Cytokinmätning i bronksköljvätska vid diagnostik och aktivitetsbedömning av interstitiell lungsjukdom | Application
Cytokinmätning i bronksköljvätska vid diagnostik och aktivitetsbedömning av interstitiell lungsjukdom
Registration number: LIO-11616
Ansökan om enbart Klinik ALF-medel eller i kombination med LFoU-medel 2008
Application started by: Jan Ernerudh, 2007-09-11
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: IMK, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-05-06
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Jan Ernerudh
Professor, överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund:
Interstitiella lungsjukdomar utgör en heterogen grupp av sjukdomar där de patologiska processerna utspelar sig i lungans interstitium. Gruppen inkluderar allergisk alveolit, fibroserande (kryptogen) alveolit, sarkoidos samt infektioner. Vid alla dessa tillstånd är inflammatoriska mekanismer verksamma, men i olika grad och av olika typer. Det är rimligt att både grad av aktivitet och typ av inflammation avspeglar sig i mönstret av cytokiner.
Under senare år har bronksköljvätska (eng. bronchoalveolar lavage fluid, BAL) kommit att användas i diagnostiskt syfte, fr.a. för att diagnostisera sarkoidos, som kännetecknas av mycket hög CD4/CD8-kvot (Barry et al., Fireman et al.). Sådana prover skickas rutinmässigt till Klinisk Immunologi där BAL undersöks avseende lymfocytpopulationer med flödescytometrisk teknik. Ett positivt utfall (kvot över 4) talar mycket starkt för sarkoidos, medan normala nivåer inte utesluter denna diagnos. Lymfocytundersökningen ger ingen diagnostisk vägledning när det gäller övriga differentialdiagnoser. Dessutom saknas markörer för aktivitet, vilket är särskilt viktigt vid fibros när det gäller att bedöma indikation och tyngd i immunosuppressiv behandling.

Syfte:
Att undersöka nivåer av cytokiner vid olika interstitiella lungsjukdomar med målsättning att förbättra diagnostik och att hitta markörer för aktivitet

Metod – Design:
BAL-prover kommer kontinuerligt till Klinisk Immunologi för flödescytometrisk undersökning. Proverna hålls på is, vilket är bra för cytokinmätningarna. Prover fryses fortlöpande i –70.

Metodutveckling av cytokinanalyser görs på sparade prover. Andra har tidigare rapporterat om cytokinmätningar i BAL (Ho et al., Salmeri et al., Wolff et al.), och vi har även i utvalda pilotfall analyserat cytokinnivåer i BAL. En farhåga är om mängden sköljvätska påverkar koncentrationen. Vi avser därför att korrelera cytokinnivåer till totala proteinnivåer och utvärdera om detta tillvägagångssätt är bättre än tidigare beskrivna metoder.

Cytokiner kommer att undersökas med en flödescytometribaserad metod som etablerats vid laboratoriet (CBA, cytometric bead array). Kulor är klädda med antikroppar mot cytokiner. Kulorna har olika fluorescensintensitet för olika antikroppar och således kan olika cytokiner bestämmas i ett och samma prov i en liten volym. Cytokiner som kommer att testas (baserat på litteratur och immunologiska kunskaper om sjukdomarnas art) är: IL-5, IL-6, IL-10, IL-18, TNF, TGF-beta, IFN-gamma. Beroende på resultaten i pilotförsök kommer antalet att minskas till 3-5 cytokiner.

I tillägg till cytokinanalyser kommer flödescytometrin också att utvecklas. Nyligen beskrevs uttryck av Th1-markörer på T-celler vid sarkoidos (Katchar et al.), och detta kan visa sig vara bra markörer i differentialdiagnos mot Th2-medierade sjukdomar som allergisk alveolit. Denna diagnostik bygger på uttryck av kemokinreceptorer, som används som surrogatmarkörer för Th1/Th2-celler.

Metod Datainsamling:
Insamling av material sker under ett år (beräknat antal=50). Under denna tid görs metodutveckling på befintliga sparade prover. Lungmedicin protokollför patienterna, som enligt gängse rutiner följs upp under minst ett år. Diagnos ställs med sedvanliga kriterier inkluderande den flödescytometriska (rutin) undersökningar, men utan kännedom om cytokinanalyserna. Av särskild vikt är datortomografibedömning, som idag anses vara bästa markören för aktivitet vid fibros. Statistisk bearbetning varvid grupper jämförs och diagnostiska prestanda tas fram.

Klinisk betydelse:
Det finns ett kliniskt behov att förbättra diagnostiken vid dessa sjukdomar. Lymfocytundersökningen som introducerades för några år sedan har varit framgångsrik och nu finns möjligheten att ytterligare utveckla den immunologiska diagnostiken samt eventuellt också hitta markörer för aktivitet.

Referenser

CD4/CD8 lymfocyte ratios by flow cytometry. J Immunol Methods.2004:285:15-23
Fireman E., Topilsky I., Greif J., Lerman Y., Schwarz Y., Man A. And Topilsky M. Induced sputum compared to bronchoalveolar lavage for evaluating patients with sarcoidosis and non-granulomatous interstitial lung disease. Respir Med 1999:93:827-834.

Ho LP, Davis M, Denison A, Wood FT, Greening AP. Reduced interleukin-18 levels in BAL specimens from patients with asthma compared to patients with sarcoidosis and healthy control subjects. subjects. Chest. 2002:5:1421-6.

Katchar K, Eklund A, Grunewald J. Expression of Th1 markers by lung accumulated T cells in pulmonary sarcoidosis. J Intern Med. 2003;254:564-71.

Salmeri FM, Sofo V, Ando FG, Vastola MB, Crosca S, Bitto A, Gaeta M, Girbino G. Imbalance of serum cytokine network in sarcoid patients: index of sarcoidosis relapse? Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2003:20:53-61

Wolff H, Teppo AM, Mutanen P, Sutinen S, Backman R, Sutinen S, Pietinalho A, Riska H. Studies of cytokine levels in bronchoalveolar fluid lavage from patients with interstitial lung diseases. Scand J Clin Lab Invest. 2003:1:27-36.

Ange forskningsområdet

Mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar

Decision

Decision date: 2007-10-29

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Lönemedel ALF-läkare 1
Anders Vikström132 000132 0000ALF 5 veckor
Allmän forskningsersättning
Reagens med mera140 00000 
sum272 000132 0000 

Grant providers for application

Forsknings-ALF, ansökningar
Fund group: Klinisk immunologi

Contributes with 132000 SEK


Cytokinmätning i bronksköljvätska vid diagnostik och aktivitetsbedömning av interstitiell lungsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/11616