”Behandling av svårläkta bensår genom spraytransplantation av patientegna keratinocyter på bärare av makroporösa gelatinkulor” | Application
”Behandling av svårläkta bensår genom spraytransplantation av patientegna keratinocyter på bärare av makroporösa gelatinkulor”
Registration number: LIO-10851
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Erika Nyman, 2007-05-31
Professional title at the time of application: leg läkare
Work place at the time of application: RC, HPK
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Erika Nyman
Överläkare i handkirurgi, Sinnescentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Omkring 60 000 svenskar lider av svårläkta bensår. Såren behandlas vanligen med täta såromläggningar, kompressionslinda och ibland kirurgi. Behandlingen är ofta tidsödande och smärtsam för patienten samt medför en stor samhällsekonomisk kostnad.

Detta försök syftar till att möjliggöra/påskynda läkningen av bensår genom att tillföra patientens egna hudceller fästa på gelatinkulor. Genom att cellerna kan växa in i och utanpå gelatinkulorna när de odlas tillsammans, fås ett matrix (stödjematerial) för cellerna under tiden de etablerar sig på transplantationsstället och många fler celler på sårytan vid transplantationen. Gelatinkulorna bryts så småningom ner av kroppen. Genom att cellerna sprayas ut över sårytan uppnås stor spridning. Det blir också ett tunnare skikt än vid vanlig droppteknik, vilket anses gynna överlevnad då cellerna får god kontakt med sårytan.

Patienter med svårläkta bensår tillfrågas om sitt deltagnade i studien. De som väljer att deltaga får komma till Hand- och Plastikkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping där de träffar en läkare som gör en allmän hälsoundersökning, mäter blodtrycket och frågar om eventuella sjukdomar eller mediciner. Studien inkluderar totalt 40 patienter som randomiseras in i två grupper, en behandlingsgrupp som behandlas med sprayning av hudceller och en kontrollgrupp, som enbart får gelatinkulor sprayade över sårområdet. Från patienterna i kontrollgruppen tages ingen hudbiopsi.

Cellerna erhålles genom att man i lokalbedövning tar en hudbiopsi från ett område med frisk hud. Hudbiopsin läggs i näringslösning och transporteras till laboratoriet, där hudcellerna framodlas och fästs på gelatinkulor. Innan cellerna sprayas över såret mäter behandlande läkare såret genom att rita av det på plastfilm och fotografera det. Detta för att man skall kunna jämföra sårstorlek före, under och efter behandling. Sedan sprayas de celltäckta gelatinkulorna ut över sårområdet och transplantationsområdet täcks med bandage. En vecka efter behandlingen kommer patienten till sin vårdcentral för kontroll av såret. Därefter kommer kontroller med fotografering och avritning att ske varannan vecka den första månaden och sedan en gång i månaden tills det gått ett halvår.

Studien avslutas efter 6 månader och resultatet planeras att redovisas i en vetenskaplig tidskrift. Besöken dokumenteras i den vanliga patientjournalen samt avidentifierat i försöksprotokollet. Resultaten behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Allt material i studien avidentifieras så att inga namn eller personuppgifter finns med. Personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204).

Projektbudget

Summa projektbudget

72 000.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Decision

Decision date: 2007-10-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel läkare
 36 000036 000LFoU 2 veckor
Erika Nyman
sum36 000036 000 

”Behandling av svårläkta bensår genom spraytransplantation av patientegna keratinocyter på bärare av makroporösa gelatinkulor” | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10851