Fetal hemoglobin in development of multidrug resistance cancer cells | Application
Fetal hemoglobin in development of multidrug resistance cancer cells
Registration number: LIO-258401
Medel för Gästforskare
Application started by: Kourosh Lotfi, 2012-02-23
Professional title at the time of application: Universitetsöverläkare
Work place at the time of application: Hematologiklin
Last updated / corrected by: Gästforskare/Resebidrag Beslut, 2012-05-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Kourosh Lotfi
Överläkare/Docent, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård

Forskningsområde

Cancer

Ansökan avser:

Medel för GästforskareKemoterapi spelar en viktig roll i behandlingen av cancersjukdomar. Effektivare kemoterapibehandlingar har under senare år inneburit att allt fler cancerpatienter kan erhålla komplett remission. Förbättringen beror bla på introduktion av nyare och effektivare cytostatika och bättre cytostatikakombinationer. En del patienter svarar ej på behandling eller återfaller i sjukdomen varför behovet av optimering är uppenbart. Inom vår forskningsgrupp pågår nationellt och internationellt mycket konkurrenskraftig forskning om individualiserad behandling av leukemi.
Hög koncentration av fetalt hemoglobin (HbF) är ett känt fenomen hos patienter med hematologiska maligniteter samt solida tumörer och därför har HbF ansetts vara en indirekt tumörmarkör, vars syntes gynnas under cancerutveckling. Vi tror att HbF inte bara är en sådan indirekt markör, utan också en potentiell direkt markör för malignitet. På senare år har Prof Wolk bl a kunnat visa att HbF gener uttrycks även i leukemicellinjer och hos leukemipatienter. HbF uppregleras i ett mycket tidigt utvecklingsstadium (CD34 +, CD19-, CD2-) i leukemiska cellinjer vilket indikerar att HbF kan ha viktiga kliniska implikationer i tidig upptäckt av leukemi eller andra cancersjukdomar.
HbF uttryck uppregleras även efter cytostatikabehandling med bla DNA-demetylerande cytostatika. Upptäckten av HbF i leukemiceller bevisar att cytostatik behandling påverkar genuttrycket. Nyligen har vår forskar grupp upptäckt ökade HbF nivåer i resistenta cellinjer samt hos cellinjer som inkuberas med cytostatika (Artikeln inskickad till Cancer Research). Vi har visat att hämning av multidrug efflux pumpen (P-glykoprotein, en känd resistansmekanism hos flera cancersjukdomar) minskade HbF produktion. Vår forskargrupp har visat denna korrelation på DNA-nivå och vi har även kunnat farmakologiskt hämma uttrycket av HbF och resistensutvecklingen genom att minska HbF-uttrycket.
För att utvärdera betydelsen av HbF, som en direkt markör i leukemipatienter har vi utarbetat ett enkelt och effektivt immunhistokemiskt protokoll för färgning av dessa celler i benmärgen hos AML och KML patienter (CD13 för AML och CD10 för KML). Parallellt har vi också använt samma metod för färgning av HbF positiva och HbF negativa cellinjer.
Prof. Moshe Wolk insats blir att hjälpa till att bygga upp metodik för detektion och kartläggningen av olika HbF proteiners uttryck och detta projekt har påbörjats. Därefter ska uttrycket av dessa ev nya markörer studeras på kliniskt material från patienter med kronisk lymfatisk leukemi samt akut myeloisk leukemi.

Decision

Decision date: 2012-08-14

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Gästforskare
Lön inkl LKP 54,2%400 0000 
Resekostnader
 15 0000 
Hyreskostnader
lägenhet i Linköping24 0000 
Drift
anslag finns300 0000 
sum739 0000 

Fetal hemoglobin in development of multidrug resistance cancer cells | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/258401