då är riklig blödning vanligt.

De patienter vi vill undersöka är patienter som genomgår PCI(grupp1) eller har längre tids behandling med clopidogrel (grupp2). Med FOR mäter vi koagulationstid och koagelelasticitet i helblod utan tillsatser, mätningarna görs patientnära. De reagens vi använder i FOR är CRP som aktiverar trombocyten via kollagenreceptorn GPVI och TRAP-6 som aktiverar via trombinrecptorn PAR-1. Vid båda aktiveringsvägarna har förstärkningen av aktiveringen via lokal frisättning av ADP från trombocyterna och aktivering av trombocyternas ADP-receptorer P2Y1 och P2Y12 stor betydelse. Vi försöker också med stabila ADP-analoger.

Vi avser även mäta markörer i plasma för koagulation respektive trombocytaktivering, trombin-antitrombinkomplex och protrombinfragment 1+2 respektive lösligt P-selektin. En etablerad teknik att studera trombocytaktivering är aggregometri, vi avser mäta helblod med impedansaggregometri med instrumentet Multiplate. Markörer för hjärtmuskelskada är CK-MB och troponin T. Kliniska data som ska insamlas är ålder och kön, sjukhistoria och andra sjukdomar, aktuell medicinering samt uppgift om kärlkramp, hjärtinfarkt eller annan tromboembolisk komplikation samt blödningskomplikationer under första dygnet.

Thoraxkirurgi
Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar en mycket stor del av befolkningen och är därmed ett mycket viktigt område för forskning. I Sverige genomförs ca 9300 hjärtoperationer på vuxna per år. 30-dagarsmortalitetet ligger på ca 3,2 %. Med tanke på överviktstrenden och att befolkningen hela tiden får en högre medellivslängd kommer troligtvis operationerna att öka i framtiden.
Det finns försök gjorda där kranskärloperationer genomförts utan uppkoppling till hjärt- och lungmaskin. Dessa visar att risken för stroke postoperativt är lite mindre vid operationer utan uppkoppling jämfört med uppkoppling, men att risken för arytmier tycks öka. Med det här arbetet, som är en pilotstudie, vi vill undersöka om man på något sätt kan monitorera patienters blödningsbenägenhet och därmed minska komplikationer vid öppen thoraxkirurgi med uppkoppling i hjärt-lungmaskin. Detta skulle i så fall minska såväl vårdkostnader som mänskligt lidande.
Syftet med arbetet är att se om helblodskoagulationen, och då framförallt trombocytfunktionen, påverkas vid operation med hjärt-lungmaskin och att undersöka om helblodskoagulationen inducerad av egenutvecklade reagens som är trombocytaktivator eller koagulationsaktivator i förväg skulle kunna tala om vilka blödningsproblem som kommer att uppstå under och efter operationen samt att se om det finns någon skillnad på koagulationstiden mellan patienter som får respektive inte får blödningskomplikationer under och efter operation.

Projektbudget

Summa projektbudget

210 000.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareKerstin Gustafsson BMA52 000
Lönemedel övriga medarbetareSofia Ramström och Katrin Hagelberg, biloger68 000
Allmän forskningsersättningreagens, engångsartiklar45 000
Sum 210 000

Decision

Decision date: 2007-11-26

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
Roza Chaireti ST-läkare45 00000 
Lönemedel övriga medarbetare
Kerstin Gustafsson BMA52 00000 
Lönemedel övriga medarbetare
Sofia Ramström och Katrin Hagelberg, biloger68 00000 
Allmän forskningsersättning
reagens, engångsartiklar45 000030 000LFoU 30 tkr
sum210 000030 000 

Trombocytaktivering vid thoraxkirurgi, perkutan intervention och kärlkramp | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10832