Mikromiljön vid pankreascancer; hur undviker tumören immunförsvaret? / Nya kliniska bedömningsverktyg av osteoporos | Application
Mikromiljön vid pankreascancer; hur undviker tumören immunförsvaret? / Nya kliniska bedömningsverktyg av osteoporos
Registration number: LIO-189031
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Anna Spångeus, 2011-03-25
Professional title at the time of application: PhD, MD
Work place at the time of application: Endokrin- och magtarm-medicinska kliniken
Last updated / corrected by: Anna Spångeus, 2013-01-31
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Anna Spångeus
PhD, MD, Medicinska fakulteten

Information

Ansökan avser

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland

Ämnesområde

Endokrinologi

Sammanfattning av projektet

The microenvironment in pancreatic cancer – how does the tumor escape the immune system?

Bakgrund;
Pankreas cancer (PA) är en vanlig cancerdiagnos vilken utmärker sig genom en mycket dålig prognos (5 års överlevnad på <5%), svårigheter att upptäcka i tid och där behandlingsalternativen idag är otillräckliga. Det är således av stor vikt att finna nya vägar för tidig detektion och behandling av denna cancer. Projektet är ett samarbetsprojekt (molekylär virologi, kirurgi, endokrinologi, onkologi samt patologi) som syftar till att få en bättre förståelse av mikromiljön kring pankreastumören och hur denna påverkar immunsvaret (lokalt och systemiskt) för att undgå detsamma. Fokus kommer att läggas på interaktionen mellan cancerassocierade fibroblaster (CAF), immun-, neuroendokrina- (NE) och PA celler samt viktiga inflammatoriska signalvägar, såsom IL-1α, COX2, IL-6 och CXCL-8.

Metod;
Tumör- samt lymfvävnad från 106 patienter, opererade här i Linköping, är nu insamlad (PA n= 36, övriga diagnoser inkluderar bl.a. endokrina tumörer och kronisk pankreatit). Dessutom har ”normal” pankreasvävnad från 18 patienter (avlidna av hypotermi eller trauma) erhållits från rättsmedicin i Uppsala. Blodprov har tagits före samt 8 veckor efter operation från samtliga patienter. Dessutom är blodprov från åldersmatchade kontroller insamlade.
Majoriteten av metoder (t.ex. konfokal/fluorescence mikroskopi, flödescytometri, microarray, rtPCR mm) är nu uppsatta och i funktion. Resultaten korreleras mot kliniska data såsom övelevnad.

Betydelse;
"Traditionell" onkologisk behandling och Mabs har inte förbättrat överlevnaden för PA patienter. I sken av detta är det av största vikt att ytterligare vinna förståelse för mekanismen bakom PA och finna nya vägar till effektiv behandling och diagnostik.

Progress;
Under 2010 har 2 artiklar publicerats i internationella tidskrifter och ytterligare en artikel är inskickad för bedömning (2011). Dessutom är ytterligare en artikel under bearbetning.

Nya kliniska bedömningsverktyg av osteoporos

Bakgrund
Osteoporos är vanligt, ffa i de nordligare länderna där mer än var 3:e kvinna över 70 år anses ha sjukdomen. Osteoporos innebär ett stort individuellt och hälsoekonomiskt problem med i Sverige uppskattad kostnad om ca 3,5 miljarder SEK per år. Kotkompression är den frakturtyp som är starkast kopplad till osteoporos och starkast riskmarkör för nya frakturer. Samtidigt är det den frakturtyp som oftast förbises. Tidig upptäckt och behandling vid osteoporos kan förhindra såväl individuellt lidande samt spara kostnader för hälso-/sjukvårdssystemet genom att förhindra ostoporosfrakturer (höft-, kot-, humerus-, radiusfrakturer) och med dem påföljande operations-, rehabiliterings- och omvårdnadskostnader. Den nuvarande ansökan avser bedöming av tv nya metoder för tidig upptäckt av osteoporos;

Studie 1; DXR kontra FRAX
Hypotes/Syfte
Såväl Digital X-ray Radiogrammetry (DXR)-mätning som Fracture Risk Assessment Tool (FRAX)-beräkning i samband med radiusfraktur kan selektera fram patienterna där risken för behandlingskrävande osteoporos är stor. Tillför DXR-mätning mer än FRAX-beräkning och motiverar den högre kostnaden?

Metod/progress
Patientinklusionen är påbörjad. Sammanlagt planeras 100 kvinnor med nydiagnosticerad radiusfraktur att genomföra DXR i samband med kontrollröntgen av hand. Samtliga deltagare kommer sedan att genomgå konventionell DXA samt FRAX bedömning och jämförelse med resultaten kommer genomföras.

Studie 2; Dual use of routine Dual Energy CT Scan; finding high risk osteoporosis patients
Hypotes
Information från rutin Dual energy CT (DECT) undersökningar som inkluderar ländrygg och/eller höft kan användas för att tidigt påvisa osteoporos med eller utan kotkompression och därmed initiera medicinsk behandling och andra preventiva åtgärder som sparar både lidande och pengar.

Metod/progress
Fler och fler patienter undersöks på CMIV med DECT (Siemens Definition Flash) med olika frågeställningar (rutin CT undersökningar). Definition flash har två röntgenrör med olika energier (t.ex. 140 och 80 keV). Detta är snarlika energier som används vid DXA mätningar (~140 resp. ~70keV). Undersökning med DECT innebär ingen extra strålning jmft med vanlig CT, men ger mer information, bla om vävnaders egenskaper/beståndsdelar. Metoden torde också ge möjlighet att mäta bentätheten i trabekulärt resp. cortikalt ben samt kan påvisa kotkompressioner med möjligheten att bedöma om de är färska eller av äldre datum.
Studien syftar till att utvärdera om data från olika standardundersökningar (körda på DECT maskin) som innehåller ländryggen och/eller höfterna (t.ex. CT buk, CT urinvägsöversikt, CT urografi, CT ländrygg, CT bäcken) kan ge en uppfattning om bone mineral density (BMD) och således möjlighet att fånga upp riskpatienter för osteoporosfrakturer? I nuläget finns inga sådana applikationer utvecklade för DECT.
Studien är nu påbörjad där fördefinierade phantomer initialt används (i såväl DECT som DXA). Preliminära analyser har genomförts med lovande resultat. I metodutvecklingen (mjukvara) har diskussioner förts med företaget SECTRA för samarbete.

Doktorandanmäld

not checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
not checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

checked Ja
not checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Stipendium/Anslag
ALF (klinik-ALF) 2010 (forskningsanslag)
Svenska Läkarsällskapet, våren 2010 (forskningsanslag)
ALF (klinik-ALF) 2009 (finansiering av forskningstid)
Forsknings-ST månader 2009 (finansiering av forskningstid)
Svenska Läkarsällskapet, våren 2009 (forskningsanslag)
FORSS, hösten 2008 (forskningsanslag)
Svenska Läkarsällskapet, våren 2008 (Ihres fond, forskningsanslag)
Stiftelsen för klinisk cancerforskning i Jönköpings län, våren 2007 (forskningsanslag samt finansiering av forskningsmånad)
FoU, Futurum, Jönköpings läns landsting, våren 2007 (finansiering av forskningsmånad)
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse, våren 2006 (resestipendium, forskningsvistelse i London)
Svenska Läkarsällskapet, hösten 2005 (resestipendium, forskningsvistelse i London)
FoU, Futurum, Jönköpings läns landsting, hösten 2005 (finansiering av forskningsmånader)
FoU, Futurum, Jönköpings läns landsting, våren 2005 (forskningsanslag samt finansiering av forskningsmånader)
FoU, Futurum, Jönköpings läns landsting, hösten 2004 (forskningsanslag samt finansiering av forskningsmånad)
Bengt Ihres fond, 2004 (forskningsanslag)
Umeå universitet, augusti 2003 (short term visit Washington University, St Louis)
Svenska Läkarsällskapet, januari 2003 (konferens Keystone)
Umeå universitet, 2001 (kliniskt utbyte med Shanghai)
Svenska diabetesförbundet, april 2000 (konferens Toulouse)
Svenska Läkarsällskapet, maj 2000 (konferens Toulouse)
Svenska Läkarsällskapet, augusti 1999 (konferens Rom)
Svenska diabetesförbundet, sommaren 1995 (för forskningsarbete)

Handledning
Forskningshandledningskurs (CUL steg 3) vinter/vår 2009.
Kurs i PBL för läkarstudenter (introduktionskurs) jan 2010.
Kurs i PBL för läkarstudenter (steg 1) hösten 2010

Bihandledare till två doktorander (Martin Rejler, IKE, Höglandssjukhuset i Eksjö samt Vegard Tjomsland, IKE, Linköping). Vegard Tjomsland disputerade hösten 2010. Martin Rejler pågående.
Bedömning av fördjupningsarbeten termin 6, läkarlinjen. Pågående sedan 2009.
PBL-handledare termin 4 läkarlinjen VT 2010.
Handledare för fördjupningsarbete (L.Niklasson, 30poäng) läkarlinjen HT 2009.
Handledare till AT-läkare på medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö 2006-2008.
Deltagit i handledningen av studenter på forskarskolan vid Umeå universitet sommaren 1997.

Övriga forskningsmeriter
Post-doc vistelse, Imperial College, London (oktober 2005 - september 2006).
Suppleant vid forskningsrådet, Futurum, Jönköpings läns landsting sedan 2005.

Övriga meriter
Schemaläggare på medicinkliniken, Eksjö 2007.
Facklig representant i samverkansgruppen, medicinkliniken, Eksjö 2007.
Styrelseledamot i Sveriges yngre läkarförening (SYLF) Jönköping (styrelseposter inkluderande kassör samt hemsideansvarig) 2004-2007.
Styrelseledamot i Läkarförbundets lokalavdelning i Jönköping 2004-2005.
Styrelseledamot i Medicinestuderandes förbund (MSF) i Lund respektive Umeå under stora delar av min utbildning.
Suppleant (studentrepresentant) i Grundutbildningsnämnden (GUN), Umeå under ett års tid.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid20123Tiden kommer att användas för datainsamling, databearbetning samt artikelsammanställning. Vidare kommer handledning av doktorand samt ev fördjupningsstudenter ske. Tidsfördelningen planeras till ca 1/3 av varje delprojekt.
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Redovisning (senast 3 månader efter att forskningstiden har utnyttjats)

Datum för redovisning

2013-01-31

Redovisning av forskningsprojekt

Under året har

*Docentur tagits ut (docenturföreläsning maj 2012, beslut antagningsnämnd sept 2012)

*Disputation av Martin Rejler (nov 2012), undertecknad bihandledare

*2 artiklar publicerats samt ytterligare 2 submitted

*Fortsatt datainsamling i DXR studie (inklusion av patienter pågår, studien har sedan slutet av 2011 slagits ihop med studie från akuten där man studerar IGF-1 i samband med frakturläkning. Samarbetet genomförs för att få synergistiska effekter samt underlätta inklusion).

*DECT studien. Undersökningar med fantomer har genomförts. Fn pågår arbete med att skicka in etisk ansökan för att påbörja patient-inklusion. Förhoppningen är att inklusionen ska påbörjas under senvår och vara avslutad i slutet av året.

Decision

Decision date: 2011-06-13


Mikromiljön vid pankreascancer; hur undviker tumören immunförsvaret? / Nya kliniska bedömningsverktyg av osteoporos | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/189031