Utredning av kardiologiska symptom vid epilepsi samt studier av SUDEP (sudden death in epilepsy): MR hjärta i riskgruppen samt autopsier. | Application
Utredning av kardiologiska symptom vid epilepsi samt studier av SUDEP (sudden death in epilepsy): MR hjärta i riskgruppen samt autopsier.
Registration number: LIO-10854
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Anne-Marie Landtblom, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Dr
Work place at the time of application: Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-04-02
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anne-Marie Landtblom
Dr, Neurologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund:
1. Mors subita:
Mors subita är vanligare hos EP-patienter (SUDEP, sudden death in epilepsy, REF. Nilsson, Tomson 1998). Detta kan bero på autonom dysfunktion och symptom från hjärtat har fokuserats, i synnerhet arytmier som är överrepresenterade sannolikt såväl iktalt, periiktalt som interiktalt. Detta har dock inte givit robusta rutiner för kardiell övervakning av EP-patienter i kliniken, vare sig i Sverige eller internationellt. Det finns inte heller någon klar konsensus om hur patienter med svår EP skulle kunna övervakas med larm.
Tyvärr har vi på neurologkliniken under de gångna åren haft flera fall av SUDEP hos yngre individer med epilepsi och därför fokuserar vi nu på möjligheter av cardiell utredning/monitorering som kan ge möjligheter att identifiera riskpatienter och kanske även pröva interventioner i en senare fas av denna forskning. Sådan intervention kan vara antiepileptikaval, UKG, lung-röntgen. Under 2006 har vi ökat användningen av telemetri vid krampobs av behandlingsresistenta patienter. Vi har också i ökad utsträckning sökt kommunikation med kardiologer för att diskutera periiktala EKG-fynd

2. Kardiell patologi vid EP/SUDEP:
Efter en utvärdering av sju intressanta fall varav 2 SUDEP, en supraventrikulär tachycardi, ett fall av asystoli som fick pace maker och ett fall av preictal angina pectoris har vi gått vidare och inlett samarbete med klin fys (Jan Engvall)och rättsmedicinalverket (Erik Edston). Efter att vi insett vikten av noggrann kardiell utredning i en fraktion av EP-patientgruppen vill vi nu gå vidare genom att dels undersöka riskgruppen med MR hjärta, dels studera autopsier med fokus på kardiell patologi vid SUDEP.

Syfte:
Att noggrant fokusera kardiella symptom hos våra EP-patienter på US, dels då de kommer in för akuta anfall, dels då vi ser dem på mottagningen. Att utvidga kardiell utredning med målet att erhålla ett kliniskt underlag och kunna utforma riktlinjer för kardiell utredning och övervakning i denna speciella patientgrupp.

Patienter: Pat med EP på US och LiM.

Metoder:
Ökat utnyttjande av telemetri, EKG, HolterEKG, UKG och interaktion med hjärtläkare. Pågående studie (initierad för ett år sedan) med ett tiotal pat med anamnestisk hjärtproblematik och frekventa EP-anfall monitoreras särskilt noggrant och kardiologerna ska inkludera ett antal pat med oklar hjärtproblematik med fokus på eventuell epileptogen genes. Finns riskmarkörer för autonom instabilitet/ kardiell påverkan? MR hjärta med frågeställning cardiell fibros (10 st) samt vid SUDEP analys av potentiella farmakogena jonkanalrubbningar i kombination med möjlig iktal autonom instabilitet (kardiell autopsi resp studier av obduktionsprotokoll)

Tidsplan:
A. Projektet går HT- 07 – HT 08 . Analys av data dec 2008.
Rapportering:
Resultaten kommer att publiceras i form av vetenskapliga artiklar i refereegranskade internationella tidskrifter.

Referenser

Referenser
1. Sudden death in epilepsy. Dissertation Lena Nilsson, Stockholm 1998.
2. Devinsky O, Price BH, Cohen SI. Cardiac manifestations of complex partial seizures. Am J Med 1986; 2:195-202.
3. Nei M, Ho R, Speling M. EKG Abnormalities during partial seizures in refractory epilepsy.
4. Jallon P. Arrytmogenic seizures. Epilepsia 1997; 38:S42-S47.
5. Caceres R, Leerbeck K, Landtblom AM. Cardiologic problems in epilepsy – aiming at the need for monitoring. Abstract, European Congress of Epilepsy, Paris 27-30 Aug. 2005. Epilepsia 2005;46, suppl.6 p286.
6. Caceres R, Åkerstedt L, Lindell C, Landtblom AM. Frequency of cardiac symptoms in epilepsy and case reports. Abstract European Congress of Epilepsy, Helsinki 3-6 July 2006. Epilepsia 2006;47, 56-57 suppl. 3
7. Caceres R, Richter J, Säfström K, Landtblom AM. Application of vagal nerve stimulation in a patient with cardiac pace maker after postictal cardiac arrest. Abstract accepterad för 27th International Epilepsy Congress in Singapore in 8-12 July 2007.

Ange forskningsområdet

Nervsystemet

Decision

Decision date: 2007-12-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Rodrigo Caceres52 80052 8000ALF 2 veckor
Allmän forskningsersättning
 60 35025 0000ALF 25 tkr
sum113 15077 8000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Neurologiska kliniken

Contributes with 77800 SEK


Utredning av kardiologiska symptom vid epilepsi samt studier av SUDEP (sudden death in epilepsy): MR hjärta i riskgruppen samt autopsier. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10854