Levernära venösa tromboser: uppföljningsstuider avseende trombofili och myeloproliferativ sjukdom | Application
Levernära venösa tromboser: uppföljningsstuider avseende trombofili och myeloproliferativ sjukdom
Registration number: LIO-10938
Ansökan om enbart LFoU-medel (NYTT!)
Application started by: Sven Almer, 2007-06-01
Professional title at the time of application: Docent, överläkare
Work place at the time of application: Sektionen för Gastroenterologi, EM-kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-02-12
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Sven Almer
Professor, Överläkare, Gastrocentrum medicin, Institutionen för medicin, Solna

Projektinformation

Sammanfattning

Levernära venösa tromboser (LEVET) är en grupp ovanliga sjukdomstillstånd som karakteriseras av trombotisering i levervener och vena cava (Budd-Chiaris syndrom), portavenen, mjältvener eller mesenterialvener. Tillstånden är ovanliga och det saknas tillförlitliga incidens- och prevalensdata. Tillstånden är inte sällan svåra och går ofta med dålig prognos. Insjuknandet kan vara såväl snabbt som långsamt. Behandlingen består av blodförtunnande medicinering, operation av blodkärl, samt vid urakuta insjuknanden och ifall leversvikt uppkommer, levertransplantation. Långtidsprognosen är okänd och tycks variera mycket. Vi har i en nationell studie med medverkan från samtliga universitetsssjukhus för första gången i Sverige kartlagt epidemiologi, klinisk presentation, behandling och prognos vid levernära tromboser. Vi har identifierat och karakteriserat 270 patienter. Resultaten är under bearbetning och har presenterats i preliminär form vid vetenskapliga kongresser under 2006.

Planering för två uppföljningsstudier pågår och beräknas kunna startas under hösten 2007.

Uppföljningsstudie 1 - Koagulopatier
Bakgrund
LEVET kan uppkomma till följd av olika faktorer, såsom malignitet, inflammation, bukoperationer samt vid ökad trombosrisk, trombofili. Förekomsten av trombofili finns beskrivet hos cirka 25% av patienterna. I många fall hittar man dock inte en predisponerande orsak.
Frågeställning/syfte
Syftet är att undersöka förekomsten av trombofilifaktorer hos patienter med LEVET utan annan känd predisponerande faktorer; i vilken utsträckning föreligger trombofili i denna patientgrupp?
Metod
Patienter med LEVET men utan kända predisponerande faktorer identifieras ur databasen (preliminär uppskattning cirka 50 patienter). Prov för trombofilimarkörer tas vid planerat återbesök. Såväl etablerade som presumtiva biokemiska riskfaktorer/riskmarkörer för trombosuppkomst analyseras centralt på US, kliniskt kemiska laboratoriet. Resultaten jämförs med två kontrollgrupper, dels en matchad grupp utan känd trombossjukdom, dels en grupp patienter med levercirros men utan LEVET.

Uppföljningsstudie 2 – Myeloproliferativa sjukdomar (MPS)
Bakgrund
Myeloproliferativa sjukdomar (MPS) omfattar polycytemia vera, essentiell trombocytemi, myelofibros samt kronisk myeloisk leukemi. Det är väl känt att dessa tillstånd har en klart ökad risk för tromboemboliska händelser, som delvis kan förklaras av behandlingsbar polycytemi och/eller trombocytos. Övriga bakomliggande mekanismer för en generellt ökad tromboembolisk risk som t ex samtidiga koagulopatier, samt specifikt för insjuknande i LEVET, är nästa helt okända. Preliminära data från vår huvudstudie visar att cika 20% av patienterna med LEVET har MPS. Andra studier har visat att MPS är vanligt förekommande (20-78%) bland patienterna och ytterligare MPS-fall har ofta kunnat diagnosticeras genom specifik utredning, dvs det kan finnas ett betydande mörkertal av latenta och/eller atypiska MPS vid LEVET.
Frågeställning/syfte
Studien syftar till att värdera förekomst av MPS samt speciella karakteristika för MPS-patienter och därmed försöka kartlägga bakomliggande patogenetiska faktorer. Följande frågeställningar avses bearbetas:
1. Vilken är den sanna frekvensen av MPS bland patienter med LEVET?
2. Skiljer sig LEVET-patienter som har MPS från de utan MPS?
Metod
Såväl diagnosticerade nu levande patienter som nydiagnosticerade patienter, tillkomna efter år 2001, undersöks i en prospektiv studie genom att undersöka förekomst av MPS genom blod- och/eller benmärgsprov. Denna delstudie genomförs i samarbete med olika medlemmar av Nordiska MPD-gruppen och innefattar klinisk och prognostisk karakterisering av patienterna, samt detaljerade laboratorieanalyser med analys av supprimerat erytropoetin, förekomst av förvärvad JAK-2-mutation (som är mycket starkt kopplad till uppkomst av MPS), överuttryck av PRV-1-genen och eventuellt också experimentella metoder på odlade benmärgsceller.

Referenser

1. Rajani R, Melin T, Björnsson E, Broomé U, Sangfelt P, Danielsson Å, Gustavsson A, Grip O, Svensson H, Lööf L, Wallerstedt S, Almer S. Budd-Chiari syndrome in Sweden: Epidemiology, clinical characteristics and survival – a 18 year experience. Submitted.

2. Rajani R, Almer S, Björnsson E, Danielsson Å, Broomé U, Gustavsson A, Grip O, Melin T, Sangfelt P, Wallerstedt S and the SILK group. Portal vein thrombosis: Clinical presentation, risk factors and outcome in a large Swedish patient cohort. Manuscript.

3. Rajani R, Almer S. Budd-Chiaris syndrom. Internetmedicin, April 2007.

4. Rajani R, Almer S, Portavenstrombos. Internetmedicin, Juni 2007.

5. Almer S, Bodemar G, Rydén BO, Elfström J, Franzén L, Ihse I, Resjö M. P-piller och blodsjukdomar vanligaste orsakerna till Budd-Chiaris syndrom. Läkartidningen 1989;86:4002-4, 4007-8.

Projektbudget

Summa projektbudget

911 000.00

Ange antal år projektbudgeten är baserad på

1 år

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Lönemedel övriga medarbetareSjuksköterska 2 v20 800
Lönemedel övriga medarbetareBMA 4 v41 600
Allmän forskningsersättningEtikprövningsnämnden 16000, provtagningsmaterial, rutinanalyser 2500041 000
Sum 103 400

Decision

Decision date: 2007-12-17

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoU (kr)Decision comment
Lönemedel övriga medarbetare
Sjuksköterska 2 v20 800020 800LFoU 20,8 tkr
Lönemedel övriga medarbetare
BMA 4 v41 600041 600LFoU 41,6 tkr
Allmän forskningsersättning
Etikprövningsnämnden 16000, provtagningsmaterial, rutinanalyser 2500041 00000 
sum103 400062 400 

Levernära venösa tromboser: uppföljningsstuider avseende trombofili och myeloproliferativ sjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/10938