Klinisk utvärdering och uppföljning vid byte av behandlingsmetod
-från HemoDialys (HD) till HemoDiaFiltration (HDF) | Application
Klinisk utvärdering och uppföljning vid byte av behandlingsmetod
-från HemoDialys (HD) till HemoDiaFiltration (HDF)

Registration number: LIO-11356
Forskningsveckor för DISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
Application started by: Fredrik Uhlin, 2007-09-03
Professional title at the time of application: Forskningssjuksköterska
Work place at the time of application: Njurmedicinska kliniken
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2007-12-06
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Fredrik Uhlin
Leg. Sjuksköterska, Forskare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten, Annan

Ansökan avser

Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med medellång vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Anders Fernström
Verksamhetschef, överläkare, docent, Njurmedicinska kliniken i Linköping
Micael Gylling
Studiesjuksköterska, Hjärt- och Medicincentrum
Pia Yngman-Uhlin
leg. Sjuksköterska, Medicinska fakulteten
Lars-Göran Lindberg
Universitetslektor, Tekniska högskolan

Projektets innehåll

Sammanfattning

Bloddialysbehandling (HD)är en livsuppehållande behandling vars huvudsakliga uppgift är att ersätta flera av njurarnas uppgifter:
1) genom ultrafiltering eliminera överskott av vätska
2) genom diffusion eliminera slaggprodukter, justera elektrolyter och pH i kroppen.
Sjukligheten och dödligheten är hög i denna patientgrupp trots att flertalet av patienterna idag uppnår de internationella mål som är uppsatta för dialyseffektivitet. Uremi (urinförgiftning) medför stora biologiska/biokemiska konsekvenser för den enskilde patienten med en rad symtom som ofta bara delvis försvinner med dialysbehandling. Symtom som klåda, trötthet/svaghet, nedsatt sexuell lust/förmåga, illamående, svullnad och andnöd är vanligt förekommande vilket bidrar till en minskad livskvalitet. Uremin i sig och till viss del kontakten med dialysmembran och slangar ger upphov till ett ständigt pågående inflammatoriskt tillstånd hos dialyspatienterna, vilket i sin tur bidrar till en kraftigt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
Redan på 1970-talet kom idén att försöka förändra dialystekniken för att närma sig njurarnas sätt att rena blodet, genom att ultrafiltrera stora volymer vätska och på så sätt ta till vara den konvektiva transporten av ämnen (ämnen som följer med ett vätskedrag). Denna metod kallas för HemoDiaFiltration (HDF) och är en kombination av traditionell bloddialys (HD), som nästan uteslutande bygger på diffusiv transport, samt konvektiv transport av slaggprodukter. HDF kräver dock att man tillför stora volymer vätska till patienten genom intravenös infusion. Tills för några år sedan har HDF varit en så pass komplicerad och dyrbar behandling att den har varit omöjlig att utföra som klinisk rutinbehandling.
Den nya generationens dialysmaskiner har HDF-tekniken implementerad som standard och i kombination med dagens högeffektiva vattenreningsanläggningar möjliggörs att dialysmaskinen själv kan tillverka denna infusionsvätska on-line och har då fått behandlingsnamnet on-line HDF (OL-HDF).
Flera nyligen internationellt publicerade studier har visat en mängd fördelar för patienten med att behandlas med OL-HDF jämfört med traditionell HD. Följande fördelar har påvisats: reducerad dödlighet, eliminering av en större mängd uremiska gifter (toxiner), minskad sjuklighet/sjukhusvård, bättre blodtryckskontroll, minskade doser av erythropoietin (EPO), minskade Beta2-mikroglobulinnivåer, mindre inflammation och oxidativ stress.
Njurmedicinska kliniken har investerat i nya dialysmonitorer som har OL-HDF funktionen. De nya dialysmonitorerna kommer att tas i drift 1/10 2007 och OL-HDF funktionen planeras att kopplas till under våren 2008.

Det primära syftet med studien är att få ytterligare vetenskaplig evidens för att OL-HDF är en behandlingsform att föredra vid behandling av dialyskrävande kroniskt njursjuka patienter.
Projektet kan också ses som en del i kvalitetsarbetet på kliniken.

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum225 000
Granted sum0

Klinisk utvärdering och uppföljning vid byte av behandlingsmetod
-från HemoDialys (HD) till HemoDiaFiltration (HDF) | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/11356