Cognitive dysfunction in individuals suffering from chronic heart failure,
focus on prevalence,clinical assessment and patient education. | Application
Cognitive dysfunction in individuals suffering from chronic heart failure,
focus on prevalence,clinical assessment and patient education.

Registration number: LIO-12276
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
Application started by: Carina Hjelm, 2007-09-27
Professional title at the time of application: Specialistutbildning inom intensivvård
Work place at the time of application: Linköpings Universitet-instituitionen för medicin och hälsa, avd för omvårdnad. Thoraxkärlkliniken,
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2007-12-06
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Carina Hjelm
Specialistutbildning inom intensivvård, Universitets lektor, Hjärt- och Medicincentrum

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Anna Strömberg
sjuksköterska, professor, Medicinska fakulteten, Hjärt- och Medicincentrum
Anders Broström
Leg sjuksköterska, Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping

Stig Berg
Institutet för Gerontologi, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
Jan Mårtensson
Föreståndare, Professor, Hälsohögskolan

Projektets innehåll

Sammanfattning

Sammanfattning
Antalet personer med hjärtsvikt har ökat i västvärlden till följd av minskad dölighet vid akut hjärtinfarkt, förbättrad medicinsk behandling av hjärtsvikt och ökad meddelivslängd. Kronisk hjärtsvikt och kognitiva försämringar är vanliga problem hos den äldre befolkningen. Båda diagnoserna är associerade med ökad mortalitet, morbiditet,nedsatt livskvalitet och ökande sjukvårdskostnader.Till de kognitiva funktionerna räknas vareblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet. Kognition är inhämtande och bearbetning av kunskap. Målet med vård och behandling vid hjärtsvikt är att lindra symtom, bromsa upp sjukdomsförlopp, öka livskvaliet och patientens egenvårdsförmåga.Förmågan att lära, behålla och använda information är en central punkt i egenvårdsprogram till hjärtsviktsindivider på sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar. Det ställer höga krav på sjuksköterskan och andra vårdgivares lyhördhet och förmågan att lära ut en fungerande egenvård till de individer som har kognitiv dysfunktion.

Delstudie 1
Syfte: Beskriva förekomst och utveckling av kognitiv dysfunktion i en grupp individer med kronisk hjärtsvikt. Vidare att jämföra individer med hjärtsvikt och kognitiv dysfunktion med ålder-och könsmatchade friska kontroller samt ålder-och könsmatchade individer med hjärtsvikt utan kognitiv dysfunktion med avseende på minne och tankeförmåga, funktionell förmåga och hälsa.
Metod: Deskriptiv longitudinell kohortstudie med data från en tvillingpopulation: studien Octotwin (N = 702). Uppföljningstid upp till 10 år. Data insamlade vid geriatriken i Jönköping under åren 1992-2002.

Delstudie 2
Syfte: Att beskriva sambanden mellan kognitiv dysfunktion, depression och objektiva/subjektiva mått på sömnstörningar.
Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie med 40 individer med kognitiv dysfunktion och måttlig till svår hjärtsvikt från universitetssjukhuset i Linköping.

Delstudie 3
Syfte: Att beskriva erfarenheter av medvetenhet, inlärningsstrategier och kompenstationsmekanismer vi patientundervisning och egenvård bland individer med hjärtsvikt och kognitiv dysfunktion.
Metod: Analys enligt Grounded Theory. Urvalet görs strategiskt utifrån grad av hjärtsvikt, grad av kognitivfunktion, civilstånd, ålder, kön och utbildningsnivå. Antalet deltagare bestäms inte på förhand utan efter det att mättnad uppnåtts.

Delstudie 4
Syfte: Utvärdera effekter på kunskap och egenvård av anpassad patientundervisning till individer med hjärtsvikt och mild till måttlig kognitiv dysfunktion.
Metod: Randomiserad pilotstudie med 40 individer med hjärtsvikt och kognitiv funktion (Mini-Mental State Examination score <24). Kontrollgrupp (n=20) ges standardvård och utbildning. Interventionsgruppen (n=20) ges i tillägg en patientundervisning som är anpassad till individer med kognitiv dysfunktion.

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum0

Cognitive dysfunction in individuals suffering from chronic heart failure,
focus on prevalence,clinical assessment and patient education. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/12276