Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionen | Application
Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionen
Registration number: LIO-23611
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Karin Roberg, 2008-09-02
Professional title at the time of application: Docent, forskare
Work place at the time of application: Universitetssjukhuset, Öronkliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-10
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Karin Roberg
Docent, adjungerad professor, Sinnescentrum

Ämnesområde

Ämnesområde

Cancer

Område ansökan huvudsakligen avser

Cancer

Projektinformation

Sammanfattning

Skivepitelcancer i huvud- och halsregionen är den 6:e vanligaste cancerformen i världen. Flertalet av dessa patienter får strålbehandling som följs av en ofta stympande kirurgi som leder till biverkningar som t ex andnings- och sväljningssvårigheter. På grund av begränsat prognostiskt värde av de markörer vi har idag för fastställande av behandling sker både under och överbehandling med påföljande eget lidande och social-ekonomisk påverkan. Det finns därför ett stort behov att ta fram nya markörer för att kunna dessa patienter en individuell och mer effektiv behandling.
Vid cancerbehandling används cellgifter och strålbehandling för att skada tumörcellen, stoppa celltillväxten och initiera apoptos (programmerad celldöd). I detta projekt ska vi genom att studera mekanismerna bakom uppkomsten av cancer få den kunskap som behövs för att identifiera proteiner och genetiska förändringar som påverkar behandlingskänslighet och spridning av orala tumörceller. I tumörbiopsier och tumörcellskulturer från Öronklinikens biobank kommer sedan identifierade proteiner och genetiska förändringar att analyseras för att vi ska kunna utvärdera om några av dessa skulle kunna bli framtida markörer för behandlingskänslighet och prognos. Även mekanismerna bakom cellgiftet cisplatin och då speciellt vilka proteiner och signalvägar som har signifikant betydelse studeras.
Det kliniska målet i detta projekt är att kunna urskilja målgrupper för olika behandlingsstrategier och därmed individualisera varje patients behandling. Positiva resultat skulle innebära att dagens behandling med strålning och kirurgi i ett 10-års perspektiv kommer att kompletteras med en mer individuellt anpassad strål- eller cellgiftsbehandling med/eller utan olika kompletterande behandlingar. Detta skulle öka överlevnaden och även förbättra livskvalitén för dessa patienter samtidigt som våra resurser skulle räcka längre om vi bara behandlar de patienter som har någon nytta av de olika behandlingsformerna.

Handledare/Medarbetare

Lovisa Farnebo
Överläkare, Sinnescentrum
Medarbetarens roll i projektet:
Doktorand
Tid i procent av heltid:
30 %
Adam Jedlinski
Öron-näsa-hals kliniken
Medarbetarens roll i projektet:
Doktorand
Tid i procent av heltid:
30 %
Fredrik Jerhammar
Doktorand, Medicinska fakulteten
Medarbetarens roll i projektet:
Doktorand
Tid i procent av heltid:
100 %
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
350000
Lena Norberg-Spaak
Tumörchef ÖNH, Universitetssjukhuset/Öronkliniken
Medarbetarens roll i projektet:
Kliniskt ansvarig för forskningsprojektet
Tid i procent av heltid:
10 %
Linda Vainikka
Biolog, Sinnescentrum
Medarbetarens roll i projektet:
Molekylärbiologiskt laboratoriearbete
Tid i procent av heltid:
60 %
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
200000
Ann-Charlotte Johansson
Forskningskoordinator, Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap, Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin,
Medarbetarens roll i projektet:
Postdoc i delprojektet om tumörstromats roll för behandlingssvar
Tid i procent av heltid:
80 %
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
300000

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen550 000
Sum550 000

Populärvetenskaplig rapport

Datum för rapport

2008-09-10

Resultat

I detta projekt ska vi identifiera proteiner och genetiska förändringar som påverkar strålningskänslighet, spridning och prognos.
I 42 tumörcellinjer med känd strålning och cisplatinkänslighet, i tumörcellskulturer och i tumörbiopsimaterial från patienter i Linköping har proteiner och gener involverade i apoptos (celldöd), proliferation (celltillväxt) och DNA-reparation studerats med metoder som microarray (förändrat genuttryck), ELISA (kvantitativ proteinuttrycksmätning), westernblot(proteinuttryck) och olika mutationsanalyser. I dessa projekt har vi funnit att olika kombinationer av proteiner och genförändringar sk SNPs har olika känslighet för strålning respektive cisplatin. Resultaten visar att enskilda faktorer ej kan användas men att kombinationer av faktorer ger en hög korrelation till behandlingskänslighet. Vi går nu vidare och ska jämföra förekomsten av intressanta markörer i egna framtagna tumörcellinjer med fastställd behandlingskänslighet med förekomst i histologiska snitt från motsvarande tumörvävnad och hur detta korrelerar till patienternas behandlingssvar.
Vi har i 40 tumörcellinjer fastställt varje tumörcellinjes cisplatinkänslighet (intrinsic cisplatin sensitivity – ICS. Proteinuttrycket av sju olika proteiner har analyserats och EGFR (epidermal growth factor receptor) var det enda proteinet som ensamt hade en signifikant korrelation till ICS och när de sju proteinerna kombinerades var det en grupp på fyra proteiner som hade den starkaste korrelation till ICS. Sju olika sk SNPs i för cisplatinkänslighet intressanta gener har undersökts och en tendens till ökad cisplatinkänslighet fanns i fem av de sju genförändringarna. När sedan alla dessa faktorer kombinerades fann vi att fyra proteiner och två SNPs var den bästa kombinationen för att förutsäga cisplatinkänslighet.

Diskussion

Detta omfattande projekt är ännu långt i från färdigt slutfört. Vi har fått många intressanta resultat som nu bl a ska utvärderas på våran patientgrupp. Nya vinklingar såsom cancerstamcellers och tumörstromats roll för behandlingssvar är nya delprojekt som har startats under 2008 och som under 2009 kommer att studeras både i cellodlingmodeller och i våran patientgrupp.
Sammanfattningsvis har detta projekt som startades 2003 utvecklats mycket bra, forskningsgruppen har utökats kontinuerligt och starka samarbeten har startats med flera grupper på KI, Stockholm och med professor Grenmans grupp i Åbo, Finland. Dessa samarbeten har utmynat i ett flertal publikationer.

Publikationer

K.Roberg, A-C.Jonsson, R. Grenman, L.Norberg-Spaak,. Radiotherapy response in oral squamous cell carcinoma cell lines; evaluation of apoptotic proteins as prognostic factors. Head & Neck, 29(4):325-34, 2007.

K. Roberg, R. Ceder, L. Farnebo, L. Norberg-Spaak, R. Grafström. Multiple genotyic aberrances associate to terminal differentiation-deficiency of an oral squamous cell carcinoma in serum-free culture. In press Differentiation.

A. Ansell, L. Farnebo, K. Roberg, L. Thunell,. Polymorphisms of FGFR4 in cancer development and sensitivity to cisplatin and radiotherapy in head and neck cancer. In press Oral Oncology.

L. Farnebo, L.Vainikka, R. Grénman, L. Norberg-Spaak, K. Roberg. Number of Negative Points: A novel method predict radiosensitivity in head and neck tumor cell lines. Oncol report, 20;453-461, 2008.

Kommentar

De erhållna medlen har uteslutande används till cellodlingsmaterial och medier samt till westernblot, ELISA och mutationsanalyser.

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
550 00041 780 
550 00041 780 

Grant providers for application

Stiftelseförvaltningen - Ingrid Svensson forskningsstiftelse (92105)
Fund group: Cancer

Contributes with 5285 SEK

Beviljade anslag utbetalas av Stiftelseförvaltningen, Region Östergötland, 581 91, Linköping mot inskickad attesterad leverantörsfaktura/kvitto. På fakturan skall ansökans diarienummer anges.

Stiftelseförvaltningen - Ssk Siv Olssons forskningsstiftelse (92100)
Fund group: Cancer

Contributes with 36495 SEK

Beviljade anslag utbetalas av Stiftelseförvaltningen, Region Östergötland, 581 91, Linköping mot inskickad attesterad leverantörsfaktura/kvitto. På fakturan skall ansökans diarienummer anges.


Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionen | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/23611