Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie. | Application
Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie.
Registration number: LIO-19211
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Ulf dahlström, 2008-05-30
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: Kardiologiska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-01-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ulf dahlström
Professor, överläkare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Bakgrund: Hjärtsvikt är ett växande problem som trots optimal behandling medför ökad dödlighet och nedsatt livskvalitet. Behandlingen av patienter med hjärtsvikt styrs av patientens symptom och fynd vid undersökningen. Ämnen i form av natriuretiska peptider utsöndras i blodet vid belastning på hjärtmuskeln. Sannolikt är mätning av koncentrationen i blodet av dessa ämnen ett bättre mått på graden av hjärtsvikt och ett bättre instrument att styra hjärtsviktbehandlingen. BNP, ett sådant ämne har visats i en liten studie en tendens att minska dödligheten såväl som sjukligheten i hjärtsvikt om behandlingen styrs med hjälp av koncentrationen i blodet av BNP.
Syfte: Att utvärdera om behandling styrd utifrån plasmanivåer av BNP resulterar i förlängd överlevnad och mindre sjukhusvård jämfört med konventionell behandling.
Meod: 270 patienter med kronisk hjärtsvikt och förhöjda nivåer av BNP i blodet lottas till en av två typer av behandling. Den ena där behandlingen styrs av koncentrationen i blodet av BNP och den andra där behandlingen styrs av de kliniska symptomen eller fynden. Studien görs på 24 sjukhus.
Betydelse: Om studien blir framgångsrik och visar en skillnad i dödlighet, sjuklighet och/eller klinisk försämring efter behandling styrd av koncentrationen i blodet av BNP innebär detta en mer skräddarsydd behandling för den enskilde patienten.

Seminarierapport (senast 31 december 2009) vid det nu sökta projektets avslutande

Seminariebeskrivning

Första presentationen av data från denna studie till samtliga "investigators", 15 sjukhus i Sverige och 4 i Norge gjorde 091110 i Stockholm. Därefter redovisades resultaten på American Heart Associations årliga möte i Orlando 15-18/11 2009.
Nu har även genomförts ett forskningsseminarium inom ramen för Vetenskapligt Forum som riktar sig till IMH:s avdelning för Kardiovaskulär Medicin (prekliniker och kliniker) samt till Hjärtcentrums läkare (kliniker) 2010-01-20.
Huvudresultatetn från studien visar att mortalitet och morbiditet ej förbättras efter styrning. Det visade sig att både gruppen av patienter med konventionell behandling såväl som den aktiva (styrda) gruppen var extremt välbehandlade innan studiens start och därför är det svårt att göra ngt ännu bättre. Däremot var det förutbestämt att patienterna skulle delas in i s.k. "responders" som "non-responders" och då visade det sig att mortalitet (total, kardiovaskulär, hjärtsviktbetingad) var signifikant lägre i gruppen som var "responders". Det samma gällde morbiditet (total, kardiovaskulär, hjärtsviktrelaterad). Antalet dgr på sjukhus vara även signifikant lägre för gruppen som var "responders". Dessa resultat som vi redovisade i USA på kongressen väckte en hel del diskussion och uppståndelse. Detta är nämligen ett helt nytt koncept för behandling.
Vi håller nu på skriva första publikationen (huvdresultaten)för att publicera och 3 ytterligare publikationer är skissade för vår doktorand.
Detta har även lett till att vi ur forskningsdsynpunkt startar upp i Linköping ett helt nytt projekt för att lära oss mer om skillnaden mellan "responders" och "non-responders".
Mer om detta senare.

ALF-tilldelning (fylls i av FoU-kansliet)

DescriptionSum
Tilldelade Centrala ALF-projektmedel170 000
Sum170 000

Decision

Decision date: 2008-10-08

Decision 
Applied sum170 000
Granted sum170 000

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Centrala ALF-projektmedel

Contributes with 170000 SEK


Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/19211