Induction of hypersensitivity by dental materials with special emphasis on experimental systemic autoimmunity:pathogenetic mechanisms and dose-response relationships | Application
Induction of hypersensitivity by dental materials with special emphasis on experimental systemic autoimmunity:pathogenetic mechanisms and dose-response relationships
Registration number: LIO-10868
Ansökan Centrala ALF-projektmedel
Application started by: Per Hultman, 2007-05-31
Professional title at the time of application: Professor/överläkare
Work place at the time of application: Mol imm patologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-10-23
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Per Hultman
Professor/överläkare, Närsjukvården i Centrala Östergötland

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Människan exponeras i sin dagliga miljö för ett stort antal metaller. Vissa förkommer naturligt, men många uppträder bara eller i förhöjd halt som en följd av människans aktiviteter. Kvicksilver (Hg)och silver (Ag) hör hit.Diskussionen om risken för biverkningar av dessa metaller, fr.a. i form av tandfyllnings-material, har under senare år varit omfattande. En liten andel av de personer som exponeras för dessa metaller utvecklar någon form av immunologiska överkänslighets-reaktioner, mest kända är sk. kontaktallergier i huden, enstaka andra utvecklar autoimmuna sjukdomar, där kroppens egna vävnader blir föremål för ett felriktat angrepp av det egna immunsystemet – vilket bl.a. leder till de olika formerna av reumatiska sjukdomar. Ett delmål att i ett modellsystem fastställa vilken grad av exponering för dessa metaller som krävs för att immunologiska biverkningar, särskilt autoimmun sjukdom, skall utvecklas, hur olika individer inom en och samma art upptar och omsätter dessa metaller, samt vilka delar av arvsmassan som styr dessa skillnader. Långtidsexponering för mycket låga doser kvicksilver förmår att accelerera utvecklingen av spontan autoimmun sjukdom; vilken grad av exponering krävs för att sådan acceleration av sjukdomsutvecklingen skall ske? Är nuvarande gränsvärden för metallexponering säkra?
Vissa arvsanlag i ett kritiskt område av arvsmassan leder till autoimmun sjukdom vid metallexponering; tillståndet har många likheter med vanliga och viktiga typerna av autoimmun sjukdom hos människa. Ett delmål i detta projekt är att mycket detaljerat beskriva de reaktioner som äger rum i immunsystemet när sådan autoimmun sjukdom utvecklas. Målet är att förstå de mekanismer som är verksamma när även människa utvecklar autoimmun sjukdom. Den yttersta målet är att genom ett ökat kunsapsunderlag finna bättre metoder att behandla, bota och helst förebygga autoimmuna sjukdomar hos människa.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel200 000
Sum200 000

Seminarierapport vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

ANoA - inte bara antifibrillarinantikroppar
I seminariet beskrevs experimentella studier av hur olika tungmetaller kan inducera systemiska autoimmuna reaktioner. Särskilt handlade seminariet om de antinukleolära antikroppar som då utvecklas, sökandet efter deras antigen-specificitet och hur detta är beroende av gener belägna utanför MHC klass II locus. Metoder för att kunna identifiera den molekylära specificiteten av ANA som påvisas vid serumscreening på odlade, permeabiliserade celler, även hos människa, såsom immunoblotting- och immunoprecipitationsteknik, redovisades. Redogjordes även för publicerade humanstudier, där patienter med systemisk skleros i berydande omfattning uppvisar antinukleolära antikroppar, till en del med specificiteter mot olika proteiner på en och samma nukleolära ribonukleoproteinpartikel (snoRNP), vilket har likheter med vad som redovisats ovan från tungmetallbehandling i mus. Slutligen diskuterades tänkbar patogenetisk mekanism för ovanstående, i form av epitope spreading från en immunodominant epitop i en snoRNP.

Decision

Decision date: 2007-12-20

Decision 
Applied sum200 000
Granted sum200 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 200000 SEK


Induction of hypersensitivity by dental materials with special emphasis on experimental systemic autoimmunity:pathogenetic mechanisms and dose-response relationships | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10868