Betydelse av self-efficacy- och känsla av sammanhang för förlossningsrädsla hos förstföderskor | Application
Betydelse av self-efficacy- och känsla av sammanhang för förlossningsrädsla hos förstföderskor
Registration number: LIO-204521
Forskningstid för UNIVERSITETSANSTÄLLDA vid HÄLSOUNIVERSITETET (vid IMH, IKE eller ISV avdelningen HAV ) med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Birgitta Salomonsson, 2011-05-30
Professional title at the time of application: Barnmorska Universitetsadjunkt
Work place at the time of application: Linköpings Universitet, Hälsouniversitetet, IMV, avd. för omvårdnad
Last updated / corrected by: Malin Järlefalk, 2013-11-19
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Birgitta Salomonsson
Barnmorska Universitetsadjunkt, Linköpings Universitet, Hälsouniversitetet, IMV, avd. för omvårdnad

Information om huvudsökande (del 1 av 7)

Sökanden är anställd vid Linköpings universitet - Hälsouniversitetet

checked Ja

Projektinformation (del 2 av 7)

Sammanfattning av forskningsprogram

Projektet som helhet har titeln "Health Care Need for women with fear of childbirth". och syftar till att öka kunskapen om stark förlossningsrädsla(SFR) genom att studera detta ur både den förlossningsrädda kvinnans och barnmorskans perspektiv. Förlossningsrädsla kan ses som ett kontinuum, normalfördelat i populationen gravida kvinnor (Zar, Wijma & Wijma, 2001), som i olika grad påverkar kvinnors hälsa före, under och efter graviditet. Förlossningsrädsla är relativt vanligt bland gravida kvinnor i Sverige. 20-25 % av gravida kvinnor har en betydande förlossningsrädsla (Areskog, Uddenberg & Kjessler, 1981; Fenwick et al. 2009; Hall et al. 2009) och 6-10% har en så svår förlossningsrädsla att det påverkar deras dagliga liv (Areskog, Uddenberg & Kjessler,198; Waldenström, Hildingsson & Ryding 2006). Kvinnors upplevelse av barnafödandet påverkas av flera faktorer. En faktor är upplevelsen av kontroll där kontroll kan ses ur två aspekter, att ha kontroll över vad personalen gör och kontroll över det egna beteendet (Green, Coupland, & Kitzinger, 1990; Halldorsdottir & Karlsdottir, 1996; Waldenström, 1999; Green & Baston, 2003). Brist på kontroll utgör en risk för en negativ förlossningsupplevelse (Waldenströmet et al 2004). Oro för förlust av kontroll är vanligt hos förlossningsrädda förstföderskor (Lowe, 2002). Kontroll under graviditet och förlossning kan underlättas om barnmorskan har en positiv attityd, ger information och låter kvinnan vara delaktig i beslutsfattande (Gibbins & Thomson, 2001). I Sverige föds c.a 110 000 barn/år vilket innebär att ca 10 000 kvinnor har en svår förlossningsrädsla. I sin kontakt med hälso-och sjukvården i samband med mödravård och förlossning möter den förlossningsrädda kvinnan en barnmorska som första kontakt. I mötet mellan barnmorskan och den förlossningsrädda kvinnan har barnmorskans kunskap och erfarenhet likväl som kvinnans behov och förväntningar betydelse för vården. Fyra studier är planerade, två med kvalitativ ansats och två med kvantitativ ansats: Studie 1 med syfte att beskriva barnmorskors uppfattningar om förlossningsrädsla - intervjustudie med fokus-grupper och analys med fenomenografi (publicerad); Studie 2 med syfte att beskriva svenska barnmorskors åsikter om förlossningsrädsla -en nationell tvärsnitts studie n= 1000 (submittad och revidering pågår för re-submission juni 2011); Studie 3 med syfte att beskriva sambandet mellan self-efficacy, känsla av sammanhang och förlossningsrädsla - en longitudinell observations studie n= 1000; Studie 4 är en kvalitativ intervjustudie med syfte att beskriva förväntningar inför förlossningen hos gravida förlossningsrädda kvinnor som väntar sitt första barn, n= 20.

Handledare / Medarbetare (del 3 av 7)

Supervisor

Klaas Wijma
Professor, Enheten för Medicinsk psykologi , Avd. för medicinsk vetenskap, IKE, Hälsouni
Siw Alehagen
universitetslektor, Medicinska fakulteten

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum132 000
Granted sum110 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för Universitetsanställda-Hälsouniversitetet med legitimerade vårdyrken

Contributes with 110000 SEK


Betydelse av self-efficacy- och känsla av sammanhang för förlossningsrädsla hos förstföderskor | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/204521