"Resenärsstudien" - undersökning av faecesfloran före och efter utlandsvistelse för kartläggning av förekomsten av resistenta tarmbakterier. | Application
"Resenärsstudien" - undersökning av faecesfloran före och efter utlandsvistelse för kartläggning av förekomsten av resistenta tarmbakterier.
Registration number: LIO-10885
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Anita Hällgren, 2007-06-01
Professional title at the time of application: Läkare
Work place at the time of application: Infektionskliniken, NSC, US, Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-04
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anita Hällgren
Läkare, Infektionskliniken i Östergötland

Projektinformation

Sammanfattning

Gramnegativa tarmbakterier tillhörande familjen Enterobacteriacae kan ge svåra infektioner som t e x pyelonefrit, sepsis och postoperativa bukinfektioner, vilka som regel kräver antibiotikabehandling. De orsakande bakterierna kommer ofta från patientens egen tarmflora. Under de senaste åren har produktion av ”extended spectrum beta lactamases” (ESBL) hos gramnegativa bakterier blivit ett snabbt växande antibiotikaresistensproblem över stora delar av världen. Patienter infekterade med dessa bakterier riskerar att svara sämre eller inte alls på behandling med penicilliner och cefalosporiner. ESBL producerande bakterier förekommer i alla världsdelar och hos många gramnegativa bakteriearter. I länder som besöks av svenska turister är förekomsten av ESBL producerande gramnegativa bakterier ofta hög. I en studie från Thailand fann man att bland gramnegativa tarmbakterier från blododlingar var andelen ESBL producerande K. pneumoniae 44, 4 % (Jitsurong S et al.). En annan studie visade att andelen ESBL bland E. coli från blododlingar var 72% i Egypten och 25% i Turkiet (Borg M et al). I likhet med andra tarmbakterier kan ESBL-producerande tarmbakterier spridas ”fekalt-oralt” och även via föda. I en studie från Spanien fann man att 6,6% av av friska försökspersoner var bärare av ESBL producerande bakterier i tarmfloran. Man fann även ESBL i 0,4% av prover tagna direkt från livsmedel (kyckling, sallad) (Mesa RJ et al.). Enligt en opublicerad svensk studie förekommer ESBL producerande Enterobacteriacae i faecesfloran hos >5% av patienterna som söker p g a akut kirurgisk bukåkomma (personlig kommunikation: Lindberg C and Bakki Study Group). Endast ett fåtal skandinaviska studier är publicerade, och ingen skandinavisk prospektiv prevalensstudie har ännu publicerats . För att kunna övervaka den ökande antibiotikaresistensen och initiera nödvändiga vårdhygieniska åtgärder är mikrobiologiska laboratorier sedan 1 februari, 2007 skyldiga att enligt Smittskyddslagen anmäla fynd av Enterobacteriacae som producerar ESBL

Vi planerar att studera förekomst av antibiotikaresistenta tarmbakterier (ffa ESBL producerande Enterobacteriacae) hos friska försökspersoner före och efter utlandsvistelse i länder med hög prevalens av ESBL och andra multiresistenta bakterier. Försökspersonerna kommer att rekryteras från infektionsklinikernas vaccinationsmottagningar. För att undersöka hur länge bärarskapet kvarstår kommer bärare av resistenta bakterier att följas upp med ytterligare prov. Provtagning kommer att ske som vid konventionell faecesodling med sk. ”pinnprov.” Proven kommer att analyseras med odling, resistensbestämning och med molekylärbiologiska metoder i samarbete med Avd. för klinisk mikrobiologi, HU. Försökspersonerna kommer även att få svara på en kort enkät angående tidigare sjukhusvistelse, antibiotikaanvändning, resmål, magtarmsymtom under resan m.m. Projektet kommer att underställas granskning av etisk kommitté.

Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av ”tyst” bärarskap av resistenta tarmbakterier (ESBL) hos friska personer i Sverige samt att studera i vilken mån resande till länder med hög frekvens av ESBL påverkar bärarskapsfrekvensen. Vi vill också studera hur länge ett bärarskap kvarstår.

Referenser

Jitsurong S, Yodsawat J. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006 Jan;37(1):131-5.
Prevalence of extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) produced in blood isolates of gram-negative bacteria in a teaching hospital in southern Thailand.

Mesa RJ, Blanc V, Blanch AR, Cortes P, Gonzalez JJ, Lavilla S, Miro E, Muniesa M, Saco M, Tortola MT, Mirelis B, Coll P, Llagostera M, Prats G, Navarro F. J Antimicrob Chemother. 2006 Jul;58(1):211-5 Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in different environments (humans, food, animal farms and sewage).

Borg M, Scicluna, E, de Kranker M, van de Sande-Bruinsma N, Tiersmas E, Gür D, Ben Rejeb S, Sasslan O, Elnasser Z, Benbacjir M, Pieridou Bagatzouni D, Rahal K, Daoud Z, Grundmann H, Monen J Euro Surveill. 2006 Jul 20;11(7). Antibiotic resistance in the southeastern Meditrrranean – preliminary results from the ARMed project.

Ange forskningsområdet

Mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar

Decision

Decision date: 2008-10-14

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Åse Östholm Balkhed106 000132 00052 800ALF 5 veckor
LFoU 2 veckor
Lönemedel ALF-läkare 2
Anita Hällgren106 00000 
Allmän forskningsersättning
Lönekostnader övriga medarbetare, övriga kostnader120 000105 71714 283ALF 105 717 kr
LFoU 14 283 kr
sum332 000237 71767 083 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Infektionskliniken

Contributes with 237717 SEK


"Resenärsstudien" - undersökning av faecesfloran före och efter utlandsvistelse för kartläggning av förekomsten av resistenta tarmbakterier. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10885