Fetma under graviditet. Uppföljning av en interventionsstudie gällande psykologiskt välbefinnande bland gravida obesa kvinnor. | Application
Fetma under graviditet. Uppföljning av en interventionsstudie gällande psykologiskt välbefinnande bland gravida obesa kvinnor.
Registration number: LIO-25351
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Ing-Marie Claesson, 2008-09-10
Professional title at the time of application: Barnmorska
Work place at the time of application: Kvinnokliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, Kvinnohälsan
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-05-26
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ing-Marie Claesson
Barnmorska, Barn- och kvinnocentrum

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

 1. LIO-5888 : Fetma under graviditet. Prevention av fetmarelaterade graviditets- och förlossningsproblem. Sökord: obesity, pregnancy, interventionell therapy, Forskningsveckor för landstingsanställda med 3-årig vårdutbildning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2005-11-21 , Applicant: Ing-Marie Claesson, Kvinnokliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, Kvinnohälsan
 2. LIO-7942 : Fetma och graviditet. Prevention - uppföljning av relaterade graviditets- och förlossningsproblem. Sökord: obesity, pregnancy, interventionell therapy, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-09-05 , Applicant: Ing-Marie Claesson, Kvinnokliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, Kvinnohälsan
 3. LIO-11422 : Fetma under graviditet. Uppföljning av en interventionsstudie gällande gravidites- och förlossningsproblem. Sökord: obesity, pregnancy, outcome., Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2007-09-05 , Applicant: Ing-Marie Claesson, Kvinnokliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, Kvinnohälsan
 4. LIO-25351 : Fetma under graviditet. Uppföljning av en interventionsstudie gällande psykologiskt välbefinnande bland gravida obesa kvinnor., Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2008-09-10 , Applicant: Ing-Marie Claesson, Kvinnokliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, Kvinnohälsan
 5. LIO-73441 : Fetma under graviditet. Uppföljning av effekten av ett interventionsprogram under de två första åren efter barnets födelse., Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2009-09-08 , Applicant: Ing-Marie Claesson, Kvinnokliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, Kvinnohälsan

Ansökan avser

Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Gunilla Sydsjö
Professor, Kvinnokliniken Östergötland
Ann Josefsson
Centrumchef, Medicinska fakulteten, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Det är välkänt att feta gravida kvinnor löper en ökad risk för komplikationer under graviditeten och förlossningen. Omåttlig viktökning under graviditeten, bland redan obesa kvinnor, ökar dessa risker. En omåttlig viktökning under graviditeten är också en riskfaktor för en bestående hög vikt efter förlossningen. Det är möjligt att en kontrollerad viktuppgång under graviditeten kan reducera denna riskökning, men det är oklart hur man på bästa sätt stöttar och hjälper en blivande mamma i denna situation.

Vid Kvinnokliniken i Linköping startades i januari 2004 en prospektiv interventionsstudie med bl.a. syfte att, med hjälp av motiverande samtal vid veckovisa besök, stötta den blivande mamman i en livsstilsförändring avseende kost och fysisk aktivitet, och på så sätt nå en liten viktökning, <7 kilo, under graviditeten. 155 obesa gravida kvinnor har deltagit i studien och utgör en indexgrupp. En kontrollgrupp, omfattande 193 obesa gravida kvinnor, erhöll sedvanlig mödrahälsovård vid två andra orter. Samtliga kvinnor är förlösta och i analysen av det insamlade materialet jämförs index- med kontrollgruppen.

Efter förlossningen följs alla kvinnor och barn i såväl interventions- som kontrollgruppen under två år. Vid halvårsvisa besök registreras mammans vikt samt barnets vikt- och längdutveckling. I denna del av projektet kommer de sista kontrollerna att ske under hösten 2008. Därefter påbörjas analys och dokumentation av det insamlade materialet.

Det psykologiska välbefinnandet bland kvinnorna i båda grupperna undersöks under graviditeten, postpartum och under tvåårsuppföljningen. Kvinnorna har under totalt 7 tillfällen fyllt i enkäter innehållande olika mätinstrument (SF-36, Beck Anxiety Inventory, Edinburgh Postpartum Depression Scale, Great Ormond Street Self-Image Profile samt Temperament and Character Inventory). För närvarande pågår analys av enkäter ifyllda under graviditeten och postpartum gällande Beck Anxiety Inventory och Edinburgh Postnatal Depression Scale.

Glukosbelastningar och blodprover (kolesterol, insulin, urat mm) från samtliga kvinnor i studien har analyserats vid två tillfällen under graviditeten samt postpartum. Resultaten av dessa analyser har inte ännu bearbetats. Plasma har dessutom sparats för framtida analyser.

Sjukvårdskostnader för omhändertagande av gravida obesa kvinnor och deras barn är en intressant fråga. Vad kostar en intervention och är det lönsamt? Analys pågår.

"Navelsträngsplasma" bland normalviktiga, överviktiga och obesa kvinnor har samlats in för analys. Hittills har, de i hungerregleringen involverade hormonerna leptin och adiponectin, analyserats. Det råder oklarhet kring hur mammans vikt påverkar leptinkoncentrationerna hos det nyfödda barnet och i en tidigare liten studie har man även sett en viss korrelation mellan leptinhalten i navelsträngsblod och intrauterin tillväxthämning. Vidare kommer nivåerna av insulin och proinsulin hos de nyfödda barnen att studeras.

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

not checked Ja

Decision

Decision date: 2008-12-23

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum90 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 90000 SEK


Fetma under graviditet. Uppföljning av en interventionsstudie gällande psykologiskt välbefinnande bland gravida obesa kvinnor. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/25351