Optimeringsprojekt Nuklearmedicin | Application
Optimeringsprojekt Nuklearmedicin
Registration number: LIO-10898
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Agnetha Gustafsson, 2007-06-01
Professional title at the time of application: 1:e Sjukhusfysiker, Tekn Dr
Work place at the time of application: Radiofysikavdelningen
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Agnetha Gustafsson
1:e Sjukhusfysiker, Tekn Dr, Radiofysikavdelningen

Projektinformation

Sammanfattning

Enligt SSI FS 2000:3 5§ skall sjukhusfysikern tillsammans med radiologisk ledningsansvarig optimera alla nuklearmedicinska undersökningar med avseende på dosering och bildkvalitet.
Tre projekt är aktuella inom detta område.

Myocardscintigrafi
Bakgrund: Under år 2006 och 2007 har en nationell kartläggning om hur myocardscintigrafi genomförts i Sverige[3]. Alla 30 sjukhus som utför undersökningen har deltagit.
Resultatet visar att den slutliga bildkvaliteten skiljer mellan de olika sjukhusen. Den slutliga diagnosen har varit korrekt på 14 sjukhus medan man på några sjukhus inte hittat alla defekter och på några sjukhus har man överdiagnostiserat, dvs hittat för mycket defekter.
Denna studie avslutas juni 2007 med en SSI rapport och har varit finansierad av SSI, ALF-medel från Radiofysikavdelningen (2006, 2007) och LFoU från Fysiologiska kliniken år 2007.
Möjliga projekt under 2008
Resultaten från ovanstående projekt är möjliga att publicera i en vetenskaplig tidskrift. Vi söker för tid att skiva denna vetenskapliga rapport.
Resurser:
Fysiker: Sammanställning av artikel, Rapportering 1 månad
Läkare bedömning:Sammanställning av artikel, Rapportering 1 månad

Skelettscintigrafi
Bakgrund: Upptaget av Tc-99m HDP i skelettet beror på flera faktorer, bl.a. fokalt ökat upptag i skelettet som vid metastas, fraktur eller inflammation. Spridningen i upptag mellan patienter är stor(1).
Kvaliteten i bilden beror på administrerad aktivitet till patienten, insamlingstid och gammakamerans egenskaper. Patientens storlek är också avgörande då ökad mängd vävnad mellan skelett och kamera ökar sannolikheten för attenuering och spridning av fotonerna.
Rekommendationer av given aktivitet skiljer sig mycket.
Målet med denna studie är koppla ihop bilkvalitetsmåttet, antal pulser i bilden, till den diagnostiska säkerheten.
Metod
Totalt 50 patienter som vid klinisk undersökning med skelettskintigrafi misstänks ha flera enskilda upptag i revben och kotpelare, ombeds att göra ytterliggare en dynamisk insamling över thoraxområdet i totalt 15 min.
Från en dynamisk insamling kan bilder skapas med olika countsnivåer. Tre läkare, vana att bedöma skelettscintigrafier, får bedöma antal upptag i bilderna utan att veta deras ursprung. Bilden med mest antal pulser anses som facit.
Förväntat resultat
Av detta bör man hitta en pulsnivå där man upptäcker de flesta upptag och denna pulsnivå kan då kopplas ihop med en dosering och en rimlig insamlingstid.

Resurser:
Extra kameratid:15 min(Totalt 12,5 h)
BMA tid:15 min(Totalt 12,5 h)
Fysiker: Sammanställning av bilderna, Rapportering 1 månad
Läkare bedömning:Tolkning av bilderna,3 veckor

Cerebralt blodflöde (rCBF SPECT)
Bakgrund
Dosering vid hjärnundersökningar sker idag baserad på vikt, dvs 10 MBq/kg både vad gäller spårämnena HMPAO (Ceretec) och ECD (Neurolite). Rekommendationer för dosering skiljer sej mycket.Antal pulser i en bild som krävs för diagnostik är det samma för Neurolite som för Ceretec. I en förstudie visade det sig att antal pulser blev en faktor 1,6 högre för samma dos Ceretec som för Neurolite. Detta tyder på att man bör kunna dosera Ceretec studier betydligt lägre. För att läkaren rättvist skall kunna bedöma bilder för patienter med olika vikt bör bilderna innehålla samma pulsnivå.
Målet med studien är att pulsnivån i rekonstruerade snitt ska vara samma för alla patienter oberoende vikt och oberoende spårämne.
Metod
På 40 patienter som kontinuerligt samlas in för respektive spårämnen noteras vikt, längd och administrerad dos. Insamlingarna och rekonstruktioner görs enligt kliniskt protokoll. I de rekonstruerade bilderna ritas regioner (ROIer)i fyra organ (lillhjärnan, striatum, cortex mm). Ur ROIerna tas medelvärde och ett medelvärde av dessa beräknas för varje patient. Det beräknade värdet plottas mot vikt och mot BMI.

Resurser:
Fysiker: Sammanställning av bilderna, Rapportering 1 månad

Ange forskningsområdet

Radiologi och avbildningsteknik

Decision

Decision date: 2007-10-23

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Tre veckors arbete, Tolkning av bilder79 20000 
Lönemedel ALF-läkare 2
fyra veckors arbete med sammanställning av vetenskaplig rapport105 60028 0000ALF 28 tkr
sum184 80028 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Fysiologiska kliniken

Contributes with 28000 SEK


Optimeringsprojekt Nuklearmedicin | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10898