Utveckling av biosyntetiska hornhinnor för transplantation | Application
Utveckling av biosyntetiska hornhinnor för transplantation
Registration number: LIO-25051
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Per Fagerholm, 2008-09-10
Professional title at the time of application: professor
Work place at the time of application: Avd, f, Oftalmologi, INR
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-12-23
Application received by: Region Östergötland
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Per Fagerholm
professor emeritus, IKE-oftalmologi

Ämnesområde

Ämnesområde

Sinnesorgan

Område ansökan huvudsakligen avser

Ögonsjukdomar

Projektinformation

Sammanfattning

Biosyntetiska hornhinnor har utvecklats i samarbete med en forskargrupp i Canada. Efter att ha utvärderats i flera djurarter har efter tillstånd från Läkemedelsverket och Etisk kommitte 10 transplantat inplanterats på människa.Tekniken har varit lamellär, dvs det innersta skiktet av hornhinnan som i dessa fall är friskt, har sparats. Uppföljningen är planerad vara i 12 månader. Inläkningen har fungerat väl. Transplantaten har täckts med epitelceller. 6- månaderskontrollen visar att nervregenerationen inletts och att cellinväxten i transplantaten begynnt om än sparsamt. Känseln börjar återvända och tårproduktionen är normal.
Denna första version är avsedd för hornhinnor där hornhinnevävnaden som gränsar till transplantatet är klar (centrala ärr, keratokonus m fl indikationer) och har beräknats kunna omfatta cirka 50 % av de som transplanteras.
De resterande indikationerna omfattar hornhinnor med mer omfattande ärr,kärlinväxt och grumlingar samt skador på hornhinneendotelet som reglerar hornhinnans vattenbalans. Utvärdering av ett material som bättre motstår smältning av hornhinnans många olika äggvitenedbrytande enzym (MMP:s), som inte sväller men som i ö bibehåller det tidigare materialet egenskaper som tillåter integration med vävnaden, nervregeneration och täckning av ytan med epitel har inletts.
Denna utvärdering har skett efter inplantation hos kanin och detaljanalys av resultaten pågår. Epiteltäckning och nervregeneration fungerar.
Nästa steg är implatation på gris (sk minipigs av typen Göttingen).
Implantationen kommer att ske lamellärt men försök med genomgripande ersättning av alla hornhinnelager planeras. Avsaknaden av svullnad kan betyda att man kan bortse från endotelets status.Är så fallet, kan man använda den säkrare lamellära tekniken också på endotelsjuka ögon. Utvärderingen är såväl klinisk (inkl in vivo konfokalmikroskopi, Optical Coherence Tomograpghy (OCT) mm) som patologisk-anatomisk (inkl. elektronmikroskopisk).
Delar av utvärdering sker på avd f oftalmologi, IKE,Hälsouniversitetet och delar vid Eye Institute ,University of Ottawa,Canada.Sökanden kommer att medverka på bägge stationerna.

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen160 000
Sum160 000

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
160 000160 000 
160 000160 000 

Grant providers for application

Stiftelseförvaltningen - US Stiftelse för medicinsk forskning: Synforskning (92012)
Fund group: Ögonsjukdomar

Contributes with 160000 SEK

Beviljade anslag utbetalas av Stiftelseförvaltningen, Region Östergötland, 581 91, Linköping mot inskickad attesterad leverantörsfaktura/kvitto. På fakturan skall ansökans diarienummer anges.


Utveckling av biosyntetiska hornhinnor för transplantation | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/25051