Patienters uppfattningar om postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation | Application
Patienters uppfattningar om postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation
Registration number: LIO-197351
Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV ) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Katarina Berg, 2011-05-16
Professional title at the time of application: universitetsadjunkt, leg sjuksköterska
Work place at the time of application: Inst för medicin och hälsa / omvårdnad, Linköpings universitet 581 85 Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2012-02-09
Application received by: Region Östergötland
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Katarina Berg
leg sjuksköterska, Medicinska fakulteten, Medicinska fakulteten

Information om huvudsökande (del 1 av 7)

Sökanden är anställd vid Linköpings universitet - Hälsouniversitetet

checked Ja

Projektinformation (del 2 av 7)

Sammanfattning av forskningsprogram

Antalet patienter som opereras inom dagkirurgi har stadigt ökat i Europa och övriga västvärlden och utgör idag ca 50% av planerad kirurgi i Sverige. Framsteg inom kirurgiska och anestesiologiska tekniker, tillsammans med ekonomiska och politiska incitament, har bidragit till denna ökning. Dagkirurgi innebär ett mindre avbrott i patientens vanliga liv och rutiner, jämfört med operation som kräver inläggning på sjukhus, och de flesta patienterna är tillfredsställda med den dagkirurgiska vården. Då den postoperativa återhämtningen till största delen sker i patientens hem ställs ökade krav på patient och närstående avseende egenvård och bedömning av patientens hälsotillstånd. Alla patienter är dock inte förberedda på detta utan upplever oro över hur egenvård och eventuella besvär ska hanteras. Postoperativa symtom såsom smärta, illamående och trötthet är förhållandevis väl rapporterade de första dagarna efter genomförd operation men är i ett längre tidsperspektiv inte beskrivet i samma omfattning. Bland dagkirurgiska patienter finns en förväntan om att operationen ska ske snabbt och komplikationsfritt och inte vara förknippad med en sjukroll. Återhämtningen efter operationen är dock inte alltid okomplicerad och flera icke förväntade besvär rapporteras av patienterna. Idag saknas kunskap om hur den postoperativa återhämtningen erfars av patienter som genomgått dagkirurgisk operation, speciellt i ett längre tidsperspektiv. Syftet är att beskriva uppfattningar om postoperativ återhämtning hos patienter som genomgått dagkirurgisk operation.
Semistrukturerade intervjuer med fenomenografisk analys planeras. Trettio dagkirurgiska patienter från två operationsenheter, 18 år eller äldre, som genomgått planerad dagkirurgisk operation, talar och förstår svenska och som givit skriftligt samtycke om deltagande planeras ingå i studien. Strategiskt urval utifrån ålder, kön, operation och antal dagar efter operation kommer att tillämpas. Intervjuerna ljudinspelas, transkriberas och avidentifieras innan analys. Datorstöd kommer att användas i analysarbetet.
Ökad kunskap om hur patienter subjektivt uppfattar sin återhämtning bidrar till att vården kan identifiera komplikationer, bättre förebygga dessa och därigenom minska konsumtionen av vård efter dagkirurgisk operation. Vård och uppföljning kan bättre planeras och rutiner vidareutvecklas för att öka patienternas förmåga till egenvård vilket förväntas medföra ökad vårdkvalitet, lägre vårdkostnader och ökad säkerhet och trygghet för patienterna. Dessutom är patientens subjektiva återhämtning av betydelse för utveckling av sjukvårdsorganisationens kvalitetsarbete.

Handledare / Medarbetare (del 3 av 7)

Supervisor

Karin Kjellgren
professor emerita, Medicinska fakulteten
Kristofer Årestedt
Professor, Linnéuniversitetet, Medicinska fakulteten

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum132 000
Granted sum132 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för Universitetsanställda-Hälsouniversitetet med legitimerade vårdyrken

Contributes with 132000 SEK


Patienters uppfattningar om postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/197351