Subacromial axelsmärta; I. Kartläggning av rotatorkuffrupturens naturalförlopp med ultraljud och röntgen. II. Excentrisk träning av rotatorkuffen, en randomiserad klinisk studie. III. Långtidsuppföljning efter acromioplasik med ultraljud. | Application
Subacromial axelsmärta; I. Kartläggning av rotatorkuffrupturens naturalförlopp med ultraljud och röntgen. II. Excentrisk träning av rotatorkuffen, en randomiserad klinisk studie. III. Långtidsuppföljning efter acromioplasik med ultraljud.
Registration number: LIO-13712
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Hanna Björnsson Hallgren, 2008-03-17
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Ortopedkliniken, US
Last updated / corrected by: Hanna Björnsson Hallgren, 2010-02-21
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Hanna Björnsson Hallgren
Universistetsöverläkare, Ortopedkliniken i Linköping

Information

Ämnesområde

Muskuloskeletala systemet

Sammanfattning av projektet

Den vanligaste, icke traumatiska, åkomman som drabbar axeln är subacromial smärta. Orsaken är oftast slemsäcksinflammation och degeneration av rotatorkuffen samt reaktiva benförändringar. Genesen är omtvistad. En teori är utrymmesbrist mellan acromion och humerus ledande till friktion på senor och slemsäck vilket kan orsaka inflammation och ibland senruptur. En annan teori är belastnings- och åldersberoende degeneration av senorna som leder till sekundära förändringar och minskat utrymme. Antal senrupturer ökar med åldern och kan förekomma även utan smärta. Det är oklart varför vissa patienter får symptom vilken som är den bästa behandlingen.
I. För att studera senorna och acromions degeneration ska axlarna på 100 smärt- fria personer mellan 30-60 år undersökas med ultraljud och röntgen. Fynd av senrupturer och benförändringar skall sedan relateras till varandra och ålder för att se vilka förändringar som kommer först.
Behandlingen av denna smärta är initialt konservativ med bla. sjukgymnastik. Därefter kirurgi sk. artroskopisk acromioplastik. Resultatet av kirurgi är lyckat i ca 80-85%. Orsaken till att 15-20% inte blir tillräckligt bra är oklart. Fåtal studier har visat att sjukgymnastik är jämförbart med kirurgi. Möjligt är att fler kan bli symptomfria med strukturerad eccentrisk sjukgymnastik som visat sig effektiv i en pilotstudie.
II. Vi randomiserar 70 patienter med subacromial smärta som väntar på kirurgi till två grupper. Ena gruppen genomgår ett eccentriskt träningsprogram och den andra fortsätter med det gängse träningsprogram som används idag. Axelfunktion och symptom utvärderas vid inklusion samt efter 3 och 12 månader.
III. En 15 år lång uppföljning av patienter som genomgått acromioplastik med ultraljud för att utvärdera effekten av operationen på senorna är genomförd. Trots att detta är en vanlig operation finns ej någon sådan kvalitativ utvärdering gjord tidigare.

Doktorandanmäld

checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Theresa Holmgren
Sjukgymnast, Avd. sjukgymnastik /IMH Linköpings Universitet
Kajsa Johansson
sjukgymnast, Avd. för Fysioterapi, IMH
Anders Knutsson
Överläkare, Röntgenkliniken Universitetssjukhuset Linköping

Supervisor

lars adolfsson
professor/överläkare, Ortopedkliniken i Linköping
Rolf Norlin
Professor, Ortopedklin, Universitetssjukhuset, Örebro

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Under läkarutbildningen termin 3-11 aktiv del i forskning på cellbiologen med Professor Anders Blomqvist som handledare samt sommarstipendiat 1998-2000 på cellbiologen, HU, Linköping.

Deltagit i och har godkännt kursintyg på kurs i: FAST-trauma ultraljud, Katastrofmedicinskt centrum, Linköping. Praktisk och teoretisk kurs i muskeloskeletalt ultraljud, Bryssel. Doktorand utbildning i grundläggande biostatistik, kursledare Mats Fredriksson, HU, Linköping.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid2009 VTfebGenomförande av ultraljuds- undersökningar samt sammanställning av klinisk långtids-uppföljning.
Forskningstid2009 HTokt-novSammanställning av material från träningsstudie och ultraljudsstudie.
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Redovisning (senast 3 månader efter att forskningstiden har utnyttjats)

Datum för redovisning

2010-02-21

Redovisning av forskningsprojekt

Projektplanen reviderad jämfört med ovanstående ansökning. Studie I Kartläggning av rotatorkuffrupturens naturalförlopp med ultraljud och röntgen har inte genomförts men material till en annan studie har samlats in och redovisas under rubrik Studie I. Studie II enligt plan. Studie III publicerad sammanfattning under rubrik Studie III.

Titel Studie I:Follow-up study after surgical repair of acute cuff tears
Introduktion: Klinisk praxis är att tidigare axelfriska med akut trauma och kuffskador suturera inom 3 veckor. Det finns många studier gällande resultatet efter kuffkirurgi, dock få studier som skiljer på akuta och kroniska rupturer. Man vet därför inte vilken roll tiden mellan trauma och kirurgi samt patientes åldern spelar för resultatet. Studie syftet är att undersöka resultatet efter kuffkirurgi på akuta senskador avseende senornas integritet, patientens funktion och smärta. Material och metod: 38 st., tidigare axelfriska, efter traumat senruptur i en axel och blivit opererade med kuffsutur. Kirurgin utförd i medel 5 veckor efter traumat. Alla patienterna följs upp med klinisk utvärdering, slätröntgen och ultraljud. De kliniska resultaten korreleras med ultraljudsresultaten, ålder, tid till operation från skadetillfället och kuffrupturens omfattning. Uppföljningen efter 41 mån. är genomförd och sammanställning pågår.

Titel Studie II:Prediction of the best treatment for Subacromial impingement
Syfte: Identifiera prediktiva faktorer för ett lyckat resultat efter konservativ och kirurgisk behandling samt utvärdera ett nytt strukturerat sjukgymnastiskt träningsprogram.
Material och metod: Patienter remitterade till ortopeden för ställning till kirurgi har inkluderats i studien enl. inklusionskriterierna; symtom i minst 6 månader, tränat med sjukgymnast och bedöms vara aktuell för kirurgi. Alla får en cortisoninjektion och blir randomiserade till intervententions-grupp A och kontrollgrupp B: Grupp A genomgår strukturerad excentrisk träning av rotatorkuffen Grupp B erhåller generella övningar för nack-skuldermuskulaturen. Efter 3 månaders träning följs alla upp med klinisk utvärdering och frågan om de fortfarande önskar operation. De som fortfarande vill bli opererade får en tid inom 4-6 mån. Alla får ultraljudsundersökning och utvärderas efter 3 och 12 mån.
Preliminära resultat: 104 st. inkluderade, 52 st. utvärderade vid 3 mån., 20 st. önskade kirurgi och 32 st. ville inte genomgå kirurgi. 6 st. bortfall av olika anledningar. 55 st. har genomgått ultraljud: Intakt kuff 41 st., partiell ruptur 9 och genomgående ruptur 5 st. Prevalensen på 25 % rupturer i detta material (55 patienter medelåldern 51 år)vilket stämmer med andra material. 12 st. utvärderade vid 12 mån. och endast 1 patient har gått från träningsspåret till kirurgi övriga fortsatt nöjda. Randomiseringskoden är inte bruten för forskningsläkaren som fortsätter med resterande utvärderingar.

Titel Studie III:Few rotatorcuff tears 15 years after Arthroscopic Subacromial decompression. Publicerad juni 09 i Journal of shoulder and elbow surgery
Syfte att undersöka rotatorkuffens status 15 år efter artroskopisk subakromial dekompression (ASD) och relatera dessa fynd med kliniska resultat. Material och metod: 70 st. opererade med ASD enl. ett standard protokoll pga. impingement. Alla patienterna hade vid operationen intakta senor i rotatorkuffen. Efterundersökning med objektiva och subjektiva kliniska utvärderingsinstrumenten samt ultraljud. Uppföljningstid 15 år och medelåldern 60. Resultat: 82% av patienterna hade fortsatt intakta senor, 14% hade partiell senskada och 4% hade genomgående senskada. Gruppen med intakta senor hade bättre resultat på både det subjektiva och objektiva utvärderingsinstrumentet än grupperna med partiella och genomgående senskador. Konklusion: Den låga prevalensen av rupturer i vår studie talar för att ASD skyddar rotatorkuffen genom att stoppa upp den process som leder till ruptur.

Decision

Decision date: 2008-09-24


Subacromial axelsmärta; I. Kartläggning av rotatorkuffrupturens naturalförlopp med ultraljud och röntgen. II. Excentrisk träning av rotatorkuffen, en randomiserad klinisk studie. III. Långtidsuppföljning efter acromioplasik med ultraljud. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13712