Delaktighet i den arbetsterapeutiska behandlingsplaneringen för patienter med suicidalt beteende | Application
Delaktighet i den arbetsterapeutiska behandlingsplaneringen för patienter med suicidalt beteende
Registration number: LIO-12292
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Åsa Daremo, 2007-09-27
Professional title at the time of application: leg. arbetsterapeut
Work place at the time of application: psykiatriska kliniken, Universitetsjukhuset, linköping
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2007-12-06
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Åsa Daremo
leg. arbetsterapeut, Psykiatriska kliniken, Universitetsjukhuset, Linköping

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

  1. LIO-5914 : Arbetsterapins värde ur ett patientperspektiv inom psykiatrisk vård., Forskningsveckor för landstingsanställda med 3-årig vårdutbildning
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2005-11-28 , Applicant: Åsa Daremo, Psykiatriska kliniken, Universitetsjukhuset, Linköping
  2. LIO-12292 : Delaktighet i den arbetsterapeutiska behandlingsplaneringen för patienter med suicidalt beteende, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
    Rejected Rejected
    application started: 2007-09-27 , Applicant: Åsa Daremo, Psykiatriska kliniken, Universitetsjukhuset, Linköping

Ansökan avser

Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Lena Haglund
docent, universitetslektor, INR, avdelningen arbetsterapi, HU

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa inom EU är ångest och depression. Depression visar sig hos 4,5% av befolkningen i Europa och förväntas bli den sjukdom som kommer vara den vanligaste bland världens befolkning 2020. Sjukdomen har en humanitär och social konsekvens för den drabbade men också för samhället. Psykiatrisk sjukdom leder ofta till långa perioder av lidande och det kan också leda till svåra funktionshinder. Av Sveriges totala befolkning som får sjukskrivning eller sjukersättning så står de med psykiatriska diagnoser för 14% och av dessa är nästan 40% under 30 år.

Nationella psykiatrisamordningen som presenterades 2006 betonar att det i dagens psykiatri finns brister i bland annat metoder och arbetssätt. Evidensbaserade metoder används inte i den utsträckning som är möjligt och önskvärt. Det saknas struktur för att förankra befintlig kunskap i verkligheten. De tar upp att alla människor med allvarlig psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder ska tillförsäkras vård och stöd utifrån sina behov. Ambitionsnivån på vården och stödet ska stämma överens med tillgänglig kunskap om möjliga resultat. De tar också upp att man som individ ska tillförsäkras ett arbete, studier eller meningsfull sysselsättning utifrån sina förutsättnngar. Idag inom psykiatrin i Sverige så är det stora svårigheter att få tillgång till rehabiliterande insatser vilket leder till passivitet och inaktivitet för människor med psykisk ohälsa.
Patienterna måste få möjlighet att bli mer delaktiga i sin behandlingsplanering och det kräver förändrade arbetssätt. Synen bör vara att de ska känna sig mer delaktiga och ses som en resurs. Det är viktigt att patienten får möjlighet att välja behandling och dess utformning. Patienternas inflytande i vård och rehabilitering måste stärkas och därför är det nödvändigt att utveckla metoder och strategier för att implementera detta i det kliniska arbetet.
I denna studie är syftet att undersöka hur patienter med suicidalt beteende kan påverka behandlingsplaneringen inom arbetsterapi. Patienterna kommer att bedömas utifrån självskattningsinstrumentet OSA (Occupational Self Assessment) och intervjuinstrumentet OCAIRS (Occupational Circumstances Assessment-Interview and Rating Scale.

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

not checked Ja

Decision

Decision date: 2007-12-19

Decision 
Applied sum108 000
Granted sum0

Delaktighet i den arbetsterapeutiska behandlingsplaneringen för patienter med suicidalt beteende | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/12292