Stress och stroke, SoS-studien | Application
Stress och stroke, SoS-studien
Registration number: LIO-10861
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Kerstin Ekberg, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Linköpings universitet, Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering (RAR)
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-05-26
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Kerstin Ekberg
Professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Stroke, eller slaganfall är en av Sveriges folksjukdomar. I Sverige insjuknar ca 30 000 personer i stroke varje år och ca 65% av de insjuknade är under 65 år. Andelen insjuknade bland personer i yrkesverksam ålder tycks öka, främst i delar av landet som tidigare haft låg strokeförekomst. Östergötland visar en tydlig ökning, främst bland kvinnor. Flera studier pekar på att traditionella riskfaktorer för stroke, som hypertoni, rökning, diabetes, låg fysisk aktivitet, hereditet, övervikt, kan potentieras under stress.
Stroke är en samhällsekonomiskt och humanitärt dyr sjukdom. den totala samhällskostndaen beräknades år 2000 till 12,4 miljarder kronor, av dessa är 2,4 miljarder indirekta kostnader i form av produktionsbortfall. Av många skäl är det således betydelsefullt att identifiera riskfaktorer för stroke för att kunna förebygga insjuknande och för att utveckla och förbättra strokedrabbades möjligheter till återgång i arbete.
Syftet med den aktuella studien är att undersöka om det finns ett samband mellan förhållanden i arbetet, stress, och en ökad risk för att insjukna i stroke bland yrkesverksamma. Sådana samband är väl etablerade för hjärtinfakt, medan kunskapen om samband mellan arbetsrelaterad stress och stroke är liten.

Studien är en multi-center fall-kontroll studie där 200 förstagångsinsjuknade fall i stroke i åldrarna 30-65 år konsekutivt inhämtas från fyra sjukhus i Sverige och 400 matchade kontroller dras slumpmässigt via folkbokföringsregistret ur respektive baspoulation. För varje fall respektive kontroll samlas data om bakgrundsvariabler, arbetsförhållanden, livsstilsfaktorer, tidigare behandling för hypertoni, diabetes mellitus, medicinering, hereditet samt tidigare hjärt-kärlsjukdomar. Kontrollerna får erbjudande om kolesterol- och blodtrycksmätning samt en riskbedömning enligt SCOREsystemet.
Studien förväntas ge kunskap om hur viktiga riskfaktorer för stroke och ge underlag för primär- och sekundärpreventiva åtgärder i klinisk verksamhet.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Studien är en multicenterstudie med fyra universitetssjukhus engagerade; US, LInköping, MAS, Sahlgrenska samt Umeå universitetssjukhus. Två seminarier har därför genomförts för att alla medverkande skulle kunna delta.

Datainsamlingen pågår fortfarande, varför seminarierna i hög grad har handlat om datainsamlingsprocessen, preliminära resultat av det hittills insamlade materialet samt kommande analyser.

Materialet består av nyinsjuknade i stroke samt två slumpmässigt dragna kontroller ur respektive sjukhus upptagningsområde. Kontroller matchas med avseende på kön, ålder och om de är i arbete eller ej. Samtliga medverkande sjukhuskliniker har genomgått betydande organisatoriska förändringar under projekttiden, vilket fördröjt rekryteringen av patienter.För att uppnå beräknad power har datainsamlingsperioden därför förlängts och beräknas nu kunna blir klar tidig höst-09.

En statistiker har anställts för att bearbeta och analysera materialet. Hon genomför nu preliminära analyser, vilket innebär att då allt material är på plats räknar vi med att de slutliga analyserna går snabbt.

Avslutningsvis kan sägas att samtliga medverkande enheter är positiva och engagerade, vilket innebär att projektet kommer att slutföras som planerat, om än försenat.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Stress och stroke, SoS-studien | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10861