Tidig upptäckt och omhändertagande av patienter med KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i primärvården | Application
Tidig upptäckt och omhändertagande av patienter med KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i primärvården
Registration number: LIO-201921
Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Anna-Karin Alex, 2011-05-25
Professional title at the time of application: astma/KOL sjuksköterska
Work place at the time of application: Ekholmens Vårdcentral
Last updated / corrected by: Anna-Karin Alex, 2011-05-31
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Anna-Karin Alex
Verksamhetsutvecklare , Närsjukvården i Centrala Östergötland

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram

Vi vill inom Ekholmens vårdcentrals listningsområde- erbjuda samtliga rökare ≥ 40 år, med ≥ 15 paketår, spirometri för att diagnostisera tidigt stadium av KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och erbjuda individuellt rökslutarstöd för att förhindra utveckling av KOL och progrediering av redan manifest KOL-sjukdom. Vi vill också undersöka denna patientgrupps livskvalitet med hjälp av validerade frågeformulär. (1-3)
Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. (4) KOL drabbar främst rökare och dödligheten i KOL- sjukdomen har nästan fördubblats i Sverige sedan 1980-talet.(5) Prevalensen för KOL i Sverige enligt GOLD(Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - kriterier är ca 14 %, i åldersgruppen > 45 år (rökare och icke-rökare).(6) Tidig diagnos och behandling är avgörande för att bryta förloppet vid utvecklad KOL. Det viktigaste arbetet för att förhindra KOL- sjukdom är att förhindra rökdebut och att vid behov ge råd om rökstopp och erbjuda rökslutarstöd till alla åldrar.(7-8)Tidigare studier indikerar att screening med spirometri är effektivt för att identifiera nya personer med luftvägsobstruktion.(9-12) Spirometri kan också vara ett verktyg för vården att motivera rökare att sluta röka.(13) Det samlade hälsotillståndet hos män och kvinnor med kronisk bronkit är sämre än personer utan sådan sjukdom.(14) Kronisk bronkit är ett av huvudkaraktäristika vid KOL.
Ekholmens vårdcentral i Linköping har i maj 2011, ca 20 000 listade patienter och enligt nationell prevalens för KOL så borde minst 1000 av dessa individer ha KOL. 2009 infördes ett nytt journalsystem på vårdcentralen och i det systemet fanns vid sökning, 5 april 2011, 206 patienter med diagnosen KOL. Detta innebär att många patienter i vårt område torde vara odiagnostiserade.
Metod
Rökande patienter från 40 år och uppåt med ≥15 paketår ordineras i samband med läkarbesök på vårdcentralen, oavsett besöksorsak, spirometri. Patienterna kallas till spirometri, och ges information om projektet, erbjuds individuellt rökslutarstöd utifrån motiverande samtal. Eventuellt behov av medicinering gås igenom tillsammans med ansvarig läkare. Patienten följs upp fortlöpande på astmamottagningen. Patienterna får även fylla i KOL- specifika frågeformulär vid ett par tillfällen. Projektet beräknas starta 1 september 2011 och beräknas pågå till 31 mars 2012. Uppföljning av rökavvänjningsresultat och frågeformulär kommer att ske 3 och 6 månader efter det första spirometri-/rökavvänjningsbesöket. Alla utförda åtgärder och resultat dokumenteras fortlöpande i patientjournalen, inklusive skriftligt informerat samtycke. Patienterna upplyses om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Förfrågan kommer att skickas till etikprövningsnämnd, om etikprövningstillstånd för projektet erfordras.

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Olle Zetterström
Prof, Medicinska fakulteten

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum40 000
Granted sum0

Tidig upptäckt och omhändertagande av patienter med KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i primärvården | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/201921