Central modulering av sensoriska funktioner | Application
Central modulering av sensoriska funktioner
Registration number: LIO-19141
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Sivert Lindström, 2008-05-30
Professional title at the time of application: professor
Work place at the time of application: IKE, cellbiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-02-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Sivert Lindström
professor, IKE, cellbiologi

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Urinblåsan har två enkla funktioner, att lagra urin som kontinuerligt bildas av njurarna och att fullständigt tömma sitt innehåll vid socialt och beteendemässigt lämpligt tillfälle. Bägge funktionerna styrs av centrala nervsystemet och är, till skillnad från situationen för andra inre organ, under strikt viljemässig kontroll hos friska vuxna. Nervsystemets styrning av urinblåsan är förvånansvärt komplicerad, vilket kan förklara att urininkontinens eller tömningsproblem är vanligt förekommande i befolkningen. Ansökan är ett led i ett långsiktigt arbete i syfte att förbättra diagnos och behandling av sådana blåsfunktionsstörningar.

Flera delprojekt rör blåsans köldreflex som utgår från specifika köldreceptorer i blåsväggen och förmedlas via en spinal reflexbana. Reflexen kan påvisas hos friska nyfödda men undertrycks senare i livet av nedåtstigande nervsignaler från hjärnbarken, för att åter kunna påvisas vid skador på dessa kontrollsystem. Reflexen regleras alltså på liknande sätt som Babinskis tecken (stortåreflexen) och kan ses som en blåsekvivalent av denna. Vi ska nu i akutförsök på katt försöka identifiera ursprungsområden i hjärnbarken och aktuella nervbanor för den nedåtstigande hämningen av denna reflex. Vidare ska vi studera samspelet mellan köldreflexen och den normala blåstömningsreflexen i avsikt att klargöra triggermekanismen för blåstömning. I kliniska studier på barn med ryggmärgsbråck ska vi värdera köldreflexens prediktiva värde vad gäller försämring av blåsfunktionen.

Vår forskning rörande blåskontroll har på kort tid (<5 år) lett till nya, kliniskt användbara behandlingsmetoder för defekt blåstömning och inkontinens, metoder som idag används rutinmässigt på US barnklinik. Blåsans köldreflex ingår också i den dagliga diagnostiska arsenalen. Förväntade resultat bör därför tämligen direkt kunna öka den kliniska nyttan av denna test och på sikt leda till bättre val av behandlingsmetod vid störd blåsfunktion.

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

"The bladder cooling reflex - the Babinski sign of the bladder"
Seminariet gav en kort sammanfattning av tidigare experimentella och kliniska fynd vad gäller blåsans köldreflex och en presentation av pågående och planerade djurförsök. Presentationen mynnade ut i en bedömning köldreflexens klinisk/diagnostiska användbarhet hos barn med tyngdpunkt på situationen hos barn med ryggmärgsbråck eller andra förvärvade ryggmärgsskador. Min presentation genererade en livlig diskussion om skillnaden mellan miktionsreflexen och blåsans köldreflex, den funktionella betydelsen av köldreflexen och varför denna reflex regleras annorlunda via nedåtstigande bansystem. Vårt kliniska fynd att flertalet barn med ryggmärgsbråck föds med en fungerande spinal reflexbana (positiv köldreflex) växte också stort intresse liksom observationen att denna funktion ofta förloras under barnaårens tillväxtfas, möjligen pga problem med tjudrad märg.
Sökanden har inbjudits att ge en "Special Lecture" om vår köldreflex forskning med titeln "The Bladder Cooling Test in Spina Bifida" vid Society for research into Hydrocephalus and Spina Bifida´s 53rd Annual Scientific Meeting i Belfast 24-27 juni 2009.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Central modulering av sensoriska funktioner | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/19141