Hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård för patienter vårdade för sepsis – kan vi vända en negativ trend med hjälp av PIRO modellen? | Application
Hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård för patienter vårdade för sepsis – kan vi vända en negativ trend med hjälp av PIRO modellen?
Registration number: LIO-300481
Medel för Resebidrag
Application started by: Lotti Orwelius, 2012-09-06
Professional title at the time of application: Medicine doktor /Intensivvårdssjuksköterska
Work place at the time of application: Intensivvårdskliniken Östergötland
Last updated / corrected by: Anna Lena Nylander, 2017-04-13
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Lotti Orwelius
Docent /Intensivvårdssjuksköterska, Enheten för hälsoanalys, Sinnescentrum

Klinik

Intensivvårdskliniken US

Ansökan avser

Medel för Resebidrag

Forskningsområde

Anestesi och intensivvård

PIRO projektet (PIRO; Predisposing, Infection, Responce, Organ dynfunction) är ett pågående Europeiskt multicenter projekt för sepsis patienter, där Sverige inte deltar.
Syftet med projektet är att utveckla och validera en klassificeringsmodell(biomarkörer)för kliniskt bruk för att erhålla en tidigare anamnes och ett evidensbaserat bättre omhändertagande av patienter med sepsis i syfte att sänka incidens, morbiditet och mortalitet.
Portugal, som deltar i PIRO projektet, mäter förutom biomarkörer dessutom patienternas outcome i form av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL), posttraumatisk stress (PTSD)och minnespåverkan.
Huvudansvarigt centra för outcome mätningen är fakulteten DCIDES - Department of Health
Information and Decision Sciences och CINTESIS - Center for Research
in Health Technologies and Information Systems vid Medicinska fakulteten, Universitetet i Porto.

Som forskare på outcome efter intensivvård och specifikt HRQoL är jag inbjuden till universitetet i Porto för medverkan i PIRO projektet och där ansvarig för analys av outcome data.
Min medverkan är planerad till deltagande vid Universitetet i Porto, Portugal från 1 juli 2012 till 30 juni 2013.

Forskningen med min medverkan genomförs i två steg;
1. Analysarbete på insamlad grunddata avseende HRQoL, PTSD, ångest och minnespåverkan.
2. Resultat efter analys av outcome testas, valideras och införs i PIRO modellen.

Steg 1: 1 juli 2012 till 31 december 2012 pågår för närvarande på plats vid universitetet i Porto. Finansiering för detta har sökts och bifallits i form av forskningsstipendium från universitetet i Porto.
Steg 2: 1 januari 2013 till 30 juni 2013.

Denna ansökan avser 4 månader av steg 2.
Arbetet sker vid universitetet i Porto, Portugal

Tidsplan för aktuell ansökan under 2013;
Mars - Statistiskt analysarbete för faktorer avseende HRQoL och övrig outcome i PIRO modellen
April - Bearbetning och validering av data och resultat
Maj - Skrivprocess
Juni - Skrivprocess

Rapport

Analys av insamlad grunddata för sepsis patienterna avseende HRQoL visar att sepsis patienterna inte skiljer sig i skattad HRQoL jämfört med övriga patienter vårdade på IVA (1). Detta är den första studie som visar det. Även om sepsis förvärvad innan ankomst till sjukhuset innebär en högre sjuklighet, längre vårdtid (IVA och sjukhus) och högre dödlighet skattar de som överlever ingen signifikant skillnad i HRQoL 6 månader efter utskrivning från IVA. I våra analyser har vi förutom att justera för ålder och kön även justerat för co morbiditet, vilket visade sig vara den mest utslagsgivande variabeln. Lågt skattad HRQoL beror således till största delen på tidigare sjuklighet (förvärvad innan IVA perioden).
Resultatet gjorde att vi i våra fortsatta analyser inkluderade data för samtliga intensivvårdspatienter avseende PTSD, ångest och depression. Detta för att uppnå ett högre Power (313 patienter mot tidigare 91 stycken). Vid analys för PIRO kan dessa patienter med lätthet säranalyseras. Analyserna för hela gruppen visar att PTSD, ångest och minnen relaterat till HRQoL är väldigt komplext. Overkliga minnen från IVA ökar risken för PTSS och ökad risk för PTSS påverkar HRQoL negativt. Men univariat analys av overkliga minnen från IVA visar att de påverkar HRQoL positivt, dvs att ha minnen från IVA, overkliga eller verkliga är bättre än att inte ha några minnen alls. Slutsatsen från analyserna är att materialet avseende sepsis patienterna antagligen är för litet för att kunna inkluderas i PIRO modellen. Vår ambition är därför att inkludera Sverige i PIRO studien. Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)kommer att inbjudas i studien och befintliga och till viss del ny data i SIR behöver då insamlas. Uppstartstiden för detta beräknas ske hösten 2014 med planerad start våren 2015.

Publikationer

1. Orwelius L., Lobo C., Teixeira Pinto A. et al. Sepsis patients do not differ in Health-related quality of Life compared with other ICU patients. Acta Anaesthesiologica Scandinavia 2013; doi:10.1111/aas.12164

2. Orwelius L., Teixeira Pinto A.,Lobo C.et al. The role of memories for Health-related quality of Life after ICU care: an unforgettable controversy? Submitted juni 2014

Decision

Decision date: 2012-12-04

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
Lön inkl LPK 54% i 4 månader238 392180 000 
Resekostnader
Resa t/r Linköping - Porto med tåg och flyg. Transport med buss i Porto 310:-/mån.9 6409 640 
Hyreskostnader
6000:-/månad i 4 månader24 00018 000 
Traktamente (50%)
El och vatten 680:-/mån. Internet 200:-/ mån. Telefonabbonemang 500:-/mån.
Tvätt 210:-/mån.
Totalt 6360:- minus 50%
3 1803 180 
Traktamente (25%)
El och vatten 680:-/mån. Internet 200:-/ mån. Telefonabbonemang 500:-/mån.
Tvätt 210:-/mån
Totalt 6360:- minus 75%
1 5901 590 
sum276 802212 410 

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Medel för Resebidrag

Contributes with 212410 SEK


Hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård för patienter vårdade för sepsis – kan vi vända en negativ trend med hjälp av PIRO modellen? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/300481