Hämning av Hypofys / hypothalamusfunktion vid intratekal morfinbehandling | Application
Hämning av Hypofys / hypothalamusfunktion vid intratekal morfinbehandling
Registration number: LIO-10932
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Eva Svanborg, 2007-06-01
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: Klin Neurofysiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-10
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Eva Svanborg
Professor emerita, överläkare, Neurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys

Projektinformation

Sammanfattning

En för patienten svår komplikation vid svåra skador i nervsystemet är smärta som kan utgöra det för patienten mest funktionshindrande. Vid de svåraste smärtorna kan det bli aktuellt att administrera morfin direkt in i ryggmärgskanalen vi tunna plastkatetrar vilket gör att patientens slipper många av de biverkningar på tankeförmågan (kognitiv funktion) och med besvärande trötthet. Istället finns tilltagande dokumentation på depression av patientens hormonella system. Det är i första hand könshormoner och tillväxthormon som påverkas men emellanåt ser vi en mer generell depression av patientens hormonsystem, talande för en hypothalamisk skada.
Mekanismerna och tidsförloppet för morfinets effekter på hypofus / hypothalamus är dåligt kända. Vi har en klinisk modell för testning av drogers smärthämmande effekter genom att under 5 dygn undersöka effekten av infusion av droger i ryggmärgsskanalen. De droger vi använder är morfin i 2 olika mängder, baklofen, morfin+ klonidin samt placebo. Efter testförfarande får patienten en inpererad pump för kontinuerlig infusion med den drog som visats ha effekt.

Undersökningen består av två delstudier:
1. Vi avser att jämföra 10 patienter med kontinuerlig intratekal infusion med morfin med två kontrollgrupper, en med peroral morfinbehandling och en annan med intratekal infusion med baklofen vilket är en drog agerar på GABA receptorn och genom detta har en generell depressiv effekt men ej med känd hormonpåverkan. Vi kommer mäta ACTH, kortisol, FSH,Östradiol/Testeron,prolaktin, IGF-1, TSH/T4. Vid misstanke på hormonpåverkan görs stimuleringstest för att mäta tillväxthormon och koritsolnivå.Patienterna ska vara under steady state behandling vilket innebär att behandlingen ska ha pågått under minst tre månader. Detta gäller såväl behandlingsgrupp som de två kontrollgrupperna.
2. För att erhålla en temporal profil på morfinets hormondepressiva effekt kommer vi följa patienter med nystartad behandling med regelbundna provtagningar av referenshormoner (sannolikt könshormoner, men detta kan kompletteras utifrån delstudie 1). Preliminärt kommer bedömning göras innan infusionsstartoch därefter regelbundet under de tre första månaderna

Studien kan ge en ökad förståelse av morfinets hormondepressiva effekter samt ge ett stöd för hur dessa ska kontrolleras och eventuellt substitueras.

Referenser

Ceccarelli I, De Padova AM, Fiorenzani P, Massafra C, Aloisi AM. Single opioid administration modifies gonadal steroids in both the CNS and plasma of male rats.
Neuroscience. 2006 Jul 7;140(3):929-37.
Finch PM, Roberts LJ, Price L, Hadlow NC, Pullan PT. Hypogonadism in patients treated with intrathecal morphine. Clin J Pain. 2000 Sep;16(3):251-4.
Abs R, Verhelst J, Maeyaert J, Van Buyten JP, Opsomer F, Adriaensen H, Verlooy J, Van Havenbergh T, Smet M, Van Acker K. Endocrine consequences of long-term intrathecal administration of opioids. J Clin Endocrinol Metab. 2000 Jun;85(6):2215-22.

Ange forskningsområdet

Endokrinologi

Decision

Decision date: 2007-11-07

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Per Ertzgaard30 00026 4000ALF 1 vecka
Lönemedel ALF-läkare 2
Johan Alinder6 00026 4000ALF 1 vecka
Allmän forskningsersättning
 57 00057 0000ALF 57 tkr
sum93 000109 8000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Contributes with 109800 SEK


Hämning av Hypofys / hypothalamusfunktion vid intratekal morfinbehandling | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10932