Gallstensrelaterade komplikationer bland patienter som står på väntelistan.
Post-cholecystectomi syndromet bland akut opererade. | Application
Gallstensrelaterade komplikationer bland patienter som står på väntelistan.
Post-cholecystectomi syndromet bland akut opererade.

Registration number: LIO-17251
Ansökan medel för nydisputerade läkare 2009
Application started by: Ingvar Halldestam, 2008-05-27
Professional title at the time of application: Specialistläkare
Work place at the time of application: Kirurgiska kliniken Östergötland
Last updated / corrected by: Ingvar Halldestam, 2008-05-27
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Ingvar Halldestam
Specialistläkare, Kirurgiska kliniken Östergötland

Projektinformation

Ange forskningsområde

Matsmältningssystemet och njurarna

Ange vilken typ av ALF-medel ansökan avser

Medel för nydisputerade

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Bakgrund: Gallsten är mycket vanligt förekommande i västvärlden. Incidensen av galloperationer varierar mycket mellan olika länder i och inom Sverige beroende på olika preferenser och tolkningar av symtomatologin. Förutom följdverkningar för den enskilde individen orsakar gallstenssjukdomen avsevärda kostnader för samhället. Många av de som planerat opererats har kvarstående besvär efter en galloperation. Därför är patient selektion av yttersta vikt. Förekomst av kvarstående besvär efter en akut operation är dåligt studerat.
Frågeställning: Ändamålet med studien är att undersöka patienter som opereras elektivt för gallstensbesvär. Syftet är att fastställa hur många som utvecklar komplikationer till sin gallstens sjukdom och behöver opereras akut till en högre kostnad för sjukvården och med en ökad risk samt morbiditet för patienten. Vidare att bland de som opereras akut undersöka hur många som har kvarstående besvär efter en galloperation samt att om möjligt påvisa riskfaktorer för detta.
Metod: Genomgång av registerdata och journaler under viss tidsperiod fastställa antalet och typen av komplikationer samt hur fort de utvecklas i en population med symptomatisk gallstenssjukdom. Under 2 år registrera alla som genomgår akut cholecystectomi på indikationen akut cholecystit i Linköping samt att följa upp dessa 12 månader efteråt med symptom och livsstilenkät.
Tidsplan: Tidigare har en artikel skrivits angående uppföljning av en population med aymptomatisk gallsten och dess komplikationer. Vilken är publicerad i British Journal of Surgery. En genomgång tillsammans med en medicine student har utförts. Preliminära data har publicerats som ett abstract samt muntligt på kirurg veckan 2007. Under våren planerar vi att sammanställa materialet för att få till stånd ett manuskript som kan publiceras i en internationell tidskrift. Inklusion av de med akuta besvär kan ske vid årsskiftet och registrering ske under 2 år samt uppföljning efter ytterligare 1 år.

Decision

Decision date: 2008-09-26

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
48000x1.535x4mån=294 7200 
sum294 7200 

Gallstensrelaterade komplikationer bland patienter som står på väntelistan.
Post-cholecystectomi syndromet bland akut opererade. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/17251