Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie. | Application
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie.
Registration number: LIO-34981
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
Application started by: Eva Valtersson, 2008-09-30
Professional title at the time of application: Legitimerad arbetsterapeut
Work place at the time of application: Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2011-04-27
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Eva Valtersson
Legitimerad arbetsterapeut, Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

  1. LIO-34981 : Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie., Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2008-09-30 , Applicant: Eva Valtersson, Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping
  2. LIO-81571 : Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie., Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
    Rejected Rejected
    application started: 2009-09-25 , Applicant: Eva Valtersson, Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Annette Sverker
Forskningschef/ Verksamhetsutvecklare, Rörelse och Hälsa

Ingrid Thyberg
Leg Arbetsterapeut , Reumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum
Gunnel Östlund
Universitetslektor, Mälardalens högskola
Mikael Thyberg
Smärt och Rehabcentrum, Universitetssjukhuset, Linköping
Mathilda Björk
Professor LiU och Region Östergötland (smärt- och rehabcentrum), Avdelningen för arbetsterapi, Smärt- och rehabiliteringscentrum

Projektets innehåll

Sammanfattning

Reumatoid artrit (RA) är associerat till funktionshinder och kvinnor har mer funktionshinder än män. “International Classification of Functioning Disability and Health” (ICF) erbjuder begrepp för att beskriva funktionshinder i ett biopsykosocialt perspektiv. En viktig uppgift i rehabiliteringsforskning är att kartlägga hur olika aspekter av funktionshinder är relaterade till varandra, för att kunna utveckla teorier kring biopsykosociala kausala relationer och interventioner. Kunskapen om samspelet mellan patient och omgivningen som hindrande alternativt stödjande faktor för delaktighet i aktiviteter inklusive yrkeslivet är begränsad och studerad ffa med kvantitativ metod. Vikten av att inkludera patientens perspektiv har lyfts fram och mot bakgrund av detta planeras denna studie associerad till ”Tidiga Insatser vid RA” (TIRA). Under 1996-1998 inkluderades 320 patienter i TIRA-1 kohorten som fick tidig behandling. Ett nätverk etablerades och en forskningsdatabas skapades. Data gällande bl a genetik, farmakologisk behandling, sjukdomsaktivitet, funktioner och aktivitet registrerades. För dagen pågår inklusion i en TIRA-2 kohort där syftet ligger i linje med TIRA-1. Hittills är 380 patienter inkluderade i TIRA-2.

Syftet med föreliggande TIRA-2 associerade studie är att undersöka hur kvinnor och män med RA beskriver sin erfarenhet av samspelet med omgivningen samt underlättande respektive hindrande processer i relation till sin delaktighet i vardagslivet. En kvalitativ metod, Critical Incident teknik, används där patienterna intervjuas om hinder och resurser i relation till delaktighet. En intervjuguide som bygger på ICFs domäner utvecklas. Ca 50 TIRA-2 patienter inkluderas. Ett strategiskt urval görs för att uppnå spridning utifrån en variabel där patienterna bedömmer eventuell grad av grad av sjukfrånvaro kommande 12 månaderna. Patientgruppen beskrivs avseende ålder, kön, sjukdomsduration, sjukdomsaktivitet, smärta, aktivitetsnedsättning samt sjukfrånvaro senaste året. Patienterna informeras och tillfrågas per brev. Intervjuerna spelas in på band, transkriberas och analyseras utifrån ett innehållsanalytiskt perspektiv.

Ett stort antal faktorer i omgivningen som förväntas underlätta respektive hindra delaktighet i arbetsliv och samhälle är identifierade i ICF. I kvantitativa studier analyseras ffa samvariation i tvärsnittsdata vilket inte ger en djup förståelse för yttringar av kausala sammanhang mellan delaktighet och omgivningen som enligt ICF definieras som teknologi, service, tjänster, system, pollicies och attityder. Samhälleliga orsaksmekanismer är mycket beroende av varierande kontexter, därför kan viktiga mekanismer inte alltid fångas i kvantitativ metod. Omgivningens betydelse för delaktighet i i stort i samhället är bristfälligt studerat och mer kunskap behövs om händelseförlopp och kausala mekanismer mellan individer med RA och dessa omgivningsfaktorer. Detta kan med fördel studeras med kvalitativ metod.

Vetenskaplig redovisning

Rapporteringsläge

Lägesrapport

Rapporteringsdatum

2011-03-18

Populärvetenskaplig sammanfattning av resultat

Återkommer i slutredovisningen.

Publikationer

Abstract har publicerats inför ”The European League Against Rheumatism” (EULAR); Rom 16-19 i juni 2010 (http://www.eular.org/.

Webblänk

Brukarmedverkan: http://www.reumatikerforbundet.org); EULAR: http://www.eular.org/

Decision

Decision date: 2008-12-23

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum72 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningsveckor för odisputerade landstingsanställda med medellån vårdutbildning

Contributes with 72000 SEK


Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/34981