Ärlighet är en dygd. | Application
Ärlighet är en dygd.
Registration number: LIO-11385
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
Application started by: Eva Erichsén, 2007-09-04
Professional title at the time of application: Klinisk adjunkt
Work place at the time of application: Palliativt kompetenscentrum
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2007-12-06
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Eva Erichsén
Klinisk adjunkt palliativ vård, Närsjukvården i Östra Östergötland

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Maria Friedrichsen
Universitetslektor, Medicinska fakulteten, Närsjukvården i Östra Östergötland

Elisabeth Hadd Danielsson
Barnsjusksköterska, Barnrehabilitering & Campus Norrköping

Projektets innehåll

Sammanfattning

Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som förbättrar livskvaliteten hos patienter och deras närstående vilka drabbats av livshotande sjukdom. Vårdens syfte är att lindra olika symtom; fysiska, psykiska, sociala och andliga. Ärlighet är centralt i vården av svårt sjuka och döende människor. Sjuksköterskan utvecklar en närvarande och empatisk relation, till patienten och de närmaste runt denne. Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor i den palliativa vården upplever begreppet ärlighet. En fenomenologisk metod har använts och analyserats med avseende på ärlighet. Bandinspelade, semistrukturerade intervjuer har genomförts med 16 respondenter från barn- och vuxen – LAH (lasarettsansluten hemsjukvård). Tre kategorier framkom i analysen av materialet. I den första kategorin beskriver sjuksköterskor sina motiv till varför man bör vara ärlig. Den andra kategorin beskriver olika innebörder av ärlighet och den tredje beskriver konflikter som kan uppstå när sjuksköterskor känner att de inte gör som de önskar. Essensen som utkristalliserades i sjuksköterskornas beskrivningar av ärlighet var att ärlighet sågs som en dygd; en god egenskap som man bör inneha som person och sjuksköterska. Sjuksköterskans etiska inställning visades i hennes moraliska handlande och avsikten var att vilja göra gott. Detta forskningsresultat skulle kunna hjälpa sjuksköterskan att identifiera olika synsätt av ärlighet. Det kan ge ökad vägledning i omvårdnaden av patienter och närstående. Öka medvetenheten och öppna för etiska diskussioner mellan kollegor och i vårdteamet.

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum54 000
Granted sum0

Ärlighet är en dygd. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/11385