Hur stor är risken för kvinnor med graviditetsdiabetes att utveckla manifest diabetes. | Application
Hur stor är risken för kvinnor med graviditetsdiabetes att utveckla manifest diabetes.
Registration number: LIO-13878
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Jeanette Wahlberg Hughes, 2008-03-31
Professional title at the time of application: Leg läkare
Work place at the time of application: EM-kliniken, avd för Endokrin
Last updated / corrected by: ST-kansliet Beslut, 2008-09-23
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Jeanette Wahlberg Hughes
Överläkare, Endokrinmedicinska enheten

Information

Ämnesområde

Diabetes

Sammanfattning av projektet

Bakgrund.Under en normal graviditet utvecklar alla kvinnor insulinresistens pga hormonproduktion från placenta. Hos en del medför detta graviditetsdiabetes (GDM), som kan påverka graviditeten negativt. Barnet blir överviktigt, föds ofta för tidigt, förlossningskomplikationer ökar och i vissa fall kan barnet dö intrauterint. Mammor som haft GDM löper senare risk att utveckla manifest diabetes. Screening och diagnostik av graviditetsdiabetes är kontroversiellt. Idag används 75 grams oral glukos tolerans test (OGTT) för att diagnosticera GDM. Långtidsundersökningar av vilken risk kvinnor, som fått diagnosen GDM vid belastning med 75g OGTT, har att utveckla manifest diabetes saknas.
Frågeställning. Undersöka risken för kvinnor som fått diagnosen GDM med 75g OGTT att utveckla manifest diabetes.
Arbetsplan. I en landsomfattande undersökning benämnd GDISS, som sökande ansvarat för, registrerades under åren 1995-1999 alla kvinnor i Sverige som fick diagnosen GDM, totalt 2085 kvinnor vilket gör materialet till ett av världens största. Registreringen gjordes med hjälp av blanketter med uppgift om blodglukos vid OGTT, längd, vikt, födelseland, graviditetslängd mm. Vi skall nu göra en uppföljning av dessa kvinnor med GDM. Projektet genomförs i två delar. Den första delen är en enkätundersökning i vilken ett frågeformulär skickas ut till samtliga kvinnor med GDM med frågor om livsföring, medicinering och om personen fått diabetesdiagnos.
I del två undersöks kvinnorna med GDM-diagnos bosatta i Sydöstra sjukvårdsregionen, totalt 241 individer med fasteprover för analys av plasmaglukos, insulin, Ö-cellsantikroppar och genetiska markörer för diabetes. Kvinnor som ej utvecklat diabetes får genomgå OGTT.
Betydelse.Att plötsligt få GDM diagnos är dramatiskt för den gravida kvinna. Det är möjligt att det idag sker en överdiagnostik. I data som är under publicering har vi funnit i detta material att endast kvinnor som förutom förhöjt 2 timmars värde vid OGTT också har förhöjt fasteblodglukos löper risk att föda stora barn. Att klarlägga risken för att utveckla diabetes i detta unika material ger underlag för riktlinjer för screening och diagnos av graviditetsdiabetes.

Doktorandanmäld

not checked Ja
checked Nej

Halvtidskontroll

checked Ja
not checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Hans Arnqvist
Överläkare/Professor, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Medicinsk Bioteknik, Laboratorieassistentlinjen, Vårdhögskolan, Uppsala, 1988-90
Medicinsk bioanalytiker, forskartjänst, Institutionen för Medicinsk Cellbiologi, Uppsala Universitet, Uppsala, 1990-96

Kurser; Cellbiologi, Transplantationsbiologi, Experimentella diabetes-studier, Toxikologi, Uppsala Universitet, Uppsala, 1990-94
Praktik vid Institutionerna för Patologi, Veterinärmedicinsk kemi och Medicinsk Cellbiologi vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet, 1990
Computer Software in Epidemiology, Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg, 2001
Principles of Epidemiologic Data Analysis, NIHES (Netherlands Institute for Health Sciences), 2004

Handledarfunktion I - PBL, Linköpings Universitet, 2001
Universitetspedagogik, steg 3a, Forskarhandledning, 2006

Prövare i läkemedelsstudier, 2006, 2007, 2008
Referee-uppdrag, Pediatrics, 2006, Journal of the American College of Nutrition, 2007, PAI, 2007

Doktorandtjänst, Institutionen för Hälsa och Miljö, Linköpings Universitet, 1999-2005
Medicine doktorsexamen, 2005-12-02

Disputerade 2005 på en studie inom ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige), prospektiv epidemiologisk studie på 17000 barn. Denna studie fortsätter nu på 8-åringar.

Driver för tillfället ett antal studier, både ensam och i samarbete. Studierna berör bla neuropati hos Typ 1 diabetiker, molekylära former av prolaktin och dess effekter på koagulation, utveckling av nya farmakologiska principer vid kortisonsubstitution vid primär binjurebarkssvikt. Har 2 st forskningssjuksköterskor anställda. Samarbete med laboratorier för analyser av bl a immunologiska markörer, markörer för plaquebildning och trombocytfunktion.

Har tidigare erhållit stipendier från bla Barndiabetesfonden, Svenska Diabetesförbundet och Lions forskningsfond.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid200901-02INBJUDA DE KVINNOR SOM TIDIGARE DIAGNOSTICERATS MED gdm TILL FÖRNYAD PROVTAGNING, UNDERSÖKNING ENLIGT OVAN
Forskningstid200903SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT, PUBLICERING, ÅTERKOPPLING TILLPATIENTERNA/ STUDIEOBJEKTEN
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Uppge andra källor som du sökt bidrag ifrån för detta projekt

Grants

Forss (9042)
150 000 SEK (applied sum: 300 000 SEK)
Hans Arnqvist

2007, Enkätundersökning

Decision

Decision date: 2008-09-24


Hur stor är risken för kvinnor med graviditetsdiabetes att utveckla manifest diabetes. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/13878