Trombocytreaktivitet och inflammation vid endogen depression. | Application
Trombocytreaktivitet och inflammation vid endogen depression.
Registration number: LIO-33201
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Petter Järemo, 2008-09-29
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset
Last updated / corrected by: Beslut Stiftelseförvaltningen, 2008-12-15
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Petter Järemo
Överläkare, Medicinkliniken i Norrköping

Ämnesområde

Ämnesområde

Psykiatriska sjukdomar

Område ansökan huvudsakligen avser

Psykiatriska sjukdomar

Projektinformation

Sammanfattning

Bakgrund: Endogen depression är en allvarlig sjukdom och särskilt dör många individer med depression på grund av självmord. Vidare har dessa patienter en ökad risk för att få åderförkalkning. Vid depression har det beskrivits att trombocyterna (blodplättar) är mer benägna att reagera. Vidare har depressiva patienter tecken på en kraftigare inflammation med högre snabbsänka i blodet. Detta kan vara en länk till åderförkalkning. Därför är depression associerat med både hjärtsjukdom och stroke.
Syfte: Tillsammans med den psykiatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset (VIN) vill vi studera trombocyters benägenhet att reagera och det inflammatoriska svaret vid endogen depression. Vidare vill vi undersöka om dessa variabler kan relateras till depressionens svårighetsgrad. Dessutom vill vi se om ett dåligt svar på given behandling kan relateras till avvikande laboratoriesvar.
Tidigare projekt på VIN: På medicinkliniken VIN har vi länge arbetat vetenskapligt med vanliga folksjukdomar. Exempel är hjärtinfarkt, graviditetsförgiftning och reumatiska sjukdomar. Nu arbetar vi även med stöd av lokala och nationella stiftelser med stora vetenskapliga projekt där vi studerar trombocyter och inflammation vid Alzheimer´s sjukdom, förmaksflimmer och stroke.
Patienter: 50 individer som vårdas på sjukhus med allvarlig endogen depression undersöks. Vi kommer även att studera 20 personer med mycket allvarlig sjukdom det vill säga depressiva människor, som gjort självmordsförsök. Vi använder 20 friska blodgivare som kontroller.
Metoder: Markörer som speglar trombocyters benägenhet att reagera och det inflammatoriska svaret analyseras. Vidare bestäms olika aktivitetsmarkörer i blodet som speglar trombocyter, monocyters (vita blodceller) och de neutrofilas (vita blodceller) aktivitet i blodet. Svaret på given behandling utvärderas och återfall i sjukdomen under två års registreras. Vi undersöker om de biologiska processer som dessa laboratorieparametrar speglar påverkar sjukdomens prognos.
Hur långt har studien kommit idag?: Vi har av Er stiftelse fått ett anslag på 75 000 kr. Detta anslag har inte använts. Vi har förankrat studien på den psykiatriska kliniken på VIN. Vidare har vi börjat skriva ansökan till etisk kommitté. Ett ytterligare anslag från Er gör det möjligt att anställa en biomedicinsk analytiker 50 % i tio månader.
Betydelse: Vår studie är teoretisk intressant då den kan förklara varför patienter med depression ofta får svår åderförkalkning. Det är även intressant att relatera depressionens svårighetsgrad till trombocyters benägenhet att reagera och till inflammation. Hittar vi betydande förändringar kan detta i förlängningen öppna för nya behandlingsmetoder för att undvika återfall i sjukdomen. Då skulle man vid en kraftig inflammation och ”mer reaktiva” trombocyter kunna behandla mer aggressivt med mediciner som påverkar trombocyter och inflammation.

Handledare/Medarbetare

Micha Milovanovic
Docent. Universitetslektor., Linköpings Universitet. Instutionen för samhälls och välfärdsstudier (ISV)
Medarbetarens roll i projektet:
M. Milovanovic är doktorand vid Hälsouniversitetet i Norrköping. Han kommer att övervaka det praktiska arbetet det vill säga provtagning och analysarbete. Vidare kommer han att lära upp den nyanställda biomedicinska analytikern. Han kommer även att tillsammans med P. Järemo att sammanställa data och göra råarbetet när forskningsresultaten sammanställs i artikelform.

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen139 000
Sum139 000

Populärvetenskaplig rapport

Resultat

Förra året tilldelades vi 75 000 kronor för vårt depressionsprojekt från Er stiftelse. Detta anslag har ännu inte tagits i anspråk. Vi har nu förankrat studien hos ansvariga läkare på Vrinnevisjukhusets psykiatriska klinik. Vidare har vi börjat skriva på ansökan till etisk kommitté. Ett nytt anslag från Er vore av mycket stort värde. Detta då det möjliggör att vi kan anställa en biomedicinsk analytiker/ framtida doktorand 10 månader på 50 %. På så sätt kan den nyanställde få en adekvat introduktion vilket är nödvändigt eftersom trombocytbiologi är mycket svårt.

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
139 0000 
139 0000 

Trombocytreaktivitet och inflammation vid endogen depression. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/33201