Cellcykel kontroll i Drosophila stamceller | Application
Cellcykel kontroll i Drosophila stamceller
Registration number: LIO-18281
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Stefan Thor, 2008-05-29
Professional title at the time of application: Professor i Utvecklingsbiologi
Work place at the time of application: Lab1, IKE, HU
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-04-07
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Stefan Thor
Professor i Utvecklingsbiologi, Lab1, IKE, HU

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Ett embryo under utveckling är ett inferno av stamceller under aktiv cell-delning och denna cell-delning måste noga kontrolleras för att embryot skall bildas på rätt sätt. Med detta i åtanke är det inte konstigt att molekylära studier av mutanta (genetiskt avvikande) embryon har bidragit så kraftfullt till att identifiera cancergener. Denna insikt har myntat tankesättet att “embryonalutveckling och cancer är olika sidor av samma mynt”. Studier i modellsystem, såsom bananflugor, har lett till identifieringen av många hundra regler-gener vilka är essentiella för embryots utveckling: av dessa är det stora flertalet numera kända också som cancer-gener. Insikten om vad dessa gener egentligen gör på molekylär nivå kommer dock ofta ifrån grundläggande studier av embryon.

Vi studerar en speciall stamcell i bananflugans nervsystem. Denna cell delar sig ett antal gånger (18-20) och bildar en grupp mycket speciella nervceller. Genom att använda dessa nervceller som markörer kan vi följa denna stamcells celldelningsbeteende. Vi studerar härvid hur en mängd olika reglergener, vissa välkända och vissa nya, arbetar för att kontrollera celldelningen i denna stamcell. Samtliga av dessa gener har motsvarigheter hos människa, och de allra flesta är kända som cancer-gener hos människa eller mus.

De regler-gener (humana cancer-gener) vi studerar reglerar på något sätt cell-delningen, men det är i princip helt oklart hur detta går till. Genom ökad förståelse för hur dessa gener egentligen arbetar på molekylär nivå kan man få angreppspunkter för utveckling av framtida läkemedel vilka kan blockera eller påskynda

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Detta är en del av en pågående seminarieserie med både prekliniker och kliniker. Vid varje tillfälle presenterar en prekliniker i 20 minuter, följt av en kliniker i 20, därefter allmän diskussion om möjliga paraleller och samarbetsmöjligheter.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Cellcykel kontroll i Drosophila stamceller | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/18281