Volymbaserad insamling av funktionell magnetresonansdata | Application
Volymbaserad insamling av funktionell magnetresonansdata
Registration number: LIO-16441
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Peter Lundberg, 2008-05-22
Professional title at the time of application: Adj Professor, MR-fysiker
Work place at the time of application: Universitetssjukhuset i Linköping, Radiofysik
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-02-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Peter Lundberg
Adj Professor, MR-fysiker, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Forskningsanslag erhölls från Cancerfonden för att stödja vår forskning bland annat inom funktionell MRI (fMRI). Inför operation av flera olika typer av hjärntumörer används rutinmässigt fMRI för kartläggning av de funktioner som ligger i närheten av tumören. Syftet med detta är att planera ingreppet så att det blir så effektivt som möjligt, samtidigt som så lite som möjligt av hjärnans normala funktion förstörs. I detta projekt avser vi att utveckla metoder för att väsentligt förbättra precisionen och snabbheten i fMRI mätningarna så att dessa blir än mer kliniskt värdefulla än vad de är idag inför operation av hjärntumörer. Syftet är att väsentligt öka den kirurgiska behandlingens effektivitet samtidigt som icke-reparabla skador på hjärnans funktion minimeras. Det betyder bland annat påtagligt förbättrad livskvalitet för de patienter som genomgår hjärntumöroperationer.

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Utvecklingen av nya metoder för insamling av MR-data i synnerhet för fMRI kan få mycket stor betydelse eftersom sådana kan ge tillgång till både större upplösning och även ge möjlighet till korrektion av rörelser. Det senare är särskilt viktigt då den oftast voxelcentrerade bildanalysen är mycket känslig för patientrelaterade rörelser. Vår nya insamlingsmetod PRESTO-CAN baseras på grundidén att kombinera ett antal olika 'smarta koncept' på ett sätt som bör vara generellt tillämpbart på magnetkameror från olika leverantörer. Denna aspekt har även den mycket stor betydelse eftersom programmering av magnetkameror är påfallande systemberoende. Vi har nu kommit en god bit på vägen i projektet då både datarekonstruktion och datainsamling ger mycket lovande resultat. Arbetet är dock inte trivialt och det finns en viss risk att dagens MR-system inte förmår att leverera de mycket goda förväntade resultat som modelleringen av metodiken visat.
De största kliniska vinsterna med ovanstående projekt kan vara avsevärda och ligger främst inom funktionell neuroforskning, dvs metoder för granskning av hjärnans funktion i både patienter och friska frivilliga (fMRI). Projektet är unikt i Sverige - och ett av få liknande i världen - och kan därför rimligen leda till en mycket stor vetenskaplig utdelning framöver. Projektet är ett kärnprojekt inom CMIVs neuroforskning.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Volymbaserad insamling av funktionell magnetresonansdata | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/16441