Utandningskondensat - analysverktyg för identifiering av sjukdomsutveckling hos rökare/exrökare? | Application
Utandningskondensat - analysverktyg för identifiering av sjukdomsutveckling hos rökare/exrökare?
Registration number: LIO-12051
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Anette Davidsson, 2007-09-24
Professional title at the time of application: Biomedicinsk analytiker
Work place at the time of application: Fysiologiska kliniken
Last updated / corrected by: Anette Davidsson, 2008-08-12
Application received by: Region Östergötland
GrantedGranted
Applicant: Anette Davidsson
Biomedicinsk analytiker, Specialist, Fysiologiska kliniken i Linköping

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

 1. LIO-5993 : Utandningskondensat - nytt kliniskt verktyg för bestämning av luftvägsinflammation hos astma- och KOL-patienter?, Forskningsveckor för landstingsanställda med 3-årig vårdutbildning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-01-03 , Applicant: Anette Davidsson, Fysiologiska kliniken
 2. LIO-8235 : Utandningskondensat-ett nytt verktyg att identifiera rökare med risk att utveckla KOL?, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-09-18 , Applicant: Anette Davidsson, Fysiologiska kliniken
 3. LIO-12051 : Utandningskondensat - analysverktyg för identifiering av sjukdomsutveckling hos rökare/exrökare?, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted Granted
  application started: 2007-09-24 , Applicant: Anette Davidsson, Fysiologiska kliniken
 4. LIO-24911 : Utandningskondensat - analysverktyg för bestämning av luftvägsinflammation?, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Rejected Rejected
  application started: 2008-09-09 , Applicant: Anette Davidsson, Fysiologiska kliniken

Ansökan avser

Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Birgitta Schmekel
professor, överläkare, Klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Utandningskondensat (exhaled breath condensate; EBC) är ett nytt verktyg för att identifiera inflammation i de nedre luftvägarna. Det finns dock fortfarande många olösta frågor rörande metoden som måste lösas innan den kan användas i kliniskt bruk.
Det övergripande syftet med studierna är att undersöka om man med hjälp av bestämning av specifika inflammationsmarkörer i utandningskondensat, blod resp. saliv, kan identifiera sjukdomsgrad vid bronksjukdomar så som astma och KOL.
Mitt huvudprojekt har varit att utveckla utandningskondensatmetoden så att den kan användas i forskningsprojekt liksom i kliniskt bruk, och i förlängningen kunna identifiera riskgrupper inom populationer med allergisk astma eller Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).
Sammanfattning av tidigare delprojekt
Mina delprojekt har inriktat sig på:
1. Reproducerbarhets undersökning
Reproducerbarhetsförsök med 2 kommersiellt tillgängliga kondensatorer, EcoScreen (E) och Rtube (R). Resultat: Med hjälp av en känslig analysmetod, Adsorbed Organic Halogen Technique (AOX), har vi visat att klor i kondensat kan mätas med god reproducerbarhet. Kondenserat klor ansamlas i högre koncentrationer men med lägre reproducerbarhet i Rtube än i EcoScreen.
2. Förmåga att gradera sjukdom hos allergiska astmatiker
Tjugotre patienter med allergisk astma har undersökts under pollensäsong och i pollenfritt intervall. Resultat: Högre koncentrationer av klor uppmättes i EBC hos allergiska patienter som hade luftvägs besvär under pollen säsong jämfört med de allergiska astmatiker som inte hade några luftvägsbesvär. Förändringar i koncentrationer av klor i kondensat kunde identifieras trots att vi endast såg minimala förändringar i lungfunktion.
3. Förmåga att identifiera andra markörer i kondensat- in-vitro test
I en serie in-vitro försök har en nebulisator kopplad till en servo ventilator fördelat en aerosol av lösningar av neutrofilmarkörerna myeloperoxidase (MPO) respektive human neutrophil lipocalin (HNL) samt olika koncentrationer av koksalt.
Resultat: EcoScreen tenderar att vara mer effektiv att kondensera aerosoler av både HNL och MPO. Låga koncentrationer av klor kondenserades däremot mer effektivt av Rtube, något som även visats i de tidigare försöken.
4. Förmåga att gradera sjukdom hos rökare
En grupp av 29 symptomfria rökare/ex-rökare i åldern 47-62 år har 3 år före den aktuella studien undersökts med bl.a. lungfunktionsmätningar, lungröntgen (HRCT) och med ledning av röntgenologiska fynd indelats i två grupper, de med emfysem respektive de utan påvisbara emfysem. Dessa patienter återkom nu för fördjupade analyser av inflammationsmarkörer i EBC och blod, lungfunktion och arbetsprover.
Resultat: Trots diagnostiserat emfysem har dessa patienter inte försämrats mer än de patienter som inte hade påvisade emfysem. Resultaten rörande inflammationsmarkörer har inte ännu kunnat sammanställas då inte alla markörer analyserats färdigt.

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

not checked Ja

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum90 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 90000 SEK


Utandningskondensat - analysverktyg för identifiering av sjukdomsutveckling hos rökare/exrökare? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/12051