Centralnervösa mekanismer bakom feber och andra symtom på inflammation | Application
Centralnervösa mekanismer bakom feber och andra symtom på inflammation
Registration number: LIO-34941
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland 2008
Application started by: Daniel Björk, 2008-09-30
Professional title at the time of application: Registrerad Fo-stud, läkarstudent
Work place at the time of application: IKE, Avd för cellbiologi
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2008-12-23
Application received by: Region Östergötland
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Daniel Björk
Registrerad Fo-stud, läkarstudent, IKE, Avd för cellbiologi

Ämnesområde

Ämnesområde

Nervsystemet

Område ansökan huvudsakligen avser

Nervsystemet

Projektinformation

Sammanfattning

Ansökan avser fortsättning på projekt som år 2007 beviljades anslag från Wahlströms utb fond.

Vanliga inflammatoriska symptom som feber, aptitlöshet och ökad smärtkänslighet utlöses av hjärnan. Lika allmänmänskliga som handikappande orsakar dessa symtom inte sällan omfattande lidande. Bland de hårdast drabbade återfinns patienter med kroniska inflammatoriska tillstånd som reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom, liksom ofta cancersjuka individer. Tidigare resultat från vår grupp tyder på att celler i hjärnans blodkärl (endotelceller) fungerar som budbärare mellan immunsystemet och hjärnan, och att normal funktion hos dessa celler är nödvändig för feber vid inflammation. Mekanismen bygger i korthet på att inflammatoriska ämnen i blodet (cytokiner) utlöser bildning av det inflammatoriska ämnet prostaglandin E2 i hjärnans blodkärlsceller, vilka utgör en del av blod-hjärnbarriären (BBB). Prostaglandin E2 diffunderar in i hjärnan och påverkar områden som reglerar olika aspekter av det inflammatoriska svaret, däribland feber och aptitlöshet. Kartläggningen av denna signalväg bygger främst på indirekta iakttagelser, varför vår avsikt är att testa betydelsen av prostaglandinbildning i kärlcellerna på ett direkt sätt med metoder som påverkar enbart de celler vi är intresserade av (delprojekt 1). Detta är möjligt med modern transgenteknik, som medger manipulation av gener i specifika celltyper hos fösöksdjur (möss). Genom att kombinera transgenteknik och RNA-interferens in vivo skall vi, selektivt i hjärnans endotelceller, manipulera gener som är viktiga för prostaglandinbildning, och sedan studera konsekvenserna för inflammatoriska symptom. Vi ämnar även kartlägga mekanismerna bakom den feber- och smärtstillande effekten hos Paracetamol (Alvedon, Panodil; delprojekt 2).

Mina studier av COX-2 och inflammatorisk aktivering av BBB har under det gångna året fått mig att inse behovet av verktyg för att selektivt kunna slå ut flera inflammations-relaterade gener i hjärnans endotel, inte enbart de som är direkt inblandade i bildning av prostaglandiner. Ett verktyg varmed man kan åstadkomma detta saknas idag, varför jag påbörjat arbetet med att skapa en transgen muslinje som med sk. Cre/loxP-teknik kan inaktivera specifika gener selektivt i hjärnans endotel (delprojekt 3). Om denna muslinje fungerar, kommer den att utgöra ett mycket kraftfullt verktyg för studier av olika geners funktion i BBB också inom angränsande forskningsområden.

Sammantaget kommer mina studier öka förståelsen för mekanismerna bakom några av våra vanligaste sjukdomssymtom. Studierna förväntas även vara av relevans för utveckling av symptomlindrande terapier vid feber och många sjukdomar som innebär kroniska inflammatoriska tillstånd, däribland reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdom, TBC och AIDS. Eftersom en inflammatorisk symtombild utgör ett påtagligt inslag även vid cancer, förväntas fynden vara relevanta också för lindring av dessa patienters svårbehandlade symtom.

Handledare/Medarbetare

Supervisor

David Engblom
Professor, Medicinska fakulteten

Budget och äskande

DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen40 000
Sum40 000

Decision

Decision date: 2008-12-22

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
40 00012 476 
40 00012 476 

Grant providers for application

Stiftelseförvaltningen - David och Elsa Wahlströms utbildningsfond (92200)
Fund group: Stipendier

Contributes with 12476 SEK

Beviljat stipendium utbetalas via bankkonto, som meddelas FoU-kansliet.

Beviljade forskningsanslag utbetalas av Stiftelseförvaltningen, Region Östergötland, 581 91, Linköping mot inskickad attesterad leverantörsfaktura/kvitto. På fakturan skall ansökans diarienummer anges.


Centralnervösa mekanismer bakom feber och andra symtom på inflammation | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/34941