Förändrad livsstil och hälsorelaterad livskvalitet för personer med psykossjukdom. | Application
Förändrad livsstil och hälsorelaterad livskvalitet för personer med psykossjukdom.
Registration number: LIO-197951
Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV ) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Rikard Wärdig, 2011-05-17
Professional title at the time of application: universitetsadjunkt
Work place at the time of application: Hälsouniversitetet Linköpings universitet
Last updated / corrected by: Rikard Wärdig, 2015-12-08
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Rikard Wärdig
universitetslektor, Medicinska fakulteten

Välj in föregående års ansökan som denna ansökan är en fortsättning på

 1. LIO-197951 : Förändrad livsstil och hälsorelaterad livskvalitet för personer med psykossjukdom., Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV ) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2011-05-17 , Applicant: Rikard Wärdig, Medicinska Fakulteten Linköpings universitet , avdelningen för omvårdnad
 2. LIO-274051 : Livsstil och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med psykossjukdom, FORTSÄTTNINGSANSÖKAN - Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2012-05-10 , Applicant: Rikard Wärdig, Medicinska Fakulteten Linköpings universitet , avdelningen för omvårdnad
 3. LIO-354891 : Lifestyle and health-related quality of life in persons with psychosis, FORTSÄTTNINGSANSÖKAN - Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2013-05-23 , Applicant: Rikard Wärdig, Medicinska Fakulteten Linköpings universitet , avdelningen för omvårdnad
 4. LIO-439471 : Livsstil, fysisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med psykossjukdom, FORTSÄTTNINGSANSÖKAN - Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-05-21 , Applicant: Rikard Wärdig, Medicinska Fakulteten Linköpings universitet , avdelningen för omvårdnad

Information om huvudsökande (del 1 av 7)

Sökanden är anställd vid Linköpings universitet - Hälsouniversitetet

checked Ja

Projektinformation (del 2 av 7)

Sammanfattning av forskningsprogram

Personer med psykossjukdomar har en kraftigt ökad risk för somatisk ohälsa, vilken förklaras av att psykossjukdomen i sig leder till en minskad egenvårdskapacitet. Detta då de fysiologiska och psykologiska behoven inte alltid tillgodoses vad gäller exempelvis nutrition, sömn och aktivitet. Samtidigt ger farmakologisk behandling mot psykossjukdomar en ökad risk för metabola störningar och metabolt syndrom, vilket ytterligare ökar egenvårdskraven och skapar en mångfacetterad problematik som bidrar till en stor överrisk för ohälsa.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla kunskap om hur personal inom psykiatrisk vård bäst kan stödja personer med psykossjukdom till att bibehålla god alternativt förbättra somatisk och psykisk hälsa med hjälp av deltagande i ett livsstilsinterventionsprogram med fokus på kost och motionsvanor.

Bland patienter med schizofreni har 40 % vad som enligt kriterierna för NCEP ATP III (2001) faller inom ramen för metabolt syndrom (Mc Evoy, 2005). Patienter med schizofreni drabbas tidigare av metabolt syndrom än populationen i stort. Det föreligger en hög prevalens redan innan 30 års ålder (Meyer & Stahl, 2009).

Forskningsprogrammet innehåller fyra delstudier. Manuskript för delstudie 1 kommer att skickas in under sommaren 2011. Vad gäller delstudie 2 så pågår datainsamling. Denna ansökan avser delstudie 3, "Patienternas erfarenheter av interventionen" där
syftet med studien är att beskriva erfarenheter av att ha deltagit i en interventionsstudie vars syfte var att påverka hälsorelaterad livskvalitet och metabola riskfaktorer hos personer med psykossjukdom.

Samtliga patienter som deltagit i Delstudie 2, en intervention med fysisk aktivitet och livsstilsrådgivning, kommer erbjudas att delta i en intervju cirka 12 månader efter inklusion i delstudie 2.

Utfallet av denna ansökan är vesäntlig för att jag ska kunna antas som doktorand, enligt huvudhandledares utsaga.

Handledare / Medarbetare (del 3 av 7)

Supervisor

Margareta Bachrach-Lindström
Biträdande professor, Medicinska fakulteten
Torbjörn Lindström
Överläkare, adjungerad professor, Hjärt- och Medicincentrum
Anniqa Foldemo
Univ lektor, Medicinska fakulteten

Vetenskaplig redovisning

Datum för rapport

2015-12-08

Typ av rapport

Slutrapport

Populärvetenskaplig sammanfattning av resultat

Slutrapport 2015-12-08

Avhandlingens resultat visar att den totala situationen för personer med psykossjukdom är problematisk då de uppvisar stora risker för fysisk ohälsa. Nästan hälften av patientgruppen uppfyllde kriterierna för metabolt syndrom. Dessutom uppvisar personer med psykos betydligt lägre hälsorelaterad livskvalitet i jämförelse med en referensgrupp från normalpopulationen. Interventionsstudien (II) visade att hälsorelaterad livskvalitet förbättrades vid jämförelser mellan baslinje och ett års uppföljning. Interventionen ledde till små och få förbättringar i metabola riskfaktorer. Baserat på deltagarnas egna perspektiv framstår en önskan att delta i samhället och en längtan att leva som alla andra som förutsättningar för en hälsosam livsstil. Tyvärr finns allvarliga hinder att övervinna. Många fastnar i ett konstant tillstånd av planering i stället för att vidta åtgärder gentemot en hälsosam livsstil. Stöd av vårdgivare är därför en förutsättning och bör hantera övergången från tanke till handling och underlätta deltagarnas förmåga att spegla sig mot friska människor i samhället. Detta kan ske genom att introducera aktiviteter som personer med psykossjukdom erfar att "vanligt folk" ägnar sig åt. Utmaningen för vårdpersonal är att hitta en lagom nivå som inte under eller överskattar personens kapacitet. En anpassad nivå kan underlätta fortsatt deltagande, och därmed hälsovinster och nya sociala kontakter.

Publikationer

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum132 000
Granted sum88 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för Universitetsanställda-Hälsouniversitetet med legitimerade vårdyrken

Contributes with 88000 SEK


Förändrad livsstil och hälsorelaterad livskvalitet för personer med psykossjukdom. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/197951