Utveckling av regressionsmodell som predikterar mortaliteten bland brännskadepatienter med hänsyn till komorbiditet. | Application
Utveckling av regressionsmodell som predikterar mortaliteten bland brännskadepatienter med hänsyn till komorbiditet.
Registration number: LIO-190491
Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland
Application started by: Laura Pompermaier, 2011-04-01
Professional title at the time of application: Doktor
Work place at the time of application: HPK klin US:RC
Last updated / corrected by: Laura Pompermaier, 2011-04-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Laura Pompermaier
Överläkare, Sinnescentrum

Information

Ansökan avser

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare vid Landstinget i Östergötland

Ämnesområde

Anestesi och intensivvård

Sammanfattning av projektet

Brännskador får ofta dramatiska konsekvenser för de drabbade. Brännskadevård som sker med patienten inneliggande på sjukhus kräver omfattande sjukvårdsresurser.

Det är bekant att patientens ålder, brännskadeutbredning och djupet av brännskadan predikterar mortaliteten. Det är känt att psykiska sjukdomar är överrepresenterat bland brännskadepatienter, och sannolikt finns även en överreppresentation av vissa somatiska sjukdomar. I en normalpopulation påverkas den åldersjusterade mortaliteten av komorbiditet, och vår hypotes är darför att även komorbiditeten innan det termiska traumat kan påverka mortaliteten vid brännskadan.
Inom intensivvård har sedan länge använts modeller för att prediktera mortalitet. Inom den heterogena patientgruppen har det behövts en rad variabler för att få en modell med högt prediktionsvärde. På senare tid har prediktionsmodeller använts även för gruppen brännskadade, men i dessa studier har forskarna inte haft tillgång till uppgifter om andra samtidiga sjukdomar.

Vi planerar därför att utveckla en regressions-modell som kan prediktera mortalitetsrisken bland brännskadepatienter utifrån deras ålder, kön, brännskadeutbredning och brännskadedjup och därtill även justera för komorbiditeten. Vi har tillgång till brännskaderelaterade data för alla patienter som har blivit inlagda pga brännskador på BRIVA i Linköping mellan 1993 och 2010. För de individer i denna grupp som avlidit beställs utdrag ur dödsorsaksregistret där dödsdatum och dödsorsak tas fram. Vidare hämtas data från Socialstyrelsens diagnosregister.

Genom detta arbete hoppas vi kunna bidra till att brännskadepatienter med hög risk för att drabbas av komplikationer till brännskador på ett tidigt stadium kan identifieras. Detta skulle kunna komma patienterna till godo, och även kunna innebära ett mer effektivt utnyttjande av sjukvårdens begränsade resurser.

Arbetet skall bedrivas inom ramen för pågående ST-tjänst i plastikkirurgi, och ingår som ett delprojekt i ett doktorandprojekt. Doktorandanmälan planeras lämnas in senast juni 2011.

Doktorandanmäld

not checked Ja
checked Nej

Halvtidskontroll

not checked Ja
checked Nej

Disputerad

not checked Ja
not checked Nej

Docent

not checked Ja
checked Nej

Medarbetare/handledare

Supervisor

Folke Sjöberg
professor/överläkare, Intensivvårdskliniken och brännskadeavdelningen
Johan Thorfinn
Överläkare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping

Forskningsmeriter

Publikationslista är inlagd/uppdaterad i ansökningssystemets personkort

not checked Ja
checked Nej

Forskningsmeriter (beskriv här eventuella tidigare forskningserfarenheter samt relevanta utbildningsmoment, utmärkelser m m)

Dissertation an der Universität Innsbruck, Medizinische Fakultät: Anatomie studie om A. thoracodorsalis perforantes.

Forskningstid

Forskningstid önskas för följande antal månader (1-3 månader kan sökas)

3

Tidplan för uttag av forskningstid

 ÅrMånadAktivitet
Forskningstid20123100%
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   
Forskningstid   

Decision

Decision date: 2011-06-13


Utveckling av regressionsmodell som predikterar mortaliteten bland brännskadepatienter med hänsyn till komorbiditet. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/190491