Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. | Application
Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
Registration number: LIO-23691
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
Application started by: Kristina Tödt, 2008-09-02
Professional title at the time of application: leg sjukgymnast
Work place at the time of application: Lungmedicinska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-12-01
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Kristina Tödt
leg sjukgymnast, Lungmottagningen, SUS Lund

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

  1. LIO-23691 : Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom., Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2008-09-02 , Applicant: Kristina Tödt, Lungmottagningen, SUS Lund
  2. LIO-77521 : Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2009-09-17 , Applicant: Kristina Tödt, Lungmottagningen, SUS Lund

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Mitra Unosson
Sjuksköterska, Medicinska fakulteten
Elisabeth Skargren
universitetslektor, IMH avd sjukgymnastik, Linköpings universitet

Per Jakobsson
MD PhD öl, Lungmedicinska kliniken
Magnus Kentson
Överläkare, Länssjukhuset Ryhov
Kersti Theander
Sjuksköterska, docent, Region Värmland
Elizabeth Häggqvist
Sjukgymnast, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Projektets innehåll

Sammanfattning

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som karaktäriseras av ett begränsat utandningsflöde som endast delvis förbättras av läkemedel. Trötthet är näst efter andfåddhet det vanligaste symtomet vid KOL. Trötthet rapporteras hos flertalet av patienterna med KOL och tröttheten upplevs oftare, längre och svårare. Tidigare studier i projektgruppen visar att nära hälften av patienterna med KOL upplever trötthet som ett av de värsta symtomen och att tröttheten påverkar i större utsträckning fysiska, mentala, och psykosocial funktioner i vardagen. Svårare trötthet är associerat med sämre livskvalitet. Trots att trötthet är ett av de vanligaste symtomen vid KOL så har det inte förrän på senare tid uppmärksammats av forskare. Mekanismerna som ligger bakom upplevelsen av trötthet hos patienter med KOL är inte fullständigt klarlagda.

Den progressiva försämringen av den fysiska kapaciteten vid KOL tillskrivs ofta den ansträngningsutlösta andfåddheten och bentröttheten. Sämre fysisk kapacitet är relaterat med fysisk inaktivtet. Detta resulterar i en negativ spiral med försämrad hälsa där trötthet är möjlig faktor som spelar roll. Sambandet mellan upplevelse av trötthet och fysisk förmåga (aktivitet) behöver studeras.

KOL betraktas som inflammatorisk sjukdom med effekter inte bara i lungan utan även andra organsystem i kroppen så kallade systemiska effekter. Systemiska effekter vid KOL som uppmärksammats är ofrivillig viktnedgång och försämrad muskelfunktion. Studier som analyserat sambandet mellan trötthet och funktions status är få och oss veterligen har sambandet mellan trötthet, muskelfunktion och systemisk inflammation är få.

Huvudsyftet med föreliggande studie är att beskriva förekomst av trötthet och dess påverkan på aktiviteter i det dagliga livet samt att analysera sambandet mellan upplevelsen av trötthet med markörer för systemisk inflammation, kroppskonstitution, funktions status och hälsa.

För denna deskriptiva tvärsnittsstudie kommer ett hundra personer med KOL och 40 kontrollpersoner från allmänna befolkningen att inkluderas. Deltagarna i studien bedöms med avseende på upplevelse av trötthet, trötthetens manifestation, inflammation, kroppssammansättning, funktion och hälsa.

Denna studie kommer att fördjupa kunskapen om faktorer som bidrar till upplevelse av trötthet hos patienter med KOL. Fördjupad kunskap om trötthet ökar möjligheterna för vårdgivare att utveckla strategier för att avhjälpa tröttheten hos patienter med KOL och därmed förbättra livskvaliteten.

Vetenskaplig redovisning

Rapporteringsläge

Lägesrapport

Rapporteringsdatum

2009-09-24

Publikationer

Kristina Tödt. Relationship between fatigue, restriction on functional performance due to fatigue and physical capacity in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Examensarbete i sjukgymnastik (Avancerad nivå), Hälsouniversitetet, 2008.

Decision

Decision date: 2008-12-23

Decision 
Applied sum36 000
Granted sum36 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 36000 SEK


Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/23691