Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt. | Application
Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt.
Registration number: LIO-202881
Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV ) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Johan Lundgren, 2011-05-26
Professional title at the time of application: universitetsadjunkt
Work place at the time of application: HAV / ISV, Linköpings universitet
Last updated / corrected by: Johan Lundgren, 2011-05-30
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Johan Lundgren
universitetslektor, Medicinska fakulteten, Socialt arbete

Välj in föregående års ansökan som denna ansökan är en fortsättning på

  1. LIO-202881 : Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt., Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV ) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
    Rejected Rejected
    application started: 2011-05-26 , Applicant: Johan Lundgren, Omvårdnad / ISV, Linköpings universitet
  2. LIO-272901 : Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt., FORTSÄTTNINGSANSÖKAN - Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
    Rejected Rejected
    application started: 2012-05-04 , Applicant: Johan Lundgren, Omvårdnad / ISV, Linköpings universitet

Information om huvudsökande (del 1 av 7)

Sökanden är anställd vid Linköpings universitet - Hälsouniversitetet

checked Ja

Projektinformation (del 2 av 7)

Sammanfattning av forskningsprogram

Depression vid hjärtsvikt är både vanligt och farligt. Ungefär hälften av patienterna med hjärtsvikt lider av depression och studier har visat att dessa har sämre prognos och använder mer sjukvård och har sämre livskvalitet. Det är därför viktigt att metoder tas fram som hälso- och sjukvårdspersonal kan använda för att minska på depression vid hjärtsvikt. Majoriteten av patienterna kommer inom en snar framtid ha god datorvana och erfarenhet av att använda internet. Självhjälps program baserade på KBT förmedlat via internet har visats kunna vara effektiv för att behandla depression på patientgrupper utan hjärtsvikt. Inga studier har dock utvärderat denna typ av behandling mot depression vid hjärtsvikt. För att hälso- och sjukvården i framtiden skall kunna erbjuda en mer tillgänglig, effektiv och individualiserad vård med en god ekonomi behövs det därför idag studier som utvärderar effekten av KBT förmedlat via internet till personer med hjärtsvikt och depression.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om ett självhjälps program baserad på KBT via internet kan minska/lindra depressiva symtom, samt andra betydelse fulla faktorer kopplade till hälsa och daglig funktion; t ex livskvalitét, sömn, oro, ångest, egenvård och kognitivfunktion, hos patienter med hjärtsvikt. Projektet syftar också till att undersöka den hälsoekonomiska betydelsen av ett internetbaserat självhjälpsprogram i hjärtsviktsvård.

Design: Studien är upplagd i två delar: en undersökande och prospektiv del med kvantitativ ansats (n=120) där patienterna följs upp till 12 månader efter intervention, och en kvalitativ där vissa av forskningspersonerna kommer att tillfråga att delta intervjustudier med innehållsanalytisk såväl som fenomenografisk metod (n=40). Forskningsprojektet beräknas att kunna startas upp våren 2012.

Forskningspersonerna randomiseras till en 6 veckors aktiv behandling eller modererade diskussionsgrupp via internet. Behandlingen är baserad på KBT och ges via internet där deltagarna får stöd av en psykiatrisjuksköterska under kontinuerlig handledning av psykolog. Deltagarna i den modererade diskussionsgruppen går efter de första 6 veckorna in i den aktiva behandlingen.

Programmet är framtagande i samarbete med professor/psykolog Gerard Andersson (IBL, LiU) för att vara anpassat till patienter med hjärtsvikt. Programmet planeras att bestå av sex moduler. Introduktion, Att leva med hjärtsvikt och symtom på depression, Rädsla och oro, Coping med trötthet och Aktivering. Varje modul innehåller arbetsuppgifter som syftar till att patienten ska bli engagerade i sin vård, introduceras i möjligheter till förändring samt presentera struktur och stöd så att patienten kan ta eget fysiskt och känslomässigt ansvar för sin hälsa. Feedback på arbetsuppgiften ges utifrån 3 aspekter; visa empati genom att psykiatrisjuksköterska visar att han läst personens noteringar; vara positiv och sammanställa det patienten hade gjort; ge råd hur personen ska fortsätta under kursen.

Handledare / Medarbetare (del 3 av 7)

Supervisor

Tiny Jaarsma
professor, Medicinska fakulteten

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum132 000
Granted sum0

Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/202881