Stressreaktioner i samband med vård av smittsam och isolerad patient. | Application
Stressreaktioner i samband med vård av smittsam och isolerad patient.
Registration number: LIO-29961
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
Application started by: Boo Jarhall, 2008-09-23
Professional title at the time of application: Sjuksköterska
Work place at the time of application: Infektionskliniken US, avd 44
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-28
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Boo Jarhall
Smittskyddssjuksköterska, Smittskyddsenheten

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Per Follin
Smittskyddsläkare, docent, Koncernkontoret
Mitra Unosson
Sjuksköterska, Medicinska fakulteten
Nina Nelson
Överläkare, professor, FoU-chefläkare i Landstinget i Östergötland

Inger Larsson
Barn- och ungdomskliniken, US, Linköping
Susanna Bingerud
Infektionskliniken, avd 44
Ann-Sofie Thelander
Landstinget i Jönköping, Infektionskliniken (sektion 1-3)
Ingvor Andersson
Bitr. verksamhetschef, Barnhälsovården Region Jönköpings län

Projektets innehåll

Sammanfattning

Förekomsten av multiresistenta bakterier ökar i samhället. När individer med multiresistenta bakterier handläggs i sjukvården innebär vården ofta olika grader av avskildhet (isolering) i syfte att förhindra smittspridning. För den enskilde patienten kan detta dock upplevas negativt (särbehandling, ensamhet, stigmatisering etc.). För den vårdande personalen kan situationen kring en isolerad patient likaså utgöra en extra belastning. Den potentiella risken, att själv bli smittad, kan innebära ett stressmoment.

Syftet med projektet är att värdera hur isolering och smittrisk påverkar stressmarkörer hos såväl vårdpersonal som patienter. Inom området finns mycket begränsad vetenskaplig dokumentation. Ett fåtal undersökningar har belyst patienternas situation, än färre undersökningar har gjorts på vårdpersonal som vårdar isolerade patienter.

I ett första delarbete kommer sextio sjuksköterskor anställda vid infektions- respektive barnklinikerna i Linköping och Jönköping att delta. Med salivprovtagning kommer kortisol att analyseras som en biologisk stressmarkör i salivprover. Metoden är etablerad, vetenskapligt dokumenterad och analyserna kommer att göras på ackrediterat laboratorium. För att få fram individens normala dygnsvariation av kortisol tas prov enligt standardiserat schema som jämförande basalnivå. För värdering om ett vårdmoment innebär en stressor, mäts kortisol före och efter arbetsmoment utförda på smittsamma/isolerade respektive icke smittsamma/isolerade patienter. Med etablerade enkätverktyg skall variabler som "sinnesstämning" och "kronisk arbetsrelaterad stress" bedömas (Mood Scale, Effort-Reward Imbalance scale).

Vetenskaplig redovisning

Rapporteringsläge

Lägesrapport

Rapporteringsdatum

2010-12-17

Decision

Decision date: 2008-12-23

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum72 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 72000 SEK


Stressreaktioner i samband med vård av smittsam och isolerad patient. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/29961