Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet. | Application
Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet.
Registration number: LIO-11914
Forskningsveckor för DISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
Application started by: Anders Broström, 2007-09-18
Professional title at the time of application: Leg sjuksköterska, Universitets adjunkt, Medicine Doktor
Work place at the time of application: Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping samt Institutionen för medicin och vård (IMV) H
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-05-26
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anders Broström
Leg sjuksköterska, Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

  1. LIO-11914 : Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet., Forskningsveckor för DISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2007-09-18 , Applicant: Anders Broström, Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
  2. LIO-28861 : Hypersleep; effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården-en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
    Rejected Rejected
    application started: 2008-09-19 , Applicant: Anders Broström, Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping

Ansökan avser

Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med medellång vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Eva Svanborg
Professor emerita, överläkare, Neurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys

Fredrik Nyström
Professor, överläkare, ämnesföreträdare i internmedicin, Endokrinmedicin Linköping, Medicinska fakulteten
Toste Länne
Professor, överläkare, Medicinska fakulteten
Lena Harder
överläkare, Avd f neuropysiologi RC US
Martin Ulander
Specialistläkare, Neurofysiologiska kliniken i Linköping
Fredrik Uhlin
Leg. Sjuksköterska, Forskare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten, Annan
Jan Wiberg
Överläkare, Sektionschef Lungmedicin Länssjukhuset Ryhov, Lungmedicinskakliniken, Länssjukhuset Ryhov
Jan Albers
Leg Sjuksköterska, Medicinkliniken, Lungmedicinsk dagvård
Anna Stålkrantz
Sjuksköterska, Länssjukhuset Ryhov Lungmedicin
Jan Mårtensson
Föreståndare, Professor, Hälsohögskolan
Kjell Ydreborg
överläkare, Öron-Näs-Hals kliniken Länssjukhuset Ryhov
Ola Sunnergren
Överläkare, docent, Länssjukhuset Ryhov

Projektets innehåll

Sammanfattning

Hypertoni är vanligt förekommande och den dominerande orsaken till hjärtkärlsjukdom. Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) är en vanlig form av sömnrelaterad andningsstörning associerad med ökad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdomar och sannolikt dödlighet. Mindre studier har indikerat att OSAS och hypertoni har ett starkt samband. Förekomsten av OSAS i normalbefolkningen beräknades i mitten på -90-talet, trots trolig underdiagnostik, till minst 4 %. Orsaken till andningsuppehållen är periodisk kollaps av den ofta förträngda övre luftvägen. Kliniska tecken på OSAS är ljudliga snarkningar och andningsuppehåll tillsammans med nattliga uppvaknanden samt uttalad dagsömnighet. Individer med OSAS har till följd av det störda andningsmönstret en störd sömnarkitektur i jämförelse med friska personer. Det yttrar sig som många korta uppvaknanden och skiften till ytligare sömn. Nattlig övertrycksandning med näsmask (CPAP) är den i dag mest använda behandlingen där resultat från flera studier visar att rätt tryck helt kan eliminera apnéerna. Ett fåtal mindre studier har påvisat sänkningar av blodtryck. Detta har visats leda till minskad sjuklighet och dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar. Behandling med bettskena och viktnedgång kan i mindre allvarliga fall rekomenderas. Detta projekt avser att genomföras i fyra olika steg. I steg 1 består materialet av 2500 konsekutivt utvalda individer med objektivt verifierad hypertoni på 5 st olika hypertonimottagningar inom primärvården. Individer från respektive mottagning rekryteras via befintligt diagnosregister, efter sökning gjord av mottagningssköterska. Samtliga dessa individer kommer att ges möjligheten att besvara självskattningsskalor angående riskfaktorer för OSAS, insomni, dagsömnighet, livskvalitet, personlighet, depressiva symptom, kostvanor och fysisk aktivitet. Objektiv mätning av blodtryck, kroppsmått, blodprovstagning samt en klinisk bedömning kommer också att genomföras. I steg 2 kommer de individer där högrisk för OSAS föreligger (ca 600-800 individer) att undersökas med objektiv registrering av andning under sömn (2 olika metoder jämförs, varav en betraktas som väl validerad). Ett antal individer med låg risk kommer också att undersökas för att möjliggöra bedömning av specificitet och sensitivitet vid diagnostiken med den icke etablerade metoden. I steg 3 kommer de individer där OSAS verifierats att erbjudas behandling med CPAP enligt gängse rutiner. Randomisering kommer att göras utifrån svårighetsgrad av sömnapnén (AHI 0-5 ingen åtgärd, AHI 6-15 randomisering, AHI >15 alla erhåller CPAP). De som erhåller CPAP kommer att randomiseras till normal kontra tilläggsbehandling i form av intensifierad information för att öka adherence. Samtliga individer i detta steg kommer att undersökas med avseende på arteriell kärlstelhet (via applanar tonometri, Sphygmocor). I steg 4 kommer sedan samtliga individer att följas under 5 år med avseende på sömn, dagsömnighet, livskvalitet, kardiovaskulära händelser och död.

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum225 000
Granted sum90 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med medellång vårdutbildning

Contributes with 90000 SEK


Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/11914