Närstående till personer med demens – deras situation, syn på betydelsefullt stöd och mottagande av service | Application
Närstående till personer med demens – deras situation, syn på betydelsefullt stöd och mottagande av service
Registration number: LIO-32001
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Barbro Krevers, 2008-09-26
Professional title at the time of application: Fo ass, Med. dr.
Work place at the time of application: Inst. för medicin och hälsa (IMH), avd. för sjukgymnastik
Last updated / corrected by: Jennie Stenman, 2011-12-20
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Barbro Krevers
Universitetslektor, Inst. för medicin och hälsa (IMH), avd. för hälso- och sjukvårdsanalys

Ämnesområde

Ämnesområde

Vårdvetenskap

Område ansökan huvudsakligen avser

Geriatrik

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund
Närstående utför stora stödinsatser. Studier visar att många närstående till personer med demens upplever en hög belastning och därför behöver stöd själva. Tyvärr råder det brist på större studier som visar vad närstående, i förhållande till belastningsgrad, anser är betydelsefulla typer av stöd och i vilket utsträckning närstående får detta stöd.
Den planerade studien baseras på ett urval av svenska data från ett stort europeiskt forskningsprojekt, EUROFAMCARE, som de sökande har deltagit i. EUROFAMCARE har som syfte att undersöka situationen för närstående till äldre personer och hur olika typer av stöd och service används och fungerar för dem och den de ger stöd till.

Syfte
Syftet med den aktuella studien är att undersöka vad närstående till personer med demens uppfattar är betydelsefulla typer av stöd och service i relation till upplevd belastningsgrad, samt att undersöka om närstående får detta stöd och service.

Frågeställningar
Vilken typ av stöd och service anser närstående till personer med demens är mycket betydelsefulla för dem?
Anser de att dessa är tillgodosedda för dem?
Vilka stödinsatser gör närstående till personer med demens?
Finns det angående ovanstående frågor någon skillnad mellan närstående som anser att de har en högre respektive lägre negativ belastning i sin situation som stöd/vårdgivare?

Metod
Den aktuella studien baseras på samma urvalskriterier som i EUROFAMCARE dvs. att närstående ska ge stöd minst 4 tim/vecka till någon som är 65 +, samt ytterligare kriterier att den person närstående ger stöd till ska ha demens och bo i sitt ordinarie boende, dvs. ej i särskilt boende. Studiedeltagarna är indelade i två grupper, en grupp med högre negativ belastning (HögNeG) i sin situation som stöd/vårdgivare och en grupp med lägre negativ belastning (LågNeG). Indelningen baseras på medianvärdet på delskalan ”negativ påverkan” i instrumentet COPE index för hela det svenska materialet i EUROFAMCARE-projektet (n 921).
I den aktuella studien ingår 110 närstående, medelåldern är 67 år och 69 % är kvinnor. LågNeG omfattar 39 och HögNeG 71 närstående. Studiedeltagarna kommer från och västra och östra Götaland samt södra Norrland.
Datainsamlingen är genomförd med intervjuer främst per telefon utifrån strukturerat frågeformulär med frågebatterier och prövade instrument.

Förväntat resultat/klinisk betydelse
Denna studie bidrar med kunskap om vilka typer av stöd närstående anser är mycket betydelsefulla för dem och om det skiljer mellan olika grupper t ex utifrån belastning. Denna typ av kunskap är en viktig förutsättning för att kunna utveckla riktat stöd till närstående i olika situationer. Det är också viktigt att känna till vilken typ och omfattning av insatser närstående gör. Genom att ge bra stöd till närstående kan det förebygga ohälsa hos dem samt understödja att närstående ska kunna vara ett gott stöd till personen med demens.

Handledare/Medarbetare

Jenny Alwin
Universitetslektor, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Medarbetarens roll i projektet:
Medlem i projektgruppen, genomför dataanalys och publikationsarbete
Tid i procent av heltid:
100 % x 8 veckor
Lönekostnad (summeras under lön i äskandet):
23 000 kr/månad + LKP + semstertillägg tillkommer
Birgitta Öberg
Professor,leg sjukgymnast, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet
Medarbetarens roll i projektet:
Medarbetare i projektledning, analysarbete och publikationsarbete

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen105 000
Sum105 000

Populärvetenskaplig rapport

Resultat

Resultat visar att för båda grupperna av närstående till personer med demens var det mycket betydelsefullt att få information om hälsa och sjukdom avseende personen med demens och om hur de kunde få tillgång till stöd och hjälp. Det var också mycket betydelsefullt att få möjlighet att prata med någon om sin situation som närstående. Data visade endast en signifikant skillnad mellan grupperna, en högre andel av närstående med hög negativ påverkan (HögNeG) ansåg att det var mycket betydelsefullt att kunna delta i andra aktiviteter än att ge stöd till personen med demens. Det fanns också indikation på att en högre andel av närstående i låg negativ påverkan (LågNeG) ansåg att information om sjukdomen som mycket betydelsefull. Det fanns en stor variation mellan hur de typer av stöd och service som ansågs mycket betydelsefulla blev tillgodosedda.

Diskussion

Denna studie tyder på att det finns få skillnader mellan grupper av närstående som upplever högre respektive lägre negativ belastning när det gäller vad som är viktiga typer av stöd och service.
Sammantaget anser många närstående att det är mycket betydelsefullt att få information hälsa och sjukdom avseende personen med demens och att få information om tillgängligt stöd och service samt att få tillgång till avlösning och rådgivning. Det finns dock stora individuella variationer inom gruppen närstående om vilka specifika typer av stöd och service som är betydelsefulla för dem. Det pekar på att det är viktigt att i kliniskt arbete och i utveckling av stöd för närstående föra individuella samtal om vad som är betydelsefullt stöd för just henne eller honom.

Publikationer

Vetenskaplig artikel:
Jenny Alwin, Birgitta Öberg and Barbro Krevers. Support/services among family caregivers of persons with dementia - perceived importance and services received. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2010, 25, 240-248.

Avhandling:
Jenny Alwin
Assessment of Support Interventions in Dementia: Methodological and Empirical Studies. 2010.

Kommentar

Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland anslog 8239 kr till denna studie.

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
105 0008 239 
105 0008 239 

Grant providers for application

Stiftelseförvaltningen - Stiftelsen för geriatrisk forskning i Linköping (92107)
Fund group: Geriatrik

Contributes with 8239 SEK

Beviljade anslag utbetalas av Stiftelseförvaltningen, Region Östergötland, 581 91, Linköping mot inskickad attesterad leverantörsfaktura/kvitto. På fakturan skall ansökans diarienummer anges.


Närstående till personer med demens – deras situation, syn på betydelsefullt stöd och mottagande av service | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/32001