Delaktighet i dokumentation och vårdbeslut hos inneligande patienter med diabetes typ 1, diabetes typ 2, ulcerös colit och mb chron. | Application
Delaktighet i dokumentation och vårdbeslut hos inneligande patienter med diabetes typ 1, diabetes typ 2, ulcerös colit och mb chron.
Registration number: LIO-33021
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
Application started by: Hanna Vestala, 2008-09-29
Professional title at the time of application: Sjuksköterska
Work place at the time of application: Landstinget i Östergötland. Endokrin och magtarmmedicin, avdelning 18
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2010-12-30
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Hanna Vestala
Sjuksköterska, Hjärt- och Medicincentrum

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Gunilla Hollman Frisman
Lektor , Medicinska fakulteten

Projektets innehåll

Sammanfattning

I hälso- och sjukvårdslagen finns krav på delaktighet, vilket dagens sjukvård inte lever upp till. Med utgångspunkt i patientens livssituation kan vilja till delaktighet och ansvar för sjukdom tillvaratas och patientens aktiva deltagande stödjas. Genom gemensam dokumentation, patient och sjuksköterska, parallellt med sjukvårdens dokumentation kan patienter som har sin egen hälsodokumentation ges ökat ansvar vilket i förlängningen verkar hälsofrämjande.

Under 2008 har ett nytt elektroniskt journalsystem tagits i bruk. I samband med detta är avsikten att undersöka hur och om det elektroniska systemet kan anpassas till ökad delaktighet i vårdbeslut för patienter med kronisk sjukdom. Genom gemensam dokumentation där patienten är en respekterad samarbetspartner kan empowerment hos patienten stärkas och sjuksköterskans dokumentation förbättras.

Syfte är att utvärdera om delaktighet vid dokumentation och vårdbeslut hos inneliggande patienter med diabetes, ulcerös colit och mb chron påverkar patientens upplevelse av delaktighet, självkänsla, copingförmåga, empowerment och eventuell nedstämdhet.

Studien är designad som en interventionsstudie där inneliggande patienter över 18 år randomiseras till intervention / kontrollgrupp. Interventionen innebär att aktivt delta i gemensam dokumentation med sjuksköterska dagligen, utskrift av dokumentation lämnas därefter till patienten. I samband med utskrivning ombeds patienten att besvara enkäter avseende delaktighet, empowerment, självförtroende, coping och nedstämdhet. Den grupp som randomiserats till kontrollgrupp ombeds att besvara enkäter avseende delaktighet, empowerment, självförtroende, coping och nedstämdhet vid utskrivning från avdelningen. Utifrån powerberäkning behövs 40 personer per grupp.

Resultat av studien kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift och kommer förhoppningsvis att medföra ett förändrat arbetssätt inte bara på klinken där studien genomförs utan även inspirera andra till att öka patientens delaktighet.

Vetenskaplig redovisning

Rapporteringsläge

Lägesrapport

Rapporteringsdatum

2010-11-22

Populärvetenskaplig sammanfattning av resultat

Studien "Can participation in documentation influence experiences of involvement in care decision making- a pilot study of inpatient's with chronic disease" syftade till att ta reda på om patienter som fick delta i omvårdnadsdokumentationen under sin vistelse på en vårdavdelning kände sig mer delaktiga i de vårdbeslut som fattades jämfört med en kontrollgrupp som inte erbjöds att delta i dokumentationen. Deltagarna i studien skulle ha en kronisk sjukdom som varit diagnosticerad i minst ett år, de skulle vara över 18 år, förstå talad och skriven svenska och inte lida av någon kognitiv nedsättning. De skulle även vårdas på en viss vårdavdelning där studien genomfördes. Det var svårt att rekrytera patienter till studien, endast 39 deltog. Detta ledde till att det var svårt att dra några säkra slutsatser utifrån studiens resultat. Det hittades inga skillnader mellan interventionegruooen, som deltog i omvårdnadsdokumentationen, jämfört med kontrollgruppen med avseende till önskan att vara delaktig i vårdbeslut, eller upplevelsen av delaktighet i vårdbeslut. Däremot visade det sig att en del patienter inte hade tillräckliga kunskaper om sin sjukdom för att känna att de skulle kunna vara delaktiga i sin vård. De verkade heller inte veta vad skillnaden mellan medicinsk vård och omvårdnad är. För sjuksköterskor är det en viktig uppgift att arbeta med patientundervisning. Det är också viktigt att sjuksköterskan kan bedöma patientens önskemål och behov av att vara delaktig i vårdbeslut.

Publikationer

Hitills har studien ej publicerats.

Decision

Decision date: 2008-12-23

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum36 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 36000 SEK


Delaktighet i dokumentation och vårdbeslut hos inneligande patienter med diabetes typ 1, diabetes typ 2, ulcerös colit och mb chron. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/33021