Psykofarmakologisk följsamhet hos vuxna med ADHD – påverkansfaktorer och behandlingsmönster | Application
Psykofarmakologisk följsamhet hos vuxna med ADHD – påverkansfaktorer och behandlingsmönster
Registration number: LIO-207661
Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Andreas Bengtsson, 2011-06-01
Professional title at the time of application: Leg. Psykolog
Work place at the time of application: Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna centrala länsdelen
Last updated / corrected by: Andreas Bengtsson, 2011-06-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Andreas Bengtsson
Leg. Psykolog, Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna centrala länsdelen

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram

ADHD är ett vanligt neuropsykiatriskt funktionshinder med flera diagnostiska undertyper och en beräknad prevalens på 4-5 procent hos vuxna. Risken för missbruk och kriminalitet är 2-3 gånger högre hos dessa individer och hälsovårdskostnaden drygt dubbelt så hög. Närmare 80 procent av vuxna med ADHD uppfyller kriterierna för minst en annan psykiatrisk diagnos. Det rekommenderade förstahandsalternativet vid behandling av ADHD är centralstimulerande läkemedel vars positiva effekt är väldokumenterad. Den farmakologiska följsamheten hos barn med ADHD har dock visat sig vara mycket låg, även i jämförelse med andra kroniska sjukdomstillstånd. Det finns få studier av farmakologisk följsamhet hos vuxna med ADHD, men de indikerar ännu lägre följsamhet. Behandlingen riskerar då snabbt att bli suboptimal. Dosoptimering tar också längre tid och kostar mer pengar samtidigt som individens lidande förlängs.

Detta projekt syftar till att kartlägga farmakologisk följsamhet hos nydiagnostiserade vuxna med ADHD genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, kartlägga behandlingsmönster samt identifiera faktorer som kan öka följsamheten och med det att korta vägen till optimal behandling. Studiedeltagarna rekryteras konsekutivt bland vuxna som diagnostiseras med ADHD psykiatriska kliniken i Linköping och som efter det erbjuds behandling med centralstimulerande läkemedel. Innan behandlingen påbörjas får deltagarna skriftligen besvara frågor rörande kunskap om aktuellt funktionshinder och medicinering, kontakten med behandlande vårdpersonal, upplevt stöd, autonomi samt attityd och förväntningar. Frågorna är i sig validerade och har använts i flertalet studier av farmakologisk följsamhet. Följsamheten mäts sedan under 52 veckor genom en kombination av självrapportering och biologiska prover som samlas in enligt ett förutbestämt schema. Vid varje återbesök protokollförs även data om farmakologiska tillägg, ordinerade avbrott, avslut av initial behandling på grund av byte till annan farmakologisk behandling med indikation ADHD samt förändringar i dygnsdos.

Det saknas idag vetenskapligt underbyggd kunskap om hur den farmakologiska följsamheten ser ut hos vuxna med ADHD. Aktuell studie innefattar fler mätmetoder och längre studieperiod än vad tidigare studier gjort. Den kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder för att kartlägga faktorer som är viktiga för att öka följsamheten, något som inte har gjorts förut. Kunskapen som genereras kan användas för att snabbare nå optimal behandlingseffekt, behålla patienterna i behandling längre tid samt öka tids- och kostnadseffektiviteten inom berörda verksamheter, samtidigt som arbetsbelastningen skulle kunna minskas. Ökad kunskap om hur följsamheten ser ut hos vuxna med ADHD och om faktorer som kan öka den kan också bidra till att förkorta lidandet, öka den generella funktionsnivån och höja livskvaliteten för patienten genom effektivare stödinsatser.

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum40 000
Granted sum0

Psykofarmakologisk följsamhet hos vuxna med ADHD – påverkansfaktorer och behandlingsmönster | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/207661