Inflammatoriskt svar vid främmande kroppsinfektioner - Stafylokockers påverkan på makrofagers aktivitet | Application
Inflammatoriskt svar vid främmande kroppsinfektioner - Stafylokockers påverkan på makrofagers aktivitet
Registration number: LIO-10879
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Lena Öhman, 2007-06-01
Work place at the time of application: Infektionskliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-05-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lena Öhman
Läkare, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Sammanfattning

Infektioner i anslutning till inopererade material såsom höftproteser innebär långvarigt lidande för de drabbade. Problematiken är aktuellare än någonsin, då vi idag ser sekundärfenomen i form av selektion av multiresistenta bakterier som är ytterst svårbehandlade [1]. Koagulasnegativa stafylokocker (KNS), såsom Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis), är den vanligaste orsaken till protesinfektioner [2] och forskning kring deras patogenes-mekanismer är angelägen. Vi har tidigare visat att olika stammar av Staphylococcus aureus (S. aureus) äts upp av granulocyter [3] och att detta medför att granulocyterna bildar stora mängder giftiga syremetaboliter, aktiverar stressproteinet p38-MAPK samt ökar andelen apoptotiska celler [4]. S. epidermidis -stammar däremot ger endast upphov till en minimal bildning av syremetaboliter samt förlänger granulocyternas livslängd genom att hämma deras apoptotiska celldöd [5]. Våra fynd överrensstämmer med de kliniska observationerna att S. epidermidis inte så lätt upptäcks och avdödas av försvarscellerna. Färska studier har visat att granulocyter som har dött en apoptotisk celldöd efter att ha bekämpat vissa bakterier inte alls rensas ut av makrofager på det stillsamma sätt som man tidigare trodde. Tvärtom aktiveras makrofagerna då de äter upp dessa bakterieinnehållande apoptotiska granulocyter (6]. Detta är intressant, då immunförsvaret får en andra chans att bekämpa infektionen, denna gång med hjälp av makrofager, ifall granulocyterna misslyckas initialt. En aktivering av makrofager kan ge upphov till mer långvariga inflammationer, som de som ses i infekterade höftproteser (7, 8). Vi vill därför studera hur granulocyter som gått i apoptos efter att ha ätit upp S. epidermidis påverkar makrofagernas aktivitet. Om de aktiveras kan detta vara en del i förklaringen till de svåra besvär vi ser kliniskt hos patienter med biomaterialinfektioner. De mer virulenta S. aureus-bakterierna aktiverar snabbt granulocyter samt förmår försvarscellerna att dö i apoptos. Den mindre virulenta S. epidermidis aktiverar inte granulocyterna och förlänger försvarscellernas livslängd (9). Detta kan vara en förklaring till de komplicerade lossningar av proteser som S. epidermidis ger upphov till.
Apoptosstudier studeras med fluorescensmikroskopi, flödescytometri med annexin-infärgning. Reaktiva syreradikaler detekteras med väteperoxid och chemiluminescens. Cytokiner detekteras med ELISA-kit.
Om vi får en ökad förståelse för vad som sker på cellnivå vid inflammations- och infektionsprocesser i anslutning till biomaterial kan vi förhoppningsvis minska biomaterial-relaterade infektioner och därmed minska ytterligare resistensutveckling och spridning av multiresistenta bakterier. Både patientens lidande och samhällets kostnader skulle därmed minska. Ett viktigt led i detta arbete är studier av samspelet mellan koagulasnegativa stafylokocker och infektionsförsvarets celler.

Lena Öhman Infektion

Ange forskningsområdet

Mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar

Decision

Decision date: 2007-10-24

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
 105 60000 
Allmän forskningsersättning
 187 40036 60636 606ALF 36 606 kr
LFoU 36 606 kr
sum293 00036 60636 606 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Infektionskliniken

Contributes with 36606 SEK


Inflammatoriskt svar vid främmande kroppsinfektioner - Stafylokockers påverkan på makrofagers aktivitet | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10879