Funktionell genomik av high density lipoprotein (HDL) vid medfödda förändringar och terapeutiska interventioner av HDL metabolismen | Application
Funktionell genomik av high density lipoprotein (HDL) vid medfödda förändringar och terapeutiska interventioner av HDL metabolismen
Registration number: LIO-19391
Ansökan Centrala ALF-medel 2009
Application started by: Mats Lindahl, 2008-05-30
Professional title at the time of application: Univ lektor
Work place at the time of application: Yrkes- och Miljömedicin
Last updated / corrected by: Beslut ALF Region Östergötland, 2008-09-23
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Mats Lindahl
bitr professor, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Låga nivåer av HDL (high density lipoprotein)- kolesterol i blodet är en riskfaktor för att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Det förklaras bland annat av att HDL har egenskaper som minskar graden av åderförkalkning (ateroskleros). HDL är därför ett lovande mål för behandling. Samtidigt finns det många studier som visar att höga HDL-kolesterol nivåer i sig inte utgör något skydd mot hjärtkärlsjukdom. Detta tyder på att det snarare är kvalité än kvantitet av HDL som är av betydelse.

Med stöd från EU’s sjätte ramprogram driver vi tillsammans med olika forskargrupper i Europa ett projekt som syftar till att klarlägga förändringar i HDL metabolismen vid hjärtkärlsjuklighet. Genom att undersöka familjer med ärftlig risk för hjärtkärlsjukdom och genom populationbaserade mutationsanalyser kan vi koppla specifika gener eller polymorfier till defekter i HDL metabolismen, HDL-kolesterolnivåer och risken för hjärtkärlsjukdom. HDL från dessa grupper analyseras sedan med avseende på förändringar i protein- och lipidsammansättning samt funktionella egenskaper. Under 2007 har vi börjat med att undersöka familjer med sk ¨fish-eye disease¨ som har kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Genom att använda musmodeller kan vi också direkt studera effekterna av specifika mutationer. Vidare pågår arbete med att undersöka hur HDL kan hämma inflammation hos människor och med att upprätta protokoll för genterapi i avsikt att korrigera för defekt HDL metabolism. Vid Hälsouniversitetet i Linköping har vi etablerat avancerade tekniker för proteinanalyser av HDL med hjälp av masspektrometri (lipoproteomik). I projektet kommer dessa tekniker att användas för att definiera subgrupper av HDL där man kan koppla skillnader i proteinsammansättning till risken för hjärtkärlsjukdom. Vi arbetar också med metodutveckling för att snabbare kunna analysera HDL i kliniska prover och har satt upp teknik för att påvisa oxidativa skador i HDL, något som troligen är av stor betydelse för sjukdomsutvecklingen.

Decision

Decision date: 2008-10-27


Funktionell genomik av high density lipoprotein (HDL) vid medfödda förändringar och terapeutiska interventioner av HDL metabolismen | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/19391