Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie. | Application
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie.
Registration number: LIO-196451
Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare) FORTSÄTTNINGSANSÖKAN
Application started by: Eva Valtersson, 2011-05-13
Professional title at the time of application: Legitimerad arbetsterapeut
Work place at the time of application: Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping
Last updated / corrected by: Anna Lena Nylander, 2014-08-18
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Eva Valtersson
Legitimerad arbetsterapeut, Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping

Välj in föregående års ansökan som denna ansökan är en fortsättning på

 1. LIO-121441 : Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie., Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
  Granted Granted
  application started: 2010-05-11 , Applicant: Eva Valtersson, Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping
 2. LIO-196451 : Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie., Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare) FORTSÄTTNINGSANSÖKAN
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2011-05-13 , Applicant: Eva Valtersson, Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping
 3. LIO-283961 : Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie., FORTSÄTTNINGSANSÖKAN - Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2012-05-31 , Applicant: Eva Valtersson, Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping
 4. LIO-443011 : Delaktighet i vardagslivet vid ledgångsreumatism. Mäns hantering av vardagsdilemman. En kvalitativ studie; delaktighet TIRA-projektet., FORTSÄTTNINGSANSÖKAN - Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-05-26 , Applicant: Eva Valtersson, Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vilket ansvar landstinget har för att tillhandahålla en god och säker vård på lika villkor. Vård på lika villkor och patientens rättigheter uppmärksammades redan på 90-talet och idag läggs tonvikt på patientens medbestämmande och delaktighet. Patienten ses som en viktig kunskapskälla som behövs för att utveckla en evidensbaserad vård och rehabilitering. Inom reumatologi är kvalitativa studier om samspelet mellan patient och omgivningen få och en ökad förståelse för patientens eget perspektiv efterfrågas. Forskning visar, generellt, att kvinnor och män som grupp har olika livssituationer samt att vardagslivets och arbetslivets villkor ofta skiljer sig åt mellan könen. Utifrån ovanstående bakgrund planerades denna kvalitativa studie associerad till multicenterstudien ”Tidiga Insatser vid RA” (TIRA).

Syfte i denna kvalitativa studie var att patienten själv skulle beskriva hindrande och stödjande faktorer för delaktighet i vardagslivet, inklusive yrkesarbete, och samhällsliv. Samtliga 53 patienter som fick sin diagnos och inkluderats i TIRA-2 under 2006, som under 2009 hade genomfört 3-årsbesöken och som då var i åldern 20-63 år tillfrågades för denna studie. En intervjuguide utformades, 42 patienter intervjuades (79%) under hösten 2009 och våren 2010. Dessutom medverkade våren 2010 6 patienter från Jönköping som inkluderades i TIRA 2007 i samma åldersgrupp som övriga inkluderade. Samtliga 48 intervjuer är transkriberade och under 2010 påbörjades analysarbetet.

I steg ett beskrevs inom vilka aktiviteter patienterna rapporterade begränsningar i vardagslivet. I nästa steg klassificerades aktivitetsbegränsningarna enligt världsorganisationens "International Classification of Functioning Disability and Health"(ICF) klassifikationssystem. Därefter har det klassificerade materialet analyserats avseende relationer mellan olika kategorier/domäner inom ICF:s komponent ”aktiviteter och delaktighet”. Som första analys har livsområdena ”utbildning”, ”arbete och sysselsättning” samt ”ekonomiskt liv” (ICF: Major life areas) analyserats. Följande steg är att livsområdena ”personlig vård”, ”hemliv” samt ”mellanmänskliga interaktioner och relationer” kommer att analyseras. Planen är också att analysera hanteringsstrategierna för de hinder patienterna beskriver i vardagen. Parallellt pågår ett analysarbete där känslor, tankar, trötthet och smärta relaterat till RA beskrivs. För dagen pågår författande av manuskript.
Det insamlade materialet är unikt och innehåller detaljerade erfarenheter från en stor grupp RA-patienter. I nuvarande datainsamling saknas dock tillräckligt med intervjuer från män för att ge underlag för genusanalys varför vi utökar intervjumaterialet med fler män.

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum40 000
Granted sum40 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för Landstingsanställda med legitimerade vårdyrken

Contributes with 40000 SEK


Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/196451