Kan resultaten av interleukinanalyser vara värdefull vid tidig diagnos av infektion hos sköra äldre? | Application
Kan resultaten av interleukinanalyser vara värdefull vid tidig diagnos av infektion hos sköra äldre?
Registration number: LIO-207171
Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Maria Edvardsson, 2011-06-01
Professional title at the time of application: Biomedicinsk analytiker
Work place at the time of application: Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland, Närsjukvården i Finspång
Last updated / corrected by: Maria Edvardsson, 2011-06-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Maria Edvardsson
Biomedicinsk analytiker, Region Östergötland

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram

livskvaliteten, minska vårdrelaterade infektioner och undvika slutenvården. Äldre personer som befinner sig på institution löper stor risk att drabbas av infektion och de behandlas ofta med antibiotika (2, 3). Ospecifika symtom är vanligt hos multisjuka äldre vid infektionssjukdom, vilket försvårar fastställande av diagnos (4, 5). Den ökade förekomsten av resistenta bakterier är starkt knuten till den höga användning av antibiotika (6). Det är därför angeläget att undvika onödiga behandlingar med antibiotika, men även viktigt att de som behöver antibiotika får det. Mätning av kroppstemperatur används ofta för att ta ställning till diagnos och vidare behandling. Definitionen av feber som 38° C eller mer är fortfarande ansedd som norm, vilket leder till att äldre ofta inte bedöms vara febrila, eftersom deras normala kroppstemeratur kan vara låg (9). I den kliniska beslutsprocessen vid misstänkt infektion hos äldre i särskilt boende glöms ofta undersköterskans observationer av förändrat beteende i den dagliga kontakten med vårdtagaren bort (10). För denna patientgrupp finns väldigt lite dokumenterat om hur olika nivåer av laboratorieanalyser ska relateras, eftersom referensvärden saknas. Urvalet för analys av interleukiner består av data från 205 äldre, 71% kvinnor, i åldern 85,6 år (66-101 år) i särskilt boende i en kommun i Jönköping respektive Östergötlands län har samlats in under åren 2007-2009. Uppgifter om kriniska sjukdomar, läkemedelsintag, nutritionstillstånd, kroppstemperatur, blodstatus och urinodling samt blod och urin för senare analys har samlats in vid studiens början, vid 6 månader och efter ett år samt vid misstänkt infektion. Demens förkommer hos 63%, 57% har kronisk hjärtsjukdom, 34% stroke och 13% är undernärda. Under ett år har undersköterskorna noterat noterat fysiskt och mentalt/kognitivt status hos de boende. De i sin tur har rappoterat förändringar till sjuksköterskan, som kontaktat läkaren varvid cytokiner, CRP och blodstatus tagits. Studien handlar om att undersöka om dessa tidiga teckan är relevanta och kommer till slut ställas mot om infektion förekom eller inte. Efter ett års individuell uppföljning har även data samlats in om infektion via medicinska journaler och omvårdnasjournaler. Anna Millberg, Med Dr, geriatriker och Nils Rodhe, Med Dr, specialist i allmänmedicin kommer att ansvara för bedömning av infektion som ett effektmått i denna studie. IL-1ra, IL-beta, IL-6, IL-8 och IL-10 analyserades av undertecknad under november 2010 - februari 2011 på klinisk kemi, länsjukhuset Ryhov i Jönköping med instrument Luminex, Bio Rad. Denna ansökning avser att genomföra analys av dessa resultat i förhållande till olika data, såsom bakomliggande sjukdomar samt läkemedelsintag och om personen vid tillfället drabbades av infektion eller inte. Syftet med studien är att studera om analys av interleukiner kan öka förståelsen för att se om något är på gång vad gäller utredning om misstänkt infektion av individer i särskilt boende.

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Ewa Grodzinsky
Avdelningschef, Docent, Statligt - Övrigt
Märta Sund Levander
Docent, Medicinska fakulteten, Specialiserad vård

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum45 000
Granted sum0

Kan resultaten av interleukinanalyser vara värdefull vid tidig diagnos av infektion hos sköra äldre? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/207171