Hypersleep; effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården-en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet | Application
Hypersleep; effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården-en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet
Registration number: LIO-28861
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Anders Broström, 2008-09-19
Professional title at the time of application: Leg sjuksköterska, Universitets adjunkt, Medicine Doktor
Work place at the time of application: Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping samt Institutionen för medicin och vård (IMV) H
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2008-12-01
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Anders Broström
Leg sjuksköterska, Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

  1. LIO-11914 : Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet., Forskningsveckor för DISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2007-09-18 , Applicant: Anders Broström, Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
  2. LIO-28861 : Hypersleep; effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården-en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
    Rejected Rejected
    application started: 2008-09-19 , Applicant: Anders Broström, Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping

Ansökan avser

Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med medellång vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Eva Svanborg
Professor emerita, överläkare, Neurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys

Fredrik Nyström
Professor, överläkare, ämnesföreträdare i internmedicin, Endokrinmedicin Linköping, Medicinska fakulteten
Roll i projektet:
Hypertoniforskare
Produktionsenhet:
Universitetssjukhuset i Linköping
Postadress:
58185 Linköping
Toste Länne
Professor, överläkare, Medicinska fakulteten
Roll i projektet:
Artärstelhetsforskare
Produktionsenhet:
Universitetssjukhuset i Linköping
Postadress:
581 85 Linköping
Lena Harder
överläkare, Avd f neuropysiologi RC US
Roll i projektet:
Klinisksömnapnéexpert
Produktionsenhet:
Avd Klin Neurofys, Universitetssjukhuset i Linköping
Postadress:
58185 Linköping
Martin Ulander
Specialistläkare, Neurofysiologiska kliniken i Linköping
Roll i projektet:
Sömnapnéforskare
Produktionsenhet:
Avd Klin Neurofys, Universitetssjukhuset i Linköping
Postadress:
58185 Linköping
Fredrik Uhlin
Leg. Sjuksköterska, Forskare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten, Annan
Roll i projektet:
Artärstelhetsforskare
Produktionsenhet:
Njurmed klin, Universitetssjukhuset i Linköping
Postadress:
58185 Linköping
Jan Wiberg
Överläkare, Sektionschef Lungmedicin Länssjukhuset Ryhov, Lungmedicinskakliniken, Länssjukhuset Ryhov
Roll i projektet:
Klinisksömnapnéexpert
Produktionsenhet:
Lungmed klin, Länssjukhuset i Ryhov
Postadress:
551 85 Jönköping
Jan Albers
Leg Sjuksköterska, Medicinkliniken, Lungmedicinsk dagvård
Roll i projektet:
CPAPsjuksköterska
Produktionsenhet:
Lungmed dagvård, Länssjukhuset Ryhov
Postadress:
551 85 Jönköping
Anna Stålkrantz
Sjuksköterska, Länssjukhuset Ryhov Lungmedicin
Roll i projektet:
CPAPsjuksköterska
Produktionsenhet:
Lungmed klin, Länssjukhuset Ryhov
Postadress:
551 85 Jönköping
Jan Mårtensson
Föreståndare, Professor, Hälsohögskolan
Roll i projektet:
Omvårdnadsforskare
Produktionsenhet:
Primärvårdens FoU enhet, Jönköping
Postadress:
551 85 Jönköping
Kjell Ydreborg
överläkare, Öron-Näs-Hals kliniken Länssjukhuset Ryhov
Roll i projektet:
Klinisksömnapnéexpert
Produktionsenhet:
Öron näs hals klin, Länssjukhuset i Jönköping
Postadress:
551 85 Jönköping
Ola Sunnergren
Överläkare, docent, Länssjukhuset Ryhov
Roll i projektet:
Sömnapnéforskare
Produktionsenhet:
Öron näs halsklin, Länssjukhuset Ryhov
Postadress:
551 85 Jönköping
Per Nilsen
Civilekonom, Handelshögskolan, Sthlm, Medicinska fakulteten, Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten
Roll i projektet:
Beteendevetare
Produktionsenhet:
Socialmedicin och folkhälsovetenskapl centrum, IMH, Hälsouniversitetet
Postadress:
58185 Linköping

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Bakgrund
Obstruktiv sömnapné(OSA) är en vanlig form av sömnrelaterad andningsstörning. OSA är associerad med försämrad livskvalitet, ökad morbiditet och mortalitet. OSA definieras som upprepade episoder av avsaknad av luftflöde under minst 10 sekunder trots bibehållna andningsrörelser, orsakat av obstruktion av övre luftvägen. Apnea-hypopnea index(AHI; apnéer och hypopnéer per timme) ses som ett mått på svårighetsgraden av OSA. Förekommer påverkan på det dagliga livet kallas tillståndet OSA syndrom (OSAS). OSAS anses vara associerat till hypertoni och är en betydande riskfaktor för utveckling av kardiovaskulärsjukdom. Förstahandsbehandling är CPAP. Ett fåtal studier med låg vetenskaplig kvalitet har genomförts och visar på sänkningar av blodtryck och förbättrad överlevnad av CPAP. Följsamhet till CPAP är ett stort problem. Ingen konsensus finns för CPAP utprovning eller patientutbildning.

Målsättning
Att via multiprofessionell samverkan utveckla diagnostik, behandling och patientutbildning för hypertoniker med OSAS där CPAP behandling introduceras.

Hypoteser
1. Hur kan en individ med låg/hög risk för OSAS på en hypertonimotagning karakteriseras med avseende på farmakologiskprofil, psykosociala faktorer och fysiologiska parametrar?
2. Kan tidig diagnostik och OSAS-behandling minska risk för kardiovaskulära händelser och död hos hypertoniker med OSAS inom primärvård?
3. Vilka faktorer korrelerar med hög respektive låg följsamhet och hög respektive låg subjektivt skattad biverkningsprofil vid CPAP-behandling mot OSAS?

Arbetsplan
I steg 1 tillfrågas 2500 konsekutivt utvalda individer med hypertoni på 5 vårdcentraler. En klinisk bedömning av risk för OSA görs, blodtryck och kroppsmått mäts. Insamling av data via självskattningsskalor rörande kost, fysisk aktivitet, riskfaktorer för OSAS, benägenhet att förändra vanor, personlighet, depressiva symptom, insomni, dagsömnighet och livskvalitet görs.
I steg 2 kallas de ca 600-800 personer med hög risk för OSA till en objektiv registrering av andning under sömn.
I steg 3 erbjuds de ca 500 personer där OSAS verifierats CPAP. Randomisering utifrån svårighetsgrad av andningsstörning. Mätning av artärstelhet och blodprovstagning görs. Interventionsgruppen erhåller tilläggsinformation samt ordineras FaR.
I steg 4 följs samtliga under 5 år med avseende på livskvalitet, kardiovaskulära händelser och död.

Betydelse
Projektet kan ge ökad samverkan mellan olika instanser och professioner kopplade till diagnostik, behandling och egenvårdsutbildning av OSAS. Om positiva effekter uppnås kan det leda till ökad livskvalitet, minskad morbiditet och mortalitet vid hypertoni och OSAS.

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

not checked Ja

Decision

Decision date: 2008-12-23

Decision 
Applied sum225 000
Granted sum0

Hypersleep; effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården-en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/28861