Bakteriemi och oxidativ stress vid akut pankreatit – tidiga prediktorer för sjukdomsförloppet? | Application
Bakteriemi och oxidativ stress vid akut pankreatit – tidiga prediktorer för sjukdomsförloppet?
Registration number: LIO-190031
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Pernilla Benjaminsson Nyberg, 2011-03-30
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Kirurgiska Kliniken, Östergötland/Linköping
Last updated / corrected by: ST-kansliet Beslut, 2011-06-13
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pernilla Benjaminsson Nyberg
Specialistläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Information

Ansökan avser

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland

Ämnesområde

Matsmältningssystemet och njurarna

Sammanfattning av projektet

Akut pankreatit är en vanlig sjukdom med en incidens på 20-30 fall per 100 000 invånare och år i Sverige. De flesta fall är milda och läker ut på 3-5 dagar, medan 10-20 % får ett allvarligt sjukdomsförlopp med både lokala och systemiska komplikationer och ökad mortalitet. Sjukdomsförloppet påverkas av tidigt insatta åtgärder och stort intresse har riktats mot att hitta faktorer som tidigt (inom 12-24 timmar) kan prediktera sjukdomens förlopp.
Tidig profylaktisk antibiotikabehandling vid akut pankreatit var tidigare allmänt vedertaget men är idag kontroversiellt och rådande konsensus nu är att det inte finns något stöd för att tidigt insatt antibiotika minskar frekvensen komplikationer och mortaliteten. I flera studier jämförs grupper av patienter som tidigt fått behandling med antibiotika profylaktiskt med grupper som antibiotikabehandlats senare i sjukdomsförloppet då pankreatiten redan blivit svårare och en bakteriell infektion misstänks. Det finns en aktuell studie som antyder att bakteriemi kan förekomma tidigt vid akut pankreatit och då också prediktera ett svårare sjukdomsförlopp med ökad mortalitet. I de flesta studier där man kommit fram till att profylaktisk antibiotika har nytta har man inte specifikt undersökt förekomsten av bakteriemi med blododling de första dygnen av sjukdomen.
Flera studier har tittat på olika mätbara markör för prognosen för akut pankreatit liksom nyttan av olika scoringsystem. En av markörerna som anses vara värdefull som prediktor för förloppet vid akut pankreatit är procalcitonin. Andra markörer som nämnts är Il-6 och CRP. I en studie har man funnit att fibrinogen är lägre vid inläggningen på sjukhus hos patienter med svår pankreatit.

Vid alla typer av kritisk sjukdom finns en ökning av oxidativ stress och minskad antioxidativ kapacitet beskriven. Flera studier har visat ett nära samband mellan ex antioxidativ kapacitet och ’patients outcome’. Oxidativ stress har en viktig roll i utvecklingen och manifesteringen av systemisk inflammation och anses spela en roll i patofysiologin vid svår pankreatit. Graden av oxidativ stress och den antioxidativa kapaciteten tidigt i förloppet skulle kunna vara av betydelse för pankreatitens utveckling och därmed vara en möjlig prediktor för sjukdomsförloppets svårighetsgrad. Det finns idag dock ingen enskild markör för antioxidativ kapacitet.

Idag saknas studier inriktade på tidig diagnostik av bakteriemi och bakteriell infektion vid akut pankreatit och om påvisad bakteriemi har betydelse för det fortsatta förloppet av pankreatiten. Om tidig bakteriemi och/eller ökad oxidativ stress förekommer hos patienter som utvecklar en svår akut pankreatit kommer detta att ha en mycket stor betydelse för att identifiera de patienter som kräver en mer intensifierad övervakning. Det skulle också ha en stor betydelse för behandlingen och på sikt kanske också för morbiditet och mortalitet. Möjligen är det så att det ändå finns en grupp av patienter som har nytta av tidig antibiotikabehandling vid akut pankreatit.

Vår prospektiva multicenterstudie avser att undersöka om positiva blododlingar, eller andra tecken på tidig bakteriemi, och/eller en ökad oxidativ stress under de första vårddygnen av en akut pankreatit korrelerar till vårdtidens längd, behov av IVA-vård, behov av intervention, komplikationsfrekvens eller mortalitet.

Detta ska undersökas med bland annat dagliga blododlingar, dagligt procalcitonin och potentiella andra markörer samt mätning av den oxidativa stressen under första veckan av en akut pankreatit. Det kliniska förloppet kommer att följas och patienterna kommer att klassificeras med olika riskscorer som SOFA, MEWS, ASA och HAPS. Vätskebalans och näringstillförsel kommer att registreras liksom eventuell rökning och etiologi till pankreatiten. Lungröntgen samt CT-buk kommer att utföras under vårdtiden för att mäta pankreatitens svårighetsgrad. Blodprov kommer även att samlas i en vävnadsbank för möjlighet till framtida genstudier.

Etisk ansökan är inskickad och godkänd. Även biobanksansökan och ansökan till Röntgenkommittén angående extra röntgenundersökningar finns.

Studien är startad i Linköping och de första patienterna är inkluderade. Vi kommer inom kort även att starta studien på övriga orter (Norrköping, Eksjö och Västervik). Alla patienter över 18 år med diagnostiserad akut pankreatit som kan tillgodogöra sig informationen och vill vara med i studien inkluderas. Gravida och patienter under 18 år exkluderas.

Det insamlade materialet kommer därefter att bearbetas och analyseras i flera delarbeten
1) Tidig bakteriemi vid akut pankreatit och korrelation till sepsis- och inflammatoriska markörer
2) Oxidativ stress och korrelation till akut pankreatit – mätning av FORT, FORD och Isoprostan
3) Koagulationsfaktorer och korrelation till akut pankreatit

I framtiden planerar vi även en studie där vi vill studera bakteriell translokation av tarmbakterier i duodenum och sigmoideum vid akut pankreatit:
4) Bakteriell translokation vid akut pankreatit – studier i Usingkammare

Syftet med vår studie är att mikrobiologiskt och molekylärbiologiskt kartlägga sambandet mellan bakteriemi och/eller oxidativ stress och det kliniska förloppet av akut pankreatit vilket inte är gjort tidigare med förhoppning om att kunna erbjuda dessa patienter bättre vård i framtiden.

Doktorandanmäld

checked Ja
not checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Ellen Andersson
Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård
Jenny Engdahl
Läkare, Kirurgiska kliniken Eksjö
Mats Rosenmuller
Läkare, Kirurgiska kliniken i Västervik

Supervisor

Thomas Gasslander
MD PhD, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård
Per Sandström
Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård
Conny Wallon
Överläkare, Kirurgiska kliniken US
Johan Dabrosin Söderholm
Professor, Överläkare, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

not checked Ja
checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

ST i allmänkirurgi sedan september 2008

Doktorandantagen vid IKE december 2010

Grundläggande forskningsintroduktion för ST-läkare i Östergötland november 2009

Forskningsstipendiat 2 månader sommaren 2003, immunologisk forskning på AIR Linköping US

Studier på Biovetenskapligt läkemedelsprogram, Göteborgs Universitet, 95p, 1997-2000

Medförfattare till abstract om kronisk pankreatit som accepterats till gastrodagarna i Umeå 2011 där det kommer att presenteras som en poster (PO-42).

Pedagogiska meriter:
Amanuens vid läkarutbildningen, avd för patologi, Linköpings universitet (2002-2005)

Föreläser om akut buk på sjuksköterskeutbildningen sedan 2009

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid20111 mån ST-tid 1 mån LFoU-tidInkludering av patienter och insamling av data i Linköping. Uppstart av projektet i Norrköping, Eksjö och Västervik. Laboratoriska analyser.
Forskningstid20123 mån ST-tid 2 mån ALF/LFoU-tidInkludering av patienter och insamling av data. Laboratoriska analyser. Påbörja bearbetning av data.
Forskningstid20133 mån ST-tid 2 mån ALF/LFoU-tidInkludering av patienter och insamling av data. Laboratoriska analyser. Påbörja bearbetning av data.
Forskningstid   
Forskningstid   

Uppge andra källor som du sökt bidrag ifrån för detta projekt

Grants

FORSS (FORSS-114021)
50 000 SEK (applied sum: 50 000 SEK)
Pernilla Benjaminsson

2010, Kemiska analyser, resekostnader

Ihre (SLS-98851)
100 000 SEK (applied sum: 150 000 SEK)
Thomas Gasslander

2010, Materialkostnader, analyskostnader, personalkostnader

FORSS (FORSS-160281)
100 000 SEK (applied sum: 483 400 SEK)
Thomas Gasslander

2010, Personalkostnader, resekostnader, materialkostnader, analyskostnader

Landstinget i Östergötland (LIO-130831)
115 200 SEK (applied sum: 172 800 SEK)
Thomas Gasslander

2010, Personalkostnader för läkare (doktorand Pernilla Benjaminsson)

Ihre (SLS-172811)
0 SEK (applied sum: 170 000 SEK)
Thomas Gasslander

, Kostnader för analystid/personal. Kostnader för kemiska analyser.

Decision

Decision date: 2011-06-13


Bakteriemi och oxidativ stress vid akut pankreatit – tidiga prediktorer för sjukdomsförloppet? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/190031